منابع مقالات علمی : بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد …

۰

میزان انطباق کیفی و اقدامات انجام شده توسط تیم پروژه با شرح خدمات مصوب

۲۱

۱٫۵۹

میزان پاسخگویی به مشتری بعد از اتمام کار

۲۲

۰

میزان کاربردی بودن پروژه

۲۳

۰

نرخ بازگشت سرمایه

۲۴

۰

هزینههای انجام پروژه

۲۵

۰

نسبت درآمد به هزینه

۲۶

۰٫۶۲۳

افزایش سودآوری شرکت در ارتباط با انجام پروژه

۲۷

با توجه به اینکه اختلاف میانگینها برای معیارهای تعداد نیروی انسانی درگیر در پروژه، بودجه تحقیق و توسعه در سازمان، ارائه گزارش پیشرفت کار توسط مدیر پروژه به دفتر تحقیقات در زمان مقرر شده، مدت زمان انجام پروژه، انطباق پروژه با آیین نامه های تحقیقاتی دفتر تحقیقات سازمان، تطابق عملیات انجام شده با روشهای تایید شده در متون علمی، میزان پاسخگویی به مشتری بعد از اتمام کار و افزایش سودآوری شرکت در ارتباط با انجام پروژه بیش از ۰٫۲ می‌باشد، میتوان نتیجه گرفت هنوز اجماع قابل قبولی بین نظر خبرگان وجود ندارد. بنابراین پس از محاسبه اختلاف نظر هر فرد خبره نسبت به میانگین طبق رابطه (۴-۳)، با اعمال تغییرات لازم در عوامل، پرسشنامهی جدید طراحی و همراه با نقطهنظر قبلی فرد و میزان اختلاف آنها با میانگین دیدگاه سایر خبرگان مجددا به خبرگان ارسال شد.
پس از جمعبندی پرسشنامههای این مرحله، اختلافات محاسبه گردید که نتایج آن نشان‌می‌دهد که اختلاف تمام عوامل کمتر از ۰٫۲ بوده و فرآیند دلفی فازی متوقف می‌شود.
با توجه به نتایج حاصله نهایی تنها مولفه‌های با اهمیت بالاتر از ۵ به عنوان معیارهای سنجش اثربخشی پروژه‌های تحقیقاتی در نظر گرفته شدند که در جدول ۴-۲ مشاهده می‌شوند.
جدول ۴- ۲٫ اهمیت هر معیار بعد از دی فاز شدن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.