بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد …

در ابتدا با مرور جامع پیشینه تحقیق، معیارهای موثر بر سنجش اثربخشی پروژههای تحقیقاتی استخراج شده است. در ادامه به منظور تعیین مهمترین معیارهایی که بر سنجش اثربخشی پروژههای شرکت موثرند و خبرگان در مورد آنها اجماع دارند، از روش دلفی فازی استفاده شده است.
در اولین مرحله استفاده از روش دلفی فازی، باید خبرگان انتخاب و در خصوص موضوع، روش و مدت تحقیق توجیه شوند. برخی از ویژگیهای اصلی برای انتخاب خبرگان بدین شرح است:
با مساله مورد بحث درگیر باشند،
اطلاعات مداوم از مساله برای ادامه همکاری داشته باشند،
دارای انگیزه کافی برای شرکت در فرایند دلفی باشند،
و احساس کنند اطلاعات حاصل از یک توافق گروهی برای خود آنها نیز ارزشمند خواهد بود (فیضی و دهقان دهنوی, ۱۳۸۸).
بنا به موارد اشاره شده ۱۱ نفر به عنوان تیم خبره از بین پرسنل واحدهای مربوط به امور پروژههای تحقیقاتی در شرکت برق منطقهای یزد انتخاب شدند.
پرسشنامهی پژوهش حاضر با هدف کسب نظر خبرگان راجع به میزان موافقت آنها با معیارهای موثر بر سنجش اثربخشی پروژههای تحقیقاتی، طراحی شده است. بنابراین خبرگان از طریق متغرهای کیفی “کم”، “متوسط” و”زیاد” میزان موافقت خود را بیان کردهاند. استفاده از متغیرهایی با ارزشهای قطعی، خبرگان را در اظهارنظر دچار مشکل میکند. به همین دلیل، واضح است که متغیرهای کیفی، آزادی عمل بیشتری را به خبرگان میدهد. استفاده از متغیرهای کیفی مانند “کم”، “متوسط”، “زیاد” مشکلات فوق را تا حدودی حل خواهد نمود. نظر افراد نسبت به متغیرهای کیفی مانند کم یا زیاد، یکسان نیست. از آنجا که خبرگان دارای خصوصیات متفاوت هستند بنابراین از ذهنیتهای متفاوتی نیز برخوردارند، و اگر به گزینهها بر اساس ذهنیتهای متفاوت پاسخ داده شود، تجزیهوتحلیل متغیرها فاقد ارزش می‌باشد. ولی با تعریف دامنه متغیرهای کیفی، خبرگان با ذهنیت یکسان به سوالها پاسخ خواهند داد. لذا متغیرهای کیفی به صورت اعداد فازی ذوزنقه ای شکل …..تعریف میشود: کم(۰،۰،۲،۴)، متوسط (۳،۴،۶،۷)، زیاد (۶،۸،۱۰،۱۰) (چانگ، ۱۹۹۸).
 
شکل ۴- ۱٫ تابع عضویت متغیرهای زبانی
پس از تعیین خبرگان سه دور روش دلفی تکرار شد. در دور اول فهرستی از معیارهای موثر بر سنجش اثربخشی که از ادبیات تحقیق استخراج شده بود، در اختیار خبرگان قرار گرفت. در گام بعدی میانگین مربوط به نظرات خبرگان در مورد میزان اهمیت هر معیار طبق روابط زیر محاسبه شد(چنگ و لین،۲۰۰۲).
رابطه (۴-۱)
رابطه (۴-۲)
رابطه (۴-۳)
در رابطه (۴-۱)، بیانگر دیدگاه خبره iام و در رابطه (۴-۲)، بیانگر میانگین دیدگاه‌های خبرگان است. نیز نشانگر عدد فازی ذوزنقه ای می باشند.
در این مرحله از خبرگان خواسته شد که میزان اهمیت هر معیار را به صورت گزینههای کم، متوسط و زیاد انتخاب کنند. در مرحله بعد، نظر جدید هر فرد خبره با توجه به اطلاعات کل خبرگان و نظر قبلی خود می‌باشد (آذر و فرجی, ۱۳۸۱). اختلاف نظر هر یک از خبرگان طبق رابطهی (۴-۳) محاسبه میشود (چنگ و لین،۲۰۰۲).در حقیقت بر اساس این رابطه هر یک از خبرگان میتوانند، نظر خود را با میانگین نظرات بسنجند و در صورت تمایل نظرات قبلی خود را تعدیل کنند. با استفاده از رابطهی (۴-۳) اختلاف نظر خبرگان محاسبه و در پرسشنامهای تنظیم شد. سپس هر یک از خبرگان با توجه به ارزیابی مجدد نظر قبلی خود، نظرات جدید را اعلام کردند.
در این مرحله با محاسبه اختلاف میانگینهای دور اول و دوم، با استفاده از روابط فاصلهی میان اعداد فازی (رابطهی ۴-۴) میزان اجماع نظر خبرگان محاسبه میشود. در صورتی که اختلاف محاسبه شده کمتر از ۰٫۲ باشد، فرایند دلفی فازی متوقف میشود(چنگ و لی، ۲۰۰۲). در این تحقیق مولفه‌های که در بازه‌ی کم قرار داشتند بر اساس نظر خبرگان از تحقیق حذف شدند.
 
رابطه (۴-۴)
جدول ۴- ۱٫ اختلاف میانگین دیدگاههای خبرگان در دور اول و دوم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

میانگین اختلافات معیارهای موثر ردیف
۰ سابقه کاری مسئولین و تیم همکار پروژه ۱
۱٫۵۹ تعداد نیروی انسانی درگیر در پروژه ۲
۰ تناسب و ترکیب تخصصی پرسنل درگیر در پروژه ۳