بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی …

۳) محاسبه مقدار مطلوب و مقدار نامطلوب برای هریک از گزینه ها با استفاده از روابط زیر:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

که در روابط بالا و به ترتیب به عنوان مقدار مطلوب و نامطلوب هر یک از گزینه ها و به عنوان وزن هریک از معیارها محسوب می‌شود. وزن معیارها معمولا از طریق شیوه های مختلف وزن دهی از جمله روش آنتروپی و تحلیل سلسله مراتبی و … بدست می آید.
۴) محاسبه شاخص ویکور با استفاده از رابطه زیر:

(۶)

که در رابطه بالا به عنوان مقدار شاخص ویکور برای گزینه i ام؛ ؛ ؛ ؛ و به عنوام وزن ماکزیمم مطلوبیت گروهی که معمولا ۵/۰ در نظر گرفته می‌شود.
مرتب‌کردن گزینه‌ها براساس کاهش مقادیر R، S و Q
در این مرحله با توجه به مقادیر R، S و Q گزینه‌ها در سه گروه مرتب می‌شوند در نهایت گزینه‌ای به عنوان گزینه برتر انتخاب خواهد شد که در هر سه گروه به عنوان گزینه برتر شناخته شود. ترتیب قرارگیری گزینه‌ها با توجه به کاهش مقادیر R، S و Q می‌باشد. لازم به ذکر است که در گروه Q گزینه‌ای به عنوان گزینه برتر انتخاب می‌شود که بتواند دو شرط زیر را ارضاء کند:
الف) شرط۱: اگر A(1) و A(2) به ترتیب اولین و دومین گزینه برتر در گروه Q و n بیانگر تعداد گزینه‌ها باشد، رابطه زیر برقرار باشد:
 
ب) شرط۲: گزینه A(1) باید حداقل در یکی از گروه‌های R و S به عنوان رتبه برتر شناخته شود.
زمانی که شرط اول برقرار نباشد، مجموعه‌ای از گزینه‌ها به صورت زیر به عنوان گزینه‌های برتر انتخاب می شوند:
=گزینه‌های برتر
بیشترین مقدار M با توجه به رابطه زیر محاسبه می‌شود:
 
زمانی که شرط دوم برقرار نباشد دو گزینه A(1) و A(2) به‌عنوان گزینه های برتر انتخاب می‌شوند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
پس از آشنایی با روش تحقیق و معرفی مراحل انجام تحقیق در فصل قبل، در این فصل به پیادهسازی مراحل ذکر شده پرداخته میشود. ابتدا به تعیین معیارهای موثر در سنجش اثربخشی پروژههای تحقیقاتی پرداخته و سپس وزن و اهمیت نسبی هر یک ازای معیارها مشخص میگردد . در نهایت با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به بررسی اثربخشی پروژههای تحقیقاتی پرداخته میشود.
۴-۲- تعیین معیارهای موثر بر سنجش اثربخشی پروژههای تحقیقاتی با استفاده از روش دلفی فازی