بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی …

 
 
جهت تبدیل ماتریس تصمیم‌گیری فازی نظرات به ماتریس بی‌مقیاس‌شده فازی، از رابطه (۳) استفاده می‌نمائیم.
(رابطه۳-۱۱)
در این رابطه در صورتی که شاخص مورد بررسی از نوع سود باشد،  بر طبق رابطه (۳-۱۲) و در صورتی که شاخص از نوع زیان باشد بر طبق رابطه (۳-۱۳) محاسبه می‌شود. به‌طوری‌که در رابطه (۳-۱۲) مقدار  برابر  و در رابطه (۳-۱۳) مقدار  برابر با  می‌باشد.
(رابطه ۳-۱۲)
(رابطه ۳-۱۳)
سپس ماتریس بی‌مقیاس وزین فازی  برطبق رابطه (۳-۱۴) با مفروض بودن بردار  به عنوان ورودی به الگوریتم تشکیل می‌گردد. در این رابطه مقدار  برابر  می‌باشد.
(رابطه۳-۱۴)
در این مرحله ایده‌آل مثبت فازی  برابر با  و ایده‌آل منفی فازی  ، برابر  می‌باشند. به منظور مشخص‌نمودن ایده‌آل مثبت و منفی فازی، از مقدار مشخص شده توسط چن استفاده می‌شود. این مقدار برای ایده آل مثبت برابر  و برای ایده آل منفی برابر  می‌باشد.
مجموع فواصل هر یک از مولفه‌ها از ایده‌آل مثبت و منفی فازی به وسیله رابطه (۳-۱۵) محاسبه می‌گردد. در این رابطه  و  و دو عدد فازی می‌باشند.
(رابطه ۳-۱۵)
با توجه به توضیحات فوق در مورد نحوه محاسبه فاصله بین دوعدد فازی، فاصله هر یک از مولفه ها را از ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی برطبق روابط (۳-۱۶) و (۳-۱۷) بدست می‌آوریم.
(رابطه۳-۱۶)
(رابطه ۳-۱۷)
سپس نزدیکی نسبی مولفه i ام به ایده‌آل مثبت به وسیله رابطه (۳-۱۸) تعریف می‌شود.
(رابطه ۳-۱۸)
و در نهایت، رتبه بندی نهایی گزینه‌های موجود از مساله مفروض بر اساس ترتیب نزولی  صورت می‌گیرد.
تکنیک ویکور
مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره از جمله مدل‌هایی تصمیم‌گیری بوده که در دو دهه اخیر، از استقبال بالایی برخوردار بوده است. این تکنیک‌ها و مدل‌ها کاربرد بسیار گسترده‌ای در تصمیم‌گیری‌های پیچیده هنگامی که معیارهای متعدد و گاه متضاد وجود دارند، پیدا نموده‌اند. قدرت بسیار بالای این تکنیک‌ها در کاهش پیچیدگی تصمیم‌گیری، استفاده هم‌زمان از معیارهای کیفی و کمی و اعطای چارچوب ساختارمند به مسائل تصمیم‌گیری و نهایتاً کاربرد آسان آن‌ها باعث شده است تا به عنوان ابزار دست تصمیم‌گیران خطه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. این تکنیک‌ها مسائل تصمیم را در قالب یک ماتریس همانند زیر فرموله کرده و تحلیل‌های لازم را روی آنها انجام می‌دهند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

x_n x_2 x_1
x_1n x_12 x_11 A_1
x_2n x_22