بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد …

(رابطه ۳-۳)
(رابطه ۳-۴)
رابطه (۳-۳) به منظور حداقلسازی اشتراکات دو عدد فازی مثلثی مورد استفاده قرار گرفته، و نتیجه آن برای محاسبه حداکثر درجه عضویت و وابستگی از طریق رابطه(۳-۴) بکار گرفته شده است. سپس مقدار معناداری همگرا برای معیار i قابل محاسبه است.
اگر منطقه خاکستری وجود داشته باشد و باشد، اختلاف زیادی میان عقاید خبرگان وجود دارد. پس گامهای ۱تا ۴، تا حاصل شدن همگرایی تکرار میشود.
شکل ۳-۲: ناحیه خاکستری و
گام پنجم :
استخراج نمودن معیارهای همگرا شده از لیست معیارهای شناسایی شده. مقدار معنادار همگرایی با مقدار آستانه T مقایسه شده، که این مقدار بطور ذهنی توسط خبرگان مبتنی بر میانگین هندسی تمامی تعیین شده است. اگر باشد، معیار i برای تحلیلهای بیشتر انتخاب میشود.
۳-۵-۲- روش آنتروپی شانون
در اکثر مسائل تصمیم گیری چند معیاره و به خصوص مسائل تصمیم گیری چند شاخصه، داشتن و دانستن اوزان نسبی شاخص های موجود، گام موثری در فرآیند حل مسئله و مورد نیاز می‌باشد.
در این پژوهش از روش آنتروپی شانون، به عنوان یکی از معروفترین روشهای محاسبه اوزان شاخص ها، استفاده شده است. آنتروپی، یک مفهوم بسیار با اهمیت در علوم اجتماعی، فیزیک و تئوری اطلاعات می‌باشد. وقتی که داده های یک ماتریس تصمیم گیری، به طور کامل مشخص شده باشد، می‌توان از روش آنتروپی، برای ارزیابی وزن ها استفاده کرد. ایده روش فوق، این است که هر چه پراکندگی در مقادیر یک شاخص، بیشتر باشد، آن شاخص نسبت به دیگر شاخص ها از اهمیت بیشتری برخوردار است(مومنی، ۱۳۸۵).
مراحل این روش به شرح زیر می‌باشد(سلیمانی و زارع‌پیشه،۲۰۰۹).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

  1. تشکیل ماتریس داده ها: این مرحله همانند اولین مرحله روش تاکسونومی عددی است.
  2. بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم گیری با استفاده از نرم ساعتی: پس از تهیه ماتریس داده های اولیه، با توجه به این که شاخص های مختلف ممکن است دارای مقیاس های متفاوتی باشند، لازم است که شاخص های مورد استفاده از مقیاس آزاد شوند و عدم تجانس شاخص ها از بین برود. بی‌مقیاس سازی با توجه به رابطه زیر بدست می آید:

(رابطه ۳-۵)

  1. محاسبه آنتروپی شاخص () با استفاده از رابطه زیر:

(رابطه ۳-۶)
به طوریکه

  1. محاسبه عدم اطمینان یا درجه انحراف () از اطلاعات بدست آمده شاخص :

(رابطه ۳-۷)

  1. محاسبه وزن شاخص ها با استفاده از رابطه زیر:

(رابطه۳-۸)
با توجه به وزن های بدست آمده از شاخص ها در این مرحله، آن شاخص هایی که دارای وزن بیشتر هستند نسبت به دیگر شاخص ها، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و تاثیر آن ها در میزان توسعه یافتگی استان های کشور نسبت به دیگر شاخص ها بیشتر است.
۳-۵-۳- روش های تصمیم‌گیری چند معیاره
تاپسیس فازی[۷۱]
در بسیاری از مسائل تصمیم‌گیری و رتبه‌بندی، ماتریسی از معیارهای چندگانه تصمیم‌گیری تشکیل شده، و فرآیندی جهت یافتن بهترین گزینه از بین گزینه‌های موجود با توجه به شاخص‌های مورد بررسی طی می‌شود. مهمترین مدل‌های مورد استفاده در این فرآیند، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره بوده که شامل تکنیک‌های گوناگونی مانند تحلیل سلسله مراتبی، تاپسیس، لینمپ و … می‌باشند.
تکنیک تاپسیس مدلی جبرانی است که مبادله بین شاخص‌ها در آن‌ها مجاز بوده و تغییرات در یک شاخص می‌تواند توسط تغییری مخالف در شاخص دیگر جبران شود. این روش در سال ۱۹۸۱ توسط هوآنگ و یون۱۹ ارائه شد. بر اساس این روش هر مسئله از نوع تصمیم‌گیری چند معیاره با m گزینه که به وسیله n شاخص مورد ارزیابی قرار گیرد را می‌توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه در یک فضای n بعدی در نظر گرفت. در این روش فاصله گزینه مورد نظر از ایده آل مثبت و منفی در نظر گرفته می‌شود به طوری که گزینه انتخابی باید دارای کمترین فاصله از راه‌حل ایده‌آل بوده و بیشترین فاصله را از ایده‌آل منفی داشته باشد (اصغرپور، ۱۳۸۸). لذا با توجه به تناسب تکنیک تاپسیس و نیازهای پژوهش حاضر، از این مدل جهت رتبه‌بندی استفاده شده است.
با توجه به اینکه در این پژوهش میزان رضایت‌مندی مسافرین از کیفیت خدمات شرکت‌های هواپیمایی با رویکرد فازی مورد بررسی قرار گرفته است، در این بخش سعی داریم از تکنیک تاپسیس فازی معرفی شده توسط چن۲۰، جهت رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی استفاده نمائیم(چن[۷۲]،۲۰۰۰).
پس از وزن دهی به شاخص ها و بررسی هر شاخص توسط پاسخ دهندگان برمبنای طیف اعداد فازی، به منظور محاسبه وزن نهایی و ترکیب نظرات افراد در هر شاخص از رابطه‌های (۳-۹) و (۳-۱۰) استفاده می‌شود. در روابط،  بیانگر تعداد پاسخ دهندگان،  نظرات هر فرد در شاخص مورد نظر و  وزن هر شاخص را بیان می‌نماید.
(رابطه۳-۹)
(رابطه ۳-۱۰)
سپس ماتریس تصمیم‌گیری فازی نظرات افراد به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
 
 
در این ماتریس، i بیانگر تعداد گزینه‌های مورد بررسی (i= 1,2,…,m) و j تعداد شاخص‌ها (j= 1,2,…,n) را نشان می‌دهد.  نیز نشان‌دهنده عدد فازی گزینه i ام درباره شاخص j ام و  میزان اهمیت شاخص مورد نظر را بیان می‌کند که به صورت عدد فازی زیر محاسبه شده است.