دسترسی متن کامل – بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد …

عنوان صفحه
فصل اول ۱
کلیات پژوهش ۱
۱-۱-مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله یا موضوع تحقیق(تعریف مسأله، هدف از اجراء و کاربرد نتایج تحقیق): ۳
۱-۳- اهمیت مسأله تحقیق ۵
۱-۴- سوالات پژوهش ۶
۱-۵- قلمرو تحقیق ۶
۱-۵-۱- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق ۶
۱-۶- جامعه و نمونه ی آماری تحقیق ۶
۱-۷- روش انجام تحقیق ۷
۱-۸- کلید واژه ها ۷
۱-۹- ساختار کلی تحقیق ۷
فصل دوم ۹
ادبیات پژوهش ۹
۲-۱- مقدمه ۱۰
۲-۲- تحقیق و توسعه ۱۱
۲-۲-۱- انواع تحقیقات ۱۴
۲-۲-۲- نتیجه حاصل از فعالیت های تحقیق و توسعه ۱۵
۲-۳- ارزیابی عملکرد ۱۶
۲-۴- ارزیابی عملکرد پروژه ۱۸
۲-۵- اثربخشی ۱۹
۲-۶- روش‌های اندازه‌گیری ۲۱
۲-۶-۱- رویکرد دلفی فازی ۲۱
۲-۶-۲- مجموعه فازی ۲۲
۲-۶-۳- روش آنتروپی شانون ۲۶
۲-۶-۴- تصمیم گیری چندمعیاره ۲۶
۲-۷- پیشینه پژوهش ۲۹
۲-۸- جمع بندی ۳۴
فصل سوم ۳۵
روش پژوهش ۳۵
۳-۱- مقدمه ۳۶
۳-۲- روش تحقیق ۳۶
۳-۳- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق ۳۸
۳-۳-۱- معرفی شرکت برق منطقه‌ای یزد ۳۸
۳-۴- گام‌های انجام تحقیق ۴۰
۳-۴-۱- تعیین شاخص‌های موثر با استفاده از روش دلفی فازی ۴۲
۳-۴-۲- مشخص کردن توالی معیارها بر اساس نظر خبرگان ۴۳
۳-۴-۳- جمع آوری داده‌ها ۴۳
۳-۴-۴- تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۳
۳-۵- تکنیک‌های مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌ها ۴۴
۳-۵-۱- رویکرد دلفی فازی ۴۴