بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران- قسمت ۱۹

 • شاکری، ابوالحسن؛ اسفندیاری، مرادی کندلاتی، ۱۳۸۶، بررسی رکن روانی قتل عمد با کار نوعاً کشنده، پژوهشنامه‌ی حقوقی و علوم سیاسی، سال دوم، شماره پنجم.

 

 • شهیدی، مهدی، ۱۳۸۶، حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ اول، انتشارات مجد.

 

 • شامبیاتی، هوشنگ، ۱۳۷۴، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات ویستار.

 

 • شامبیاتی، هوشنگ، ۱۳۸۴، حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات ژوبین.

 

 • شعاری‌نژاد، علی اکبر، ۱۳۶۴، فرهنگ علوم رفتاری، تهران، امیر کبیر.

 

 • صدر، سید محمد، ۱۴۱۸، ماوراء الفقه، بیروت، دار الاصفراء.

 

 • صادقی، محمد هادی، ۱۳۸۱، حقوق جزای اختصاصی (۱) جرایم علیه اشخاص، چاپ پنجم، نشر میزان.

 

 • صادقی، محمد هادی، ۱۳۸۶، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص و صدمات جسمانی)، چاپ دهم، تهران، نشر میزان.

 

 • صلحی، احد، ۱۳۸۹، ترک فعل به عنوان رفتار مادی قتل عمد، پایان‌نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

 

 • صانعی، پرویز، ۱۳۵۵، حقوق جزای عمومی، تهران دانشگاه ملی.

 

 • طباطبایی، سید علی، ۱۳۷۰، ریاض المسائل، جلد دوم، تهران.

 

 • طباطبایی، سید محمد حسین، بی‌تا، المیزان فی تفسیر القران، (ترجمه)، بنیاد علمی فکری علامه طباطبایی.

 

 • طباطبائی، سید علی، بی‌تا، ریاض المسائل، جلد دوم.

 

 • طاهری‌نسب، سید یزد االله، ۱۳۸۶، رساله دکتری با عنوان مطالعه تطبیقی رابطه علیت در حقوق ایران و انگلستان، دانشگاه شهید بهشتی.

 

 • طاهری‌نسب، سید یزد الله، ۱۳۸۸، رابطه علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران، ناشر موسسه انتشارات دادگستری.

 

 • طوسی، محمد بن حسن، بیتا، الانهایه، قم، انتشارات قدس.

 

 • عزیز محمدی، نورالله، ۱۳۹۰، قتل عمد در آراء دادگاه کیفری استان تهران، جلد اول، چاپ اول، انتشارات جنگل جاودانه.

 

پایان نامه

 

 

 • عوده، عبد القادر، بیتا، التشریع الجنایی السلامی، جلد دوم، بیروت، لبنان.

 

 • عمید، حسن، ۱۳۸۹، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات اشجع.

 

 • عمید، حسن، ۱۳۸۹، فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات اشجع.

 

 • علامه‌حلی، بی‌تا، تحریر الااحکام، جلد دوم، چاپ سنگی، موسسه آل البیت.

 

 • علامه‌حلی، ۱۴۱۰، القواعد الااحکام، سلسله الینابیع الفقهیه، جلد ۱۶ و ۳۹، موسسه الفقه الشیعه.

 

 • عوض‌محمد، بی‌تا، قانون العقوبات القسم العام، اسکندریه، دارالمطبوعات.

 

 • فتحی، احمد، بیتا، الجرائم فی الفقه الاسلامی.

 

 • فیض، علیرضا، ۹۳۶۹، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، چاپ دوم، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر.

 

 • فیض، علیرضا، ۱۳۶۹، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی.

 

 • فیض، علیرضا، ۱۳۸۵، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، چاپ هفتم، ناشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 

 • فیاض، محمد اسحق، بیتا، منهاج الصالحین، قم، مکتبه آیه الله الفیاض.

 

 • قپانچی، حسام، ۱۳۸۱، بررسی تطبیقی عنصر فعل در قتل عمدی، نشریه دانشگاه الهیات مشهد، شماره پنجاه و هفت.

 

 • قاسم‌زاده، سید مرتضی، ۱۳۸۷، مبانی مسئولیت مدنی، چاپ پنجم، نشر میزان.

 

 • قربانی، فرج الله، ۱۳۷۱، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور (جزایی)، چاپ اول، مشهد، انتشارات فردوسی.

 

 • قیاسی، جلال الدین، ۱۳۹۰، تسبیب در قوانین کیفری، چاپ دوم، انتشارات جنگل جاودانه.

 

 • کتاب مقدس عهد عتیق، سفر تکوین، بی‌تا، باب نهم، شماره پنجم.

 

 • کتاب مقدس عهد عتیق، سفر اعداد.

 

 • کلینی رازی، ابی‌جعفر، ۱۳۶۷، الفروع من الکافی، جلد هفتم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

 

 • کلانتری، کیومرث؛ جعفری‌زاده، فتاح، ۱۳۹۱، ضابطه مصادیق «کارنوعاًکشنده» با نگرشی بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱، فعل‌نامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۶۰٫

 

 • کاترین الیت و فرانسیس کوئین، ۱۳۹۱، حقوق جزاء، ترجمه آوا واحدی نوایی و نسترن غضنفری، چاپ دوم، نشر میزان.

 

 • گرجی، ابوالقاسم، ۱۳۵۵، گزارش علمی کنفرانس اجرای حقوق کیفری اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم، شماره دو، نشریه مؤسسه حقوق.

 

 • گرجی، ابوالقاسم، ۱۳۸۱، حدود، تعزیرات و قصاص، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 

 • گرجی، ابوالقاسم، ۱۳۸۲، دیات، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

 

 • گودرزی، فرامرز و کیانی، مهرزاد، ۱۳۹۰، پزشکی قانونی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.

 

 • گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۷، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (۳-۲-۱)، چاپ شانزدهم، نشر میزان.

 

 • گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۷، حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اشخاص، اموال و آسایش عمومی)، چاپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران.

 

 • میرمحمدصادقی، حسین، ۱۳۸۵، ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرم، شماره ۴۳، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه بهشتی.

 

 • میرمحمدصادقی، حسین، پاییز ۱۳۸۶، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

 

 • میرمحمدصادقی، حسین، پاییز ۱۳۸۶، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ هفدهم، تهران، نشر میزان.

 

 • میرمحمدصادقی، حسین، بی‌تا، مطالعه تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرایم علیه اشخاص، شماره ۴۳، مجله تحقیقات حقوقی.

 

 • معین، محمد، ۱۳۸۶، فرهنگ معین، یک جلدی، چاپ دوم، تهران، انتشارات زرین.

 

 • میرسعیدی، سید منصور، بهار ۱۳۸۶، مسئوولیت کیفری (قلمرو و ارکان)، جلد اول، چاپ دوم، نشر میزان.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *