بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی- قسمت ۲۰

۳/۲۵

 

۲۱۸
۲۲۳
۲۲۱
۲۲۵
۲۲۴

 

 

۷/۷۲
۳/۷۴
۷/۷۳
۰/۷۵
۷/۷۴

 

 

۹۷/۰

 

 

 

 

 

بیرجند
خوسف
درمیان
سرایان

 

 

*: آزمون انجام شده برای تعیین ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی و اختلال، کای اسکوئر بوده است.
انواع اختلالهای اضطرابی شامل اختلال هراس خاص، اضطراب اجتماعی، گذر هراسی، وحشتزدگی و اضطراب منتشر است که میزان شیوع آن به تفکیک در ذیل آمده است.
۴-۲-۱-۱-۱ آزمون سؤال فرعی اول
« اختلال هراس خاص در خراسان جنوبی چه میزان شیوع دارد؟»
به طورکلی شیوع اختلال هراس خاص در جمعیت بررسی شده ۳/۹ درصد ( با فاصله اطمینان ۹۵% : ۸/۱۰- ۸/۷ درصد ) بوده است. نتایج جدول فوق نشان میدهد کمترین میزان شیوع اختلال هراس خاص در بین بزرگسالان ۵۰ ساله و بیشتر(۳/۶ درصد) و بیشترین میزان آن در بزرگسالان کمتر از ۳۰ سال (۰/۱۱ درصد ) مشاهده شد. تفاوت بین ردههای سنی معنیدار نبود(۱۰/۰= p). شیوع در مردان ۴/۷ درصد و در زنان ۱/۱۱ درصد بود. تفاوت میزان شیوع بر حسب جنسیت معنیدار بود(۰۱/۰= p). مطلقهها (۴/۱۶ درصد) و افرادی که در حال متارکه بودند (۳/۵ درصد ) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان اختلال رو به خود اختصاص دادند. تفاوت شیوع بین افراد با وضعیت تأهل متفاوت، معنیدار بود(۰۰۱/۰= p). بیسوادها و مبتدیها (۶/۱۱ درصد) نسبت به افرادی که تحصیلات دانشگاهی داشتند (۶/۵ درصد ) اختلال هراس خاص را بیشتر تجربه کرده بودند. تفاوت شیوع بین مقاطع تحصیلی معنیدار بود(۰۲/۰= p). شیوع در افراد غیرشاغل، ۳/۱۲ درصد و در افراد شاغل، ۴/۶ درصد بودکه این تفاوت معنیدار است (۰۰۱/۰ p<). کمترین میزان شیوع در بیرجند (۳/۸ درصد) و بیشترین میزان شیوع در سرایان (۰/۱۰ درصد ) بود. تفاوت میزان شیوع بین مقاطع مورد بررسی معنیدار نبود(۹۵/۰= p).
جدول ۴-۳): شیوع اختلال هراس خاص به تفکیک مشخصههای جمعیتشناختی در جمعیت بزرگسال خراسان جنوبی (۱۳۹۳)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصه اختلال هراس خاص p-value
+
تعداد درصد تعداد درصد
سن (سال)
۳۰>
۵۲
۳۸ 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *