فایل دانشگاهی – بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس …

با توجه به نتایج حاصل از آزمون مدل رگرسیون به شرح نگاره فوق، مشاهده می شود که مقدارP-Valueمربوط به آماره F(prob (F-statistic)) که بیانگر معنی دار بودن کل رگرسیون است، برابر ۰٫۰۰۰ بوده و حاکی ازآن است که مدل درسطح اطمینان ۹۵ درصد معنادار می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده R2 برابر ۶۵٫ ۰ بوده و بیانگر این مطلب است که تقریباً ۶۵% از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای مستقل مدل قابل تبیین است، که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی خوبی از این رگرسیون است. همچنین آماره دوربین واتسون برابر با ۱٫۵۱۲ می باشد که این مقدار در فاصله ۱٫۵ تا ۲٫۵ نشان از عدم خود همبستگی بین متغیرها می باشد.
همانگونه که در نگاره ۴-۶ ملاحظه می شود، ضریب متغیر مستقل ارزش افزوده سرمایه فکری برابر با ۰٫۰۰۲۱و عدد معناداری (Prob) آن ۰٫۰۳۵۷ می باشد. با توجه به آماره tوp-Value این متغیر، نتایج نشانگرمعنی داری این ضریب در سطح خطای ۵ درصد می باشد. این یافته ها نشان می دهد که بین ارزش افزوده سرمایه فکریبا ریسک سیستماتیک رابطه ی مثبت معنا دار وجود دارد. همچنین سرمایه انسانی با ضریب ۰٫۰۰۰۱۲۲ با P-value (0.0364) با توجه به آماره tنتایج نشانگر معنی داری این ضریب ها در سطح خطای ۵ درصد می باشد. این یافته ها نشان می دهد که بین کارایی سرمایه انسانی با پایدار ی سود رابطه ی مثبت معنا دار وجود دارد.
در حالی که سرمایه فیزیکی با ضریب ۰٫۰۰۵۳۲۵ و P-value (0.05214) و سرمایه ساختاری با ضریب ۰٫۰۰۱۵۰۷ و P-value (0.05422) ،با توجه به آماره tنشانگر عدم معنی داری این ضریب ها در سطح خطای ۵ درصد می باشد. این یافته ها نشان می دهد که کارایی سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری با ریسک سیستماتیک رابطه ی مثبت دارد واین رابطه معنا داری نمی باشد.
۴-۷-۲-تجزیه تحلیل فرضیه اصلی دوم:
بین سرمایه فکری مؤلفه های آنوریسک غیر سیستماتیک ارتباطم عناداروجود دارد.
USRi,t =β۰ + β۱ vaicit + β۲ hceit+ β۳ sceit + β۴ ceeit+ β۵ sizeit +
و برای آزمون این مطلب، فرضیه صفر و یک به صورت زیر تعریف شده است:
: بین سرمایه فکری مؤلفه های آنوریسک غیر سیستماتیک ارتباطم عناداروجود ندارد.
: بین سرمایه فکری مؤلفه های آنوریسک غیر سیستماتیک ارتباطم عناداروجود دارد.
بررسی ناهمسانی واریانس
در این آزمون فرضیه ها به صورت زیر تعریف می شوند:
: H0 همسانی واریانس
H1: ناهمسانی واریانس
جدول۴-۷: نتایج آزمون ناهمسانی وایت

شرح مقدار آماره احتمال
F-statistic ۱٫۳۱۹۶۸۲ ۰٫۱۸۷۷
Obs*R-squared ۱۸٫۴۳۱۷۰ ۰٫۱۸۷۸

با توجه به اینکه آماره این آزمون ها در سطح ۵ درصد معنادار نیست، بنابراین فرض ناهمسانی واریانس رد شده و همسانی واریانس جملات اخلال پذیرفته می شود.
آزمون Fلیمر
با توجه به اینکه مقدار p-value به دست آمده از آزمونF لیمر برابر با ۷٫۱۴۶۵ می باشد، فرض Hoتاییدشده و روش دادههای تلفیقی پذیرفته میشود. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون F لیمر به شرح زیر می باشد:
Ho: روش داده های تلفیقی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است