پژوهش – بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار …

۴-۴آزمون فرضیات:
در مدلهای رگرسیونی با توجه به مقادیر p-value نسبت به رد یا تأیید فرضیه صفر تصمیم گرفته میشود. اگر p-value کمتر از سطح معنی داری ۰٫۰۵باشد فرض صفر رد، در غیر این صورت فرض صفر پذیرفته میشود.
فرضیات تحقیق به شرح زیر می باشند:
فرضیهاصلیاول:
بین سرمایه فکری ومؤلفه های آنوریسک سیستماتیک ارتباط معناداروجوددارد.
SRi,t = β۰ + β۱ vaicit + β۲ hceit+ β۳ sceit + β۴ ceeit+ β۵ sizeit +
فرضیه اصلی دوم:
بین سرمایه فکری ومؤلفه های آنوریسک سیستماتیک ارتباط معناداروجوددارد.
USRi,t =β۰ + β۱ vaicit + β۲ hceit+ β۳ sceit + β۴ ceeit+ β۵ sizeit +
۴-۵مفروضات مدل رگرسیون
تکیه بر نتایج آماری بدون توجه به پیش فرضهای مدل رگرسیون از اعتبار چندانی برخوردار نیست و نمی توان از آن برای تصمیم گیریها استفاده کرد. بنابراین قبل از انجام هر گونه تفسیر نتایج رگرسیون، باید برای تصدیق صحت نتایج، مفروضات مدل را بررسی نمود.
۴-۵-۱-آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
جهت آزمون خود همبستگی بین باقیمانده ها از آزمون دوربین واتسون استفاده میگردد. آماره دوربین واتسون محدود به دامنه ۴ ≥DW≥ ۰ میباشد. کهاگرمقدارآمارهصفرشود،خود همبستگی کامل مثبت واگر ۴ شود، خود همبستگی کامل منفی بین پس ماندها وجوددارد. اگراین مقدارحدود ۲ باشد،خود همبستگی وجود ندارد(بدری،۱۳۸۹). درپژوهش حاضرازاین آزمون برای تشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی استفاده شده و در صورت وجود، خود همبستگی به وسیله جزء AR یا با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته( GLS )برطرف می شود.
۴-۵-۲- بررسی ناهمسانی واریانس
در این آزمون فرضیه ها به صورت زیر تعریف می شوند:
: H0 همسانی واریانس
H1: ناهمسانی واریانس
با استفاده از آمارهF ( فیشر) براحتی می توان قضاوت کرد که مدل، ناهمسانی دارد یا خیر. به این صورت که اگر احتمال مربوط به آماره F ( Prob (F- Static) ) بیشتر از سطح خطا (آلفا) باشد، فرضیه H0 پذیرفته شده و لذا همسانی واریانس پذیرفته می شود. در صورتیکه خلاف این شرط محقق شود و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن می توان از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته (GLS) استفاده کرد. برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال،از آزمون وایت((White استفاده شده است.
۴-۶-آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل رگرسیون بر روی دادهها، لازم است مانایی تک تک متغیرها بررسی شود چون در صورتی که متغیرها نامانا باشند، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود. در این تحقیق برای بررسی مانایی متغیرها برای دادههای ترکیبی، ازآزمون فیشر-ADF استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون وجود ریشه واحد یا بطور معادل، عدم مانایی متغیر ها می باشد که اگر مقدار p-valueکمتر از ۰٫۰۵ باشد فرض صفر رد می شود و متغیرها مانا هستند. نتایج مربوط به این آزمون در نگاره زیر منعکس شده است:
جدول۴-۲: نتایج آزمون مانایی متغیرها

متغیر آماره p-value
SR ۶۸۰ ۰٫۰۰۰
USR ۶۸۰ ۰٫۰۰۰
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir