فایل دانشگاهی – بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس …

۸۵۳/۲-

۱۰۳/۲

۰۲۲/۲

انحراف خطای چولگی

۱۳۴/۰

۱۳۴/۰

۱۳۵/۰

۱۳۴/۰

۱۳۵/۰

۱۳۵/۰

کشیدگی

۶۶۹/۶

۶۷۲/۶

۱۲۰/۴۴

۱۷۹/۶

۲۰۵/۵

۶۸۴/۴

انحراف خطای کشیدگی

۲۶۸/۰

۲۶۸/۰

۲۶۹/۰

۲۶۸/۰

۲۷۰/۰

۲۷۰/۰

مقدار میانگین، متوسط داده ها را نشان می دهد، میانه نشان دهندۀ این است که ۵۰% داده ها کمتر و میانه، تقارن داده ها را نشان می دهد. انحراف معیار ، پراکندگی را نشان می دهد و در نهایت چولگی ، شاخص تقارن داده هاست. به این صورت که اگر مقدار چولگی بزرگتر از ۰۵/۰ باشد نشان دهنده نامتقارن بودن توزیع است. جدول (۴-۱) نشان می دهد که متغیرهای تحقیق دارای چه ویژگی هایی هستند. حال با توضیحات ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که مقدار میانه در متغیر وابسته (ریسک و اجزای آن) کوچکتر از میانگین است بنابراین چولگی به راست است. انحراف معیار که نشان از میزان پراکندگی دارد بیان کننده آن است که پراکندگی در ریسک سیستماتیک کمتر از ریسک کل و غیرسیستماتیک است و در نهایت چون میزان چولگی در ریسک سیستماتیک و ریسک کل و ریسک غیرسیستماتیک بزرگتر از ۰۵/۰ است بنابراین توزیع داده ها نامتقارن است.
همچنین مؤلفه های سرمایه فکری که در آنها مقدار میانه در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی کوچکتر از میانگین است بنابراین چولگی به سمت راست می باشد و در مورد سرمایه ساختاری چون مقدار میانگین کوچکتر از میانه است پس چولگی به سمت چپ است. نما یا مد نیز مقداری از داده ها را نمایش می دهد که بیشترین فراوانی را دارد. انحراف معیار نیز نشان دهنده پراکندگی داده هاست که در سرمایه فیزیکی و سرمایه ساختاری پراکندگی کمتر و در سرمایه انسانی پراکندگی بیشتر را نمایش می دهد و چون مقدار چولگی در تمامی متغیرهای مستقل (سرمایه فکری و اجزای آن) بزرگتر از ۰۵/۰ است نشان از نامتقارن بودن توزیع دارد.
۴-۳تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق
با توجه اینکه در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به ۱۳۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و اطلاعات استخراج شده مشتمل بر متغیر وابسته، مستقل وکنترلی می باشد، که هدف تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون مناسب‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های تحقیق است.
برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی وجود دارد. حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود رابطه هم‎خطی، از مفروضه‎های استفاده از تحلیل رگرسیون میباشند.
در تحقیق حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای تحقیق نسبتی است، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی است. برای بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون استفاده شده است. در نهایت برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است