بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در …

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
دادهها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقیق مطرح شدهاند، لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این دادهها با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیهها، با این سؤال رو به رو میشود که، از چه طریقی این دادهها را طبقه بندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیهها را که حالت پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق هستند تعیین تکلیف نماید. از طرفی تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی، از پایههای اساسی هر تحقیق میباشد که به وسیله آن، کلیه فعالیتهای تحقیق تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشود. به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارت است از روشی که به وسیله آن کل فرایند تحقیق و پژوهش از انتخاب مسأله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار میگیرد. پس از آنکه در فصل سوم نحوه جمع آوری دادهها، متغیرهای مورد بررسی و روش شناسی تحقیق بیان گردید؛ در این فصل به بیان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای آنها پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بیان میشود. سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد و با استفاده از آمارههای کای دو، آماره t و … تفسیر خواهند شد.
۴-۲آمار توصیفی
هنگامی که توده‌ای از اطلاعات کمی ‌برای تحقیق گردآوری می‌شود، ابتدا سازماندهیو خلاصه کردن آنها به طریقی که به صورت معنیداری قابل درک و ارتباط باشند، ضروریاست. روشهای آمار توصیفیبه همین منظور به کار بردهمی‌شوند. غالبا مفیدترین و در عین حال اولین قدم در سازماندهی داده‌ها مرتب کردنداده‌ها بر اساس یک ملاک منطقی است و سپساستخراجشاخص‌های مرکزی و پراکندگیمی‌باشد. در یک جمعبندی با استفاده مناسب از روشهای آمارتوصیفی می‌توان دقیقا ویژگیهای یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. آمار توصیفی همیشهبرای تعیین و بیان ویژگیهای اطلاعات پژوهش‌ها به کار برده می‌شوند.
در ابتدا آمارههای توصیفی دادههای تحت مطالعه محاسبه میگردد. نگاره (۴-۱)آمار توصیفی متغیرهای مدلرا نشان می دهد که شامل شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع است
جدول ۴-۱: آمار توصیفی متغیرهای مدل

شاخص ها متغیرها ریسک سیستماتیک ریسک غیرسیستماتیک سرمایه فیزیکی سرمایه ساختاری سرمایه انسانی ارزش افزوده سرمایه فکری
تعداد داده ها ۶۸۰ ۶۸۰ ۶۸۰ ۶۸۰ ۶۸۰ ۶۸۰
میانگین ۳۷۹۷/۰ ۷۸۲۳/۱۰ ۲۳۸۵/۰ ۹۰۸۸/۰ ۴۹۰۷/۶ ۶۸۶۲/۷
میانه
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.