بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس …

HC : هزینه حقوق و دستمزد
( ۶ )SC=VAi-HCi
(۷) CEi = ارزش دفتری کل دارایی ها –ارزشدفتریداراییهاینامشهود
که در آن :
هزینه حقوق ودستمزد = Ci هزینه بهره = Ii سود شرکت =Pi
مالیات = Ti سود تقسیمی = DIV هزینه استهلاک : Di
سرمایه فکری[۹۵] و دارایی های نامشهود سریعاً مکمل دارایی های فیزیکی می شوند، سرمایه فکری یعنی کل موجودی سرمایه یا حق مالکانه مبتنی بر دانش که شرکت مالک آن است (دیزنیکوسکی و رومانولها، ۲۰۰۰، ۳۶-۳۲) . به بیان دیگر، منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکتها است. از این رو در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه مالی، زیربنای اصلی برای پویایی و موفقیت آتی شرکت در اقتصاد دانش است (ویلیامز،۲۰۰۰، ۸۴)[۹۶]. سرمایه فکری به شرکتها کمک می کند تا کاراتر، اثربخش تر، پربازده تر و نوآورتر باشد (چن و همکارانش، ۲۰۰۵، ۳۹۶-۳۸۵)[۹۷]. از آنجا که سرمایه فکری مورد علاقه گروه های متعددی چون سهامداران، مدیران پژوهش، پژوهشگران و سیاستمداران است، لذا اهمیت این پژوهش ، برجسته کردن نقش سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس است تا بدین وسیله بتوانند از سرمایه فکری خود بیشترین بهره برداری را داشته باشند. از این رو با وجود، تلاش های فراوان، پژوهشگران سرمایه فکری، یک تعریف پذیرفته شده عمومی از سرمایه فکری وجود ندارد و کلیه تعاریف ارائه شده کم و بیش شبیه به یکدیگر هستند. این تعاریف و مفاهیم زیر بنایی، اساس و پایه مفیدی را برای درک سرمایه فکری ارائه می کنند. اما، آن ها فاقد ویژگی های لازم برای شناسایی، طبقه بندی ، و اندازه گیری هستند به عنوان نمونه، لوثی (۱۹۹۸)، بر این باور است که طرح های طبقه بندی ارائه شده توسط محققان به درک اجزای سرمایه فکری کمک می کند(لوثی، ۱۹۹۸) .
درک اجزای مختلف سرمایه فکری به بهبود مدیریت و استفاده از آن در سطح عملیاتی و استراتژیک منجر می گردد(شانگ ، ۲۰۰۴، ۴۴۸-۴۳۹)[۹۸]. متداولترین طرح طبقه بندی، سرمایه فکری را به سه جزء سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، و سرمایه مشتری تقسیم می کند (همان منبع، ۴۴۸-۴۳۹)[۹۹].
۱- سرمایه انسانی
به گونه ساده، سرمایه انسانی بیانگر موجودی دانش هر یک از کارکنان سازمان است (بنتیس و ریچارد، ۲۰۰۰، ۹۲-۸۵ )[۱۰۰]. سرمایه انسانی مکان شروع مراحل تلاقی، منبع و سرچشمه نوآوری و سرآغاز بینش و بصیرت است(استوارت،۱۹۹۷) سرمایه انسانی، نیز اساس و پایه سرمایه فکری و عنصر اساسی برای تحقق سرمایه فکری است (چن و همکارانش ، ۲۰۰۵، ۱۷۶-۱۵۹)[۱۰۱].
۲- سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری عبارت است از کلیه موجودی دانش غیرانسانی در سازمان که در برگیرنده پایگاه داده ها، نمودارهای سازمانی، استراتژی ها، راهنمای فرآیندها و هرچیزی است که ارزش آن برای شرکت بیشتر از ارزش مادی آن است (بنتیس و ریچارد، ۲۰۰۰، ۹۲-۸۵) . برای افرادی که از سطح بالایی از خرد برخوردار باشند، اما اگر سازمان، دارای سیستم ها و رویه های ضعیفی باشد و افراد به وسیله آن عملیات خود را دنبال کنند، کل توان بالقوه سرمایه فکری تحقق نخواهد یافت. سازمان های با سرمایه ساختاری قوی دارای یک فرهنگ حمایتی هستند که به افراد اجازه تجربه چیزهای جدید، یادگیری، شکست و تجربه دوباره را می دهد (بنیتس و وینچ، ۱۹۹۸، ۷۶-۱۳)[۱۰۲].
۳- سرمایه مشتری
مضمون اصلی سرمایه مشتری، دانش بکار گرفته شده در کانال های بازاریابی سازمان و روابط با مشتری در حین انجام کسب و کار است (بنتیس و همکارانش، ۲۰۰۰، ۹۲-۸۵)[۱۰۳].
روش های سنجش ریسک:
واریانس یا انحراف معیار بازده های موردانتظار یکی از فراگیرترین معیارهای سنجش ریسک است. اگرچه معیارهای متعددی برای ریسک وجود دارند، اما استفاده از واریانس یا انحراف معیار بازده فراگیرتر است، زیرا :
اولاً : این معیارها از قابلیت درک بیشتری برخوردار هستند.
دوماً : قابلیت محاسبه دقیق و معتبر دارند.
سوماً : در بیشتر مدل های قیمت گذاری دارایی به کاربرده می شوند .
۴- سرمایه فیزیکی
در مدل پالیک برای ارائه یک تصویر کامل از کارآیی منابع ایجاد کننده ارزش، لازم است که کارایی سرمایه فیزیکی و همچنین سرمایه مالی را در نظرگرفت که از تفاوت ارزش دفتری کل داراییها منهای دارایی های نامشهود است.
معیارهای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
۱- معیارهای عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری
۲- معیار اندازه گیری ریسک نامطلوب سرمایه گذاری
معیارهای عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری
دامنه تغییرات
تفاضل بین کوچکترین و بزرگترین مقدار صفت متغیر مورد بررسی را دامنه یا طول فاصلۀ تغییرات گویند و آن را با R نمایش می دهند. این شاخص پراکندگی صفت متغیر را به خوبی نمایان نمی کند، زیرا فقط از بین مشاهدات  موجود، تنها به دوعدد بزرگترین و کوچکترین توجه دارد و به کلیه مشاهدات توجهی ندارد. و در صورت انتخاب یک دوره زمانی که در آن یکی از دوره های رکورد یا رونق نیز وجود داشته باشد، عدد محاسبه شده برای ریسک عدد قابل اتکایی نخواهد بود و عملاً نرخ های بازدهی را به حساب نمی آورد (راعی و سعیدی ، ۱۳۸۵، ۹۱)۱.
متوسط مجذور انحرافات (واریانس)
به این دلیل که حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین برابر صفر است، روش دیگر برای نادیده گرفتن علامت مشاهدات استفاده از مجذور

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

آن هاست. بدین منظور، از متوسط مجذور انحرافات که در مباحث آماری از خانواده گشتاور ها محسوب می شود، استفاده می شود.
(۱)
انحراف معیار
برای جلوگیری از صفر شدن حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین، از مجذور انحرافات استفاده می شود. در عین حال برای مقایسه مشاهدات با مشخصه پراکندگی، باید هر دو کمیت از یک درجه باشند. به همین علت مجذور واریانس مجدداً حساب می شود و شاخص انحراف معیار را می سازد.
(۲)
براین اساس معیار مناسب تر محاسبه ریسک براساس تعاریف آماری، انحراف معیار می باشد. اما باید این نکته را خاطر نشان کرد که پیش فرض استفاده از واریانس و انحراف معیار ، وجود توزیع نرمال برای صفت متغیر است، چرا که در این توزیع شاخص پراکندگی انحراف معیار و واریانس تعریف می شود(راعی و سعیدی، ۱۳۸۵، ۹۳)۱.
ضریب تغییرات
با توجه به این شاخص، دو معیار میانگین و انحراف نرخ بازده محاسبه و ساختاربندی می شود. این معیار به نوعی در برگیرنده خواص دو معیار مذکور و تا حدودی تغییر دهنده دقیق تری از هر دو معیار به تنهایی می باشد.
(۳)
ضریب حساسیت بتا:
بتا، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به سبد سهام بازار تمامی سهام هاست و شاخصی است برای تعیین تغییرات حقیقت یک سهم نسبت به شاخص حقیقت کل سهام.