بررسی رابطه بین تعلق سازمانی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان- قسمت ۱۲

۴۹/۰

 

 

همانطور که در جدول و نمودار (۴-۵) ملاحظه میشود در بین ابعاد تعلق سازمانی بعد جذب و شیفتگی دارای بیشترین میانگین (۴۰/۴) و بعد فداکاری دارای کمترین میانگین (۳۶/۴) در بین ابعاد تعلق سازمانی میباشد. اما در بین متغیرهای کلی و اصلی تحقیق متغیر تعلق سازمانی دارای بیشترین میانگین (۳۶/۴) و متغیر اشتراک دانش دارای کمترین میانگین (۲۲/۴) در بین ابعاد تعلق سازمانی میباشد.
۴-۳- آزمون فرضیههای تحقیق
در این بخش به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته میشود. برای تحلیل فرضیات از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. در نهایت و به منظور جمع بندی از آزمون رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد.
۴-۳-۱- آزمون فرضیههای ویژه
لازم به ذکر است بهمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اول که در صدد تعیین میزان میانگین تعلق سازمانی و ابعاد آن و متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان می باشد از حد استاندارد ۴ در پرسشنامه که پنج طیفی لیکرت است استفاده شده است. نمره گذاری پرسشنامه در فصل سه شرح داده شده است. نمره ۴ به عنوان حد کفایت مطلوب و با برچسب چارک سوم (۳Q) معرفی میشود. پس از گرفتن میانگین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونهای، این میانگینها با حد استاندارد تعیین شده مقایسه و متغیرهای مورد نظر مشخص میگردد (به نقل از دلاور و ترک زاده، ۱۳۸۶).
فرضیه اول:۱- تعلق سازمانی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک دانش کارکنان شهرداری های استان هرمزگان در حد مطلوبی است.
جدول ۴-۹ مقایسه میانگین تعلق سازمانی و ابعاد آن و متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان با سطح کفایت مطلوب (Q3) را نشان می‌دهد.
ملاحظه می‌شود که میانگین تعلق سازمانی و ابعاد آن و متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان از سطح کفایت مطلوب (Q3) بهطور معناداری بالاتر هستند. بر این اساس فرضیه پژوهش تایید میگردد.
جدول ۴-۹٫ مقایسه میانگین تعلق سازمانی و ابعاد آن و متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اشتراک کارکنان شهرداریهای استان هرمزگان با سطح کفایت مطلوب (Q3)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *