بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی مدل (C4) و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای …

قلمرو مکانی:
برای انجام تحقیق مورد نظر شرکت های بیمه(شامل نمایندگان ،کارکنان وبازاریابان) شهر کرمانشاه انتخاب شده است.
قلمرو زمانی:
مطالعه و جمع آوری اطلاعات مربوط به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان از ابتدای شروع به کار پژوهشگر در شرکت های بیمه شهر کرمانشاه صورت پذیرفته است.
قلمرو موضوعی:
محور اصلی تحقیق، رابطه بین آمیخته بازاریابی و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان می باشد.
۱-۸- متغیرها و واژه های تحقیق :
بازاریابی:
فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازهاو خواسته ها از طریق فرآیند مبادله (روستا، ونوس و ابراهیمی، ۱۳۸۹).
آمیخته بازاریابی:
مجموعه ای از ابزار بازاریابی است که یک سازمان یا شرکت با استفاده از آنها سعی در برنامه ریزی و کنترل فعالیتهای بازاریابی و در نهایت تحقق اهداف خود در بازار هدف را دارد(کاتلر، ۱۳۸۲).
بیمه:
عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی که بیمه گذار می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند (بابایی، ۱۳۹۰).
مسئولیت :
لفظ مسئولیت در لغت به معنی مواخذه وبازخواست است ودر ارتباط بازندگی اجتماعی ،مفهوم مسئول بودن یا مسئولیت به این معنی است که هر شخصی باید پاسخگوی آثار ونتیج اعمال خویش باشد (کاتوزیان ۱۳۷۰، ۹).
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان :
موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده توسط بیمه گذار بدین معنی که چنانچه در نتیجه سهل انگاری، قصور، خطا، غفلت و یا اشتباه بیمه گذار خسارتی به استفاده کنندگان از خدمات ارائه شده وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار و درصورت لزوم براساس رای مراجع قضایی نسبت به جبران خسارت اقدام می نماید(منصور،۱۳۹۱).
ارزش های مشتری پسند:
شرکت ها باید محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان را تولید و ارائه کنند نه محصولات و خدماتی که توان تولید آن را دارند. برای این منظور می توان از طریق راهکارهای زیر از قبیل سفارش سازی محصولات و خدمات، خدمات بیشتر و بهتر، آموزش و مشاوره و… ارزش دریافتی مشتریان را بالا برند (کاتلر، ۱۳۸۲).
ارزش مشتری:
سلاح استراتژیک جذب و نگهداری مشتریان است که یکی از مؤثرترین و شناخته شده ترین عوامل موفقیت در کسب و کارهای تولیدی و ارائه دهنده خدمات است (حیدرزاده، سلطانی، ۱۳۸۴).
هزینه های مشتری:
پولی که مشتریان در ازای دریافت کالا یا خدمات می پردازد، برای شرکت ارائه کننده درآمد و برای مشتری هزینه است. لذا هر چه قیمت بالاتر باشد برای شرکت مطلوب و خوشایند است و برای مشتری نامطلوب و ناخوشایند است (وانگ، ۲۰۰۵)[۶].
راحتی مشتری در خرید:
ارائه محصولات یا خدمات همسان با رقبا کافی نیست بلکه باید به راحتی مشتری در دسترسی به کالا و خدمت نیز اندیشید. راحتی در خرید شامل ویژگی های یکسان فیزیکی یا مجازی، سهولت در دسترسی، ساعات دسترسی، زمان صرف شده برای خرید، سرعت در تحویل کالا یا خدمت و امکان سفارش دهی کالا یا خدمت به روشهای مختلف می شود. چنان چه دسترسی به فروشنده، دیدن محصولات یا خدمات و انجام سفارش آسان تر باشد مشتریان بیشترو بهتر به از خرید از چنین سازمانی رغبت می کنند (کاتلر، ۱۳۸۲).
ارتباط با مشتری:
شرکت ها با برقراری روابط صمیمانه و خصوصی با مشتریان و اخذ بازخورد سعی در ایجاد پیوندهای اجتماعی با آنان دارند. ارتباط تنگاتنگ با مشتریان می تواند روی تصویر ذهنی مشتریان و وفاداری آنان تأثیر به سزایی داشته باشد. همچنین به مشتریان فرصت گفتگوی دو طرفه داده میشود تا نیازهای خود را بیان کنند و با شرکت یک رابطه بلند مدت برقرار نمایند. (کاتلر، ۱۳۸۲).
تمایل به خرید:
احتمال گرایش مصرف کننده جهت اتخاذ رفتار خرید مشخص (ین و ین، ۲۰۰۷)[۷].
۱-۹-روش شناسی پژوهش :
در این پژوهش از دو شیوه مطالعات کتابخانه ای وپرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است .پزوهش حاضر از نوع توصیفی واز لحاظ ماهیت ،کاربردی می باشد .روش تجزیه وتحلیل داده های این پزوهش در دو سطح توصیفی واستنباطی صورت گرفته است در سطح توصیفی از فراوانی ،درصد ،میانگین وانحراف معیار وسایر آماره ها استفاده شده است ودر بخش استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن ورگرسیون استفاده شده است .
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه:
عصر کنونی دوره تحولات شتا بنده وغیر قابل پیش بینی است .امروز همان دیروز نیست ویقینا” فردا متفاوت از امروز خواهد بود، بنا براین پایبند بودن به استراتژی های امروز کسب وکار خطرناک است.
کشورهای در حال توسعه با توجه به فعال شدن بخش خصوصی وایجاد شرکتهای بیمه خصوصی وتوسعه اطلاعات وارتباطات در سطح بین المللی که شرایط مقایسه خدمات شرکتهای مختلف بیمه در نقاط مختلف دنیا را در اختیار مردم قرار می دهد،

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

با شرایط به مراتب مشکل تری روبرو شده است.بنابراین باید اذعان داشت که بکارگیری وابداع استراتژی ها و راهکارهای مناسب جهت جذب و حفظ مشتری و همگامی با بازار در شرکتهای بیمه ،می تواند بقا وسود این شرکتها را تضمین کند.با توجه به موضوع اصلی مساله،فصل دوم تحقیق را می توان به دو بخش تقسیم بندی کرد، بخش اول شامل مبانی نظری پژوهش است که به بررسی بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و آمیخته بازاریابی می پردازد.وبخش دوم اختصاص به پیشینه تحقیق دارد.
۲-۲-مبانی نظری
۲-۲-۱- صنعت بیمه: