سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی مدل (C4) و تمایل به خرید بیمه …

جدول شماره ۴-۱۳- نتیجه آزمون نرمال بودن برای توزیع متغیر هزینه های مشتری ۷۵
جدول شماره۴-۱۴-نتیجه آزمون نرمال بودن برای توزیع متغیر راحتی مشتری خرید ۷۶
جدول شماره ۴-۱۵- نتیجه آزمون نرمال بودن برای توزیع متغیر ارتباط با مشتری ۷۶
جدول شماره۴-۱۶- نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن یا نبودن متغیرها ۷۷
جدول شماره ۴-۱۷- ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر ارزش های مشتری پسند ۷۸
جدول شماره ۴-۱۸- ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرهزینه های مشتری ۷۹
جدول شماره ۴-۱۹- ضریب همبستگی اسپیرمن متغیرراحتی مشتری ۸۰
جدول شماره ۴-۲۰- ضریب همبستگی اسپیرمن متغیر ارتباط با مشتری ۸۰
جدول شماره ۴-۲۱- ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه آمیخته بازاریابی با تمایل خرید ۸۱
جدول شماره ۴-۲۲-آزمون وایت جهت تشخیص ناهمسانی واریانس ۸۲
جدول شماره ۴-۲۳-آزمون LMبرای تشخیص خود همبستگی ۸۳
جدول شماره ۴-۲۴-برآورد مدل رگرسیونی تاثیرابعاد آمیخته بازاریابی برتمایل به خرید بیمه ۸۳
جدول شماره ۴-۲۵- آزمون فریدمن در رابطه با یکسان یا عدم یکسان بودن تاثیر ابعاد ۸۵
جدول شماره ۴-۲۶-آزمون فریدمن در رابطه با رتبه بندی ابعاد آمیخته بازاریابی(c4) 85
جدول شماره ۵-۱-نتایج آمار توصیفی اثر ابعاد آمیخته بازاریابی بر تمایل به خرید بیمه از دیدگاه ۸۸
فهرست نمودار
نمودار۴-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت ۵۸
نمودار ۴-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن ۵۹
نمودار ۴-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تحصیلات ۶۰
نمودار۴-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب شغل ۶۱
نمودار۴-۵- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار ۶۲
نمودار ۴-۶- فراوانی مربوط به ارزش مشتری پسند و تاثیر آن بر تمایل به خرید بیمه ۶۴
نمودار۴-۷- فراوانی مربوط به هزینه مشتری و تاثیر آن بر تمایل به خرید ۶۵
نمودار ۴-۸- فراوانی مربوط به راحتی مشتری و تاثیر آن بر تمایل به خرید بیمه ۶۷
نمودار ۴-۹- فراوانی مربوط به ارتباط با مشتری و تاثیر آن بر تمایل به خرید بیمه ۶۸
اشکال
شکل ۲-۱-بازاریابی در صنایع خدماتی ۳۸
منابع ومآخذ
فهرست منابع فارسی ۹۸
فهرست منابع انگلیسی ۱۰۱
پیوستها ۹۵
چکیده انگلیسی ۱۰۲
چکیده:
با توجه به نقش انکارناپذیر بازاریابی در توسعه و گسترش فروش بیمه ونیز فروش اندک بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ،در این تحقیق تاثیر مدل آمیخته بازاریابی (c4) وتمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان مورد تحقیق قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق ۵۹۰ نفر از نمایندگان وکارمندان وبازاریابان فعال صنعت بیمه ای شهر کرمانشاه بود که در نهایت پرسشنامه استاندارد بین ۲۳۳ نفر که بعنوان حجم نمونه و از طریق فرمول کوکران انتخاب شد ، توزیع گردید. از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتنداز: آزمون کولموگروف – اسمیرنوف، آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون.
نتایج تحلیل استنباطی نشان می دهد که عناصر آمیخته بازاریابی مدل(c4)که شامل(ارزش های مشتری پسند،هزینه های مشتری،راحتی مشتری درخرید و ارتباط با مشتری)می باشد رابطه معناداری با تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان در شهر کرمانشاه دارد. ودر بین متغیرها ارزش مشتری پسند بیشترین تاثیر را برتمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان دارد .
کلید واژه: بیمه، بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، آمیخته بازاریابی مدل (c4) ، تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان .
فصل اول
کلیات تحقیق

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir