بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی مدل (C4) و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه …

کل

۲۷ – ۱

۸۴۱/۰

قابل قبول

نتایج آلفای کرونباخ نشان میدهد که تمامی متغیرهای پرسشنامه دارای درصدی بالاتر از ۷۰ درصد میباشند و میتوان این نتیجه را گرفت که همه متغیرهای از پایایی کافی برخوردار میباشند.میزان آلفای کرونباخ برای مجموع تمامی سوالات پرسشنامه ۱/۸۴ درصد بوده که در حد بالایی میباشد.نتیجه آن است که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی کافی جهت توزیع و جمع آوری داده ها برخوردار است.
۳-۶-۲- روایی[۳۴] :
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد در واقع بررسی روایی، پاسخ به این سؤال است که آیا پرسشنامه آنچه را که مدنظر بوده است به خوبی مورد سنجش قرار می دهد؟
روایی پرسشنامه از طریق روش محتوایی بررسی شده است، بدینترتیب که پس از تهیه و تنظیم پرسشنامه نمونهای از آن جهت مطالعه و اظهار نظر با اساتید فن تقدیم گردید و نکته نظرات و اصلاحات مورد نظر ایشان اعمال شد.
۳-۷- روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای Spss2 و Eviews3 صورت خواهد گرفت، در سطح توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و سایر آماره ها استفاده میشود و در بخش استنباطی از آزمون های مختلف کاربردی و ضریب اسپیرمن۴ ، رتبه بندی فریدمن۵ و رگرسیون خطی۶ استفاده می گردد.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده های پژوهش
۴-۱- مقدمه :
هر مطالعه در راستای ادعا و فرضیه ها و بررسی مبانی نظری به آزمون تجربی خواهد پرداخت و با استفاده از داده ها و اطلاعات جمع اوری شده از یک یا چند جامعه آماری به تجزیه و تحلیل درستی یا نادرستی، رد یا اثبات فرضیه ها و ادعای خود میپردازد. دادههای جمعآوری شده به منظور تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری، میباید در قالب آزمونهای آماری به اطلاعات ارزشمند تبدیل گردند. در واقع تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیهها برای نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است.
بعد از اینکه داده ها از نمونه های جامعه آماری جمع آوری شد، مرحله بعدی آن است که داده ها جهت آزمون فرضیه ها تحلیل شوند (سکاران، ۱۳۹۰). این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته است. در این مرحله محقق با استفاده از روش های مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد (حافظ نیا، ۱۳۸۴).
قابلیت تعمیم[۳۵] شاخص های نمونه به جامعه آماری به طور کلی با مسأله ارزیابی پارامترهای جامعه با توجه به شواهدی که از نمونه در دست است، سر و کار دارد. به عبارت دیگر، تعمیم عبارت است از استنباط درباره جامعه برمبنای خصوصیات نمونه، یعنی از نمونه استنباط می کند که پارامتر خاصی درباره جامعه (که نمونه از آن استخراج شده است) احتمالاً درست یا نادرست است. برای تعمیم از آمار استنباطی[۳۶] استفاده می شود. در آمار توصیفی[۳۷] محاسبه شاخص های یک مجموعه از حالت ها و مواردی که به صورت های معین تنظیم شده اند استنتاج می شوند. آمار استنباطی محقق را قادر می سازد تا حدود دقت برآورد پارامترهای جامعه را از خصوصیات نمونه مورد ارزیابی قرار دهد. این نوع آمار استنباطی آزمون فرضیه[۳۸] نامیده می شود (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۸۸).
در این فصل از مطالعه به تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از طریق پرسشنامه و آزمون فرضیات پرداخته میشود، که دارای اهمیت ویژهای در نتیجهگیری پژوهش میباشد. به علاوه از آمار توصیفی برای توصیف جامعه مورد مطالعه با توجه به متغیرهای مورد نظر و توصیفی، از وضع موجود ارائه میشود که شامل جداول توزیع فراوانی به تفکیک سن، جنسیت، میزان تحصیلات، شغل و سابقه کار پاسخ دهندگان مشخص شده است. همچنین در این بخش، مطابق با فرضیات در نظر گرفته شده به تجزیه و تحلیل رابطه بین آمیخته بازاریابی و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان به روشهای آمار استنباطی و استفاده از رگرسیون، آزمون فرضیه ها و … خواهد پرداخت.
۴-۲-آمار توصیفی:
آمار توصیفی، به یک مجموعه از مفاهیم و روشهای بکار گرفته شده جهت سازمان داده، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف دادههای جمعآوری شده، آمار توصیفی گفته میشود. بطور کلی آمار توصیفی چکیده و تصویری از دادههای مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودار ارائه میدهد.
به طور معمول به منظور شناخت جامعه آماری(مشارکت کنندگان تحقیق)، متغیرهای جمعیت شناختی مورد بررسی واقع گردد. لذا در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی توزیع جامعه آماری از حیث متغیرهایی چون سن، تحصیلات، تأهل، وضعیت شغلی و … پرداخته شده و در قالب جداول و نمودارها(نمودار هیستوگرام و درصدی) آورده خواهد شد.
۴-۲-۱- جنسیت افراد
جدول نمودار(۴-۱)، فراوانی، درصد فراوانی و درصد فراوانی تجمعی مربوط به جنسیت نمونه آماری این پژوهش را نشان میدهد.
جدول(۴-۱): توزیع فراوانی مربوط به جنسیت

جنسیت فراوانی درصد فراوانی تراکم فراوانی
مرد
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است