بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی مدل (C4) و تمایل به خرید بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان- …

۲-۴- مدل مفهومی پژوهش :
بازاریابی علمی بیمه ها یکی از راهکارهای اساسی جهت توسعه این نوع بیمه ها در کشور به شمار می رود .مدل ۴C یکی از مدلهای پیشرفته بازاریابی است که متناظر با مدل ۴P بازاریابی شکل گرفته وبا مورد توجه قراردادن دیدگاههای مشتریان در مورد محصول یا خدمت ، از یک سو فروش ، درآمد و سود آوری شرکتها را افزایش می دهد واز سوی دیگر باعث افزایش رضایت مشتریان وخریداران وتامین نیازهای آنان می شود .مدل ۴C با مورد توجه قرار دادن چهار مولفه پاسخ به نیازهای مشتریان ، هزینه خدمت یا محصول برای مشتریان برقراری ارتباط با مشتریان ، وسهولت دسترسی مشتریان به خدمت یا محصول مدلی مناسب واثر بخش برای بازریابی بیمه به شمار می آید .
مدل ۴C استراتژی جدید بازاریابی درکنارمدل سنتی ۴P ارائه می دهد مدل ۴C یک نو آوری در تئوریهای بازریابی است تمرکز مدل ۴C بر روی بازاریابی مشتری گراست رابرت لوتر بورن این عقیده را بیان می کند که همه استراتژیهای بازاریابی که به وسیله شرکتها اخذ می شود به مدل ۴C بستگی دارد .
مدل ۴C بازاریابی را از چیزی که سازمان انجام می دهد به چیزی که مشتری به آن اهمیت می دهد تبدیل می کند برای مثال توجه مشتری به سهولت خرید بر چگونگی توزیع محصول از طریق کانالهای توزیع اثر می گذارد همچنین به جای محصول در این مدل ارزشهای مشتری پسند قرار دارد . مشتری نه تنها به قیمت ، بلکه به تمام هزینه هایی که برای رفع نیاز وخواسته های خود متحمل می شود را درنظر می گیرد وبالاخره ترفیع به ارتباطات دو طرفه تبدیل می شود .بتوجه به مطالب فوق به نظر می رسد شرکتهای بیمه با استفاده از آمیخته بازاریابی مدل ۴C می توانند تاثیر بسزایی در جلب رضایت مشتریان وبه دنبال آن اخذ پرتفوی مناسب داشته باشند .
در صفحه آتی مدل مفهومی پژوهش ترسیم گردیده است .
(متغیر های مستقل)
ارزشهای مشتری پسند
راحتی مشتری
هزینه مشتری
متغیر وابسته
ارتباط با مشتری
(داود فیض ۱۳۸۶)
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه :
شیوه اجرای یک پژوهش ارتباط زیادی با ماهیت موضوع، نوع پژوهش و همچنین متغیرهای پژوهش دارد. اما باید توجه داشت آنچه موجب شده جوهر علمی حیات پیدا کند، وقوف به اکتشافات و نتایج علوم نیست بلکه شناخت ودرک عمیق روشها یعنی شیوه هایی که بشر برای پیشرفت علم به کار بسته است. روش ها در حقیقت ابزارهای دست یابی به حقیقت هستند. با توجه به اهمیتی که روش شناسی پژوهش دارد در این فصل به آن پرداخته می شود.
فصل حاضر به جنبه های روش شناسی پژوهش اختصاص دارد. بر این اساس، در این فصل، متغیرها و مفاهیم اساسی پژوهش تعریف و نحوه ی سنجش آن ها مشخص می شود. افزودن بر این، به شیوه های نمونه گیری، روش های گردآوری اطلاعات و در نهایت به روش های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره می شود.
۳-۲- روش تحقیق:
انتخاب نوع روش پژوهش بستگی به هدف، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و ازلحاظ ماهیت، کاربردی می باشد. از ویژگیهای پژوهش توصیفی اینست که پژوهشگر دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی کند و صرفاً آنچه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح آن می پردازد.
پژوهش کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روشها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرد (حافظ نیا، ۱۳۸۷).
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم بندی کرد.
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده ها
تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین تجربی روابط میان متغیرها در صنعت بیمه است، از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد در میان تحقیقات همبستگی، این تحقیق از نوع تحلیل رگرسیون می باشد.
۳-۳- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترکند(حافظ نیا، ۱۳۸۷).
جامعه آماری این پژوهش بصورت تصادفی طبقه بندی از کلیه کارمندان، نمایندگی های شرکت های بیمه و بازاریابان صنعت بیمه در شهر کرمانشاه می باشد. براساس جامعه آماری ذکر شده جمعاً ۵۹۰ مورد شناسایی قرار گرفت که با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه پرداخته شد. براساس فرمول کوکران برای حجم جامعه ۵۹۰ نفری، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه۲۳۳ نفر بدست آمد که به منظور رفع اثرات ناشی از پرسشنامههای ناقص، گم شده و پاسخ داده نشده، پرسشنامه اضافی بین پاسخ دهندگان توزیع گردید و در نهایت ۲۳۳ پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. .
N= حجم جامعه
.۰۵=p=q
۱٫۹۶=z
d =05/0 ( مقدار خطا )
جدول (۳-۱): جامعه آماری

شغل تعداد تعدادکل فراوانی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.