سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی مدل (C4) و تمایل به خرید بیمه مسئولیت …

۱- مسئولیت اخلاقی .
۲-مسئولیت قانونی .
مسئولیت اخلاقی قابل بیمه شدن نمی باشد زیرا بیشتر جنبه شخصی دارد واز داوری های عموم به دشواری می توان قاعده ثابتی برای آن به دست آورد تا بر اساس آن بتوان کسی را مسئول شناخت .
مسئولیت قانونی به دو بخش زیر تقسیم می شود
۱-مسئولیت کیفری
۲- مسئولیت مدنی
مسئولیت کیفری یا جزائی زمانی به بار می آید که بر اثر کردار شخص ،نظم اجتماعی مختل شده و جامعه متضررگردد ،پس قابل بیمه شدن نمی باشد زیرا موجب اخلال در جامعه است ومرتکب آن مجرم شناخته می شود لذاجرم قابل بیمه شدن نمی باشد .
مسئولیت مدنی یعنی الزام قانونی برای جبران زیان وارده به دیگری وزمانی به بار می آید که زیان فردی در بین باشد چه زیان در اثر عمل خود شخص یا عمل اشخاص وابسته به او وچه ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی باشد .درواقع آنچه بیمه می شود ضمان قهری از مسئولیت مدنی که خارج از اراده شخص بوده وقانون بر وی تحمیل می نماید وتابع اراده وخواست او نیست ودر واقع زمانی به بار می آید که زیان فردی در بین باشد (کریمی ،۱۳۹۰) .
۲-۲-۱۱- انواع بیمه های مسئولیت :
انواع بیمه های مسئولیت را می توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد
۱-بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان
۲-بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای
۳-بیمه مسئولیت مدنی تولید کنندگان کالا در قبال مصرف کننده
۴-بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد
۵-بیمه مسئولیت مدنی عمومی
۲-۲-۱۲- بیمه مسئولیت حرفه ای
رشته بیمه مسئولیت حرفه ای مشتمل بر ۲۰ زیررشته می‌باشد که عبارتند از:
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان :
موضوع بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان عبارت است از جبران خسارت بدنی وارد به بیماران که ناشی از مسئولیت پزشک به علت اشتباه، غفلت یا قصور وی در انجام خدمات حرفه‌ای به وقوع پیوسته باشد. بیمه‌نامه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان بر اساس قانون مسئولیت مدنی و قوانین و مقررات نظام پزشکی کشور تهیه و تدوین گردیده است.
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین :
این بیمه‌در جهت برقراری تأمین حرفه‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان که در عضویت سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها، دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی و شماره امضاء شهرسازی از شهرداری می‌باشند، در برابر مالکین ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و …) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی،(جانی و مالی) عرضه شده است.
بیمه مسئولیت حرفه ای دلالان رسمی :
این بیمه به منظور جبران خسارت‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت دلالان رسمی بیمه صادر می‌شود.
بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه :
این بیمه به منظور جبران خسارت‌های مالی احتمالی ناشی از مسئولیت نمایندگان بیمه صادر می‌شود.
بیمه مسئولیت حرفه ای پارکینگ :
در صورتی که خسارتی برای افراد استفاده‌کننده از پارکینگ‌های عمومی و خصوصی خودرو به‌وجود آید،‌ ممکن است مسئولیت خسارت بر عهده صاحبان پارکینگ باشد. این بیمه‌نامه کلیه خسارت‌های رخ‌داده در پارکینگ‌های عمومی و خصوصی را جبران می‌نماید.
بیمه مسئولیت مدنی تورها :
در صورتی که برای یکی از مسافران تور اتفاقی رخ‌ دهد، خسارات آن بر عهده صاحبان آژانس مسافرتی می‌باشد. بیمه مسئولیت آژانس‌های مسافرتی (ویژه تورهای سیاحتی- زیارتی) به منظور پوشش خسارت‌های جانی احتمالی برای مسافران تورهای سیاحتی و زیارتی صادر می‌شود.
بیمه مسئولیت فنی بیمارستان :
مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه و کلینیک مسئول مشکلات احتمالی است که در طول مراجعه بیمار به مرجع درمانی برای وی رخ می‌دهد. از این رو بیمه‌ مسئولیت مدنی مدیر فنی بیمارستان، درمانگاه، کلینیک به منظور پوشش خسارات جانی احتمالی ناشی از مسئولیت این مدیران طراحی شده است.
بیمه مسئولیت حرفه ای مدیران و ناجیان استخر :
مدیران و ناجیان استخرها مسئول حفظ زندگی افرادی هستند که از استخر استفاده می‌کنند.این بیمه به منظور پوشش خسارات جانی ناشی از خطرات رخ داده در استخرها صادر می‌شود.
بیمه مسئولیت مدنی نگهداری آسانسور :
با وجود اینکه که‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌‌ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالکین‌ ساختمان های تجاری و مسکونی انجام‌ می‌ شود و لیکن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌‌انگاری‌ در نگهداری‌ آنها سبب ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ از آسانسور می‌‌گردد. این بیمه غرامت‌ فوت‌ و نقص‌عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌نماید.
بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان :
با توجه به ضرورت تامین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، این بیمه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیراپزشکان صادر می‌شود.
بیمه مسئولیت حرفه ای شهربازی :

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.