سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته …

آماره دوربین واتسون

۶۸۶/۱

فصل پنجم:
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
گام‌های نهایی تحقیق، از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مراحل انجام آن می‌باشند. تجزیه و تحلیل دقیق و نتیجه‌گیری درست از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده، بدین دلیل که مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در سازمان‌ها، مراکز دانشگاهی و یا جامعه مورد تحقیق قرار می‌گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند. در واقع نتیجه‌های به دست آمده، باید آن‌چنان مستند و قابل تشریح باشند که جامعه مورد تحقیق به درستی و صحت آنها اعتماد داشته تا برای اصلاح نواقص و کاستی‌ها با توجه به نتیجه‌های به دست آمده، برنامه‌ریزی جامعی انجام داده و به نتیجه‌های قابل پیش‌بینی دست یابند.
در فصل قبل داده‌های مربوط به پژوهش در قالب پنج فرضیه اصلی تجزیه و تحلیل شد. در این فصل، ابتدا به نتیجه‌گیری و تفسیر نتایج حاصل پرداخته شده و سپس، با نتایج حاصل از سایر پژوهش‌های انجام شده در داخل و خارج از ایران مورد مقایسه قرار می‌گیرد. در ادامه محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی بیان خواهد شد.
۵-۲ بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش
۵-۲-۱) آزمون فرضیه اول
” کیفیت گزارشگری مالی بر درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی تاثیر دارد.”
نتیجه گیری و تفسیر :
مطابق با جدول ۴-۱۰ فصل چهارم، سطح معنی‌داری (sig) متغیر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها (۰۴۱/۰) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیر(۳۰۲/۲) بزرگتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه اول تایید می گردد..از سوی دیگر با توجه به علامت مثبت ضریب متغیر کیفیت گزارشگری مالی ۵۶۷/۲ می توان نتیجه گرفت به ازای هر یک واحد افزایش در کیفیت گزارشگری مالی، درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی ۵۶۷/۲ واحد افزایش می یابد.در تحلیل نتایج مزبور می توان گفت که کیفیت گزارشگری مالی به محدوده ای اشاره دارد که در آن گزارش های مالی شرکت، وضعیت اقتصادی و عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازه گیری و به صورت صادقانه ارائه می کند. در خصوص ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی دور رویکرد کلی وجود دارد:
رویکرد مبتنی بر نیاز استفاده کنندگان: این رویکرد بر مسائل مرتبط با ارزیابی و سودمندی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان تمرکز دارد. چارچوب نظری FASB اولین نمونه از این رویکرد می باشد که بر اساس اهداف کلی گزارشگری مالی یعنی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و نظایر آن تعریف شده است.
رویکرد مبتنی بر حمایت از سرمایه گذاران و سهامداران: این رویکرد بر مسائل مرتبط با نحوه اداره شرکت و مباشرت تاکید دارد. در این رویکرد کیفیت گزارشگری مالی بطور عمده بر حسب افشای کامل و منصفانه برای سهامداران و سرمایه گذاران تعریف می شود و کیفیت گزارشگری مالی عبارت است از اطلاعات مالی کامل و شفاف که مانع گمراهی یا ایجاد ابهام برای استفاده کنندگان شود (کوهن، ۲۰۰۴).
لذا با توجه به رویکرد دوم می توان نتیجه گرفت که هرچه کیفیت گزارشگری مالی بالاتر باشد، درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی نیز افزایش می یابد.این نتایج تا حدودی منطبق بر نتایج تحقیقات شیوا راجگوپال و موهان ونکا تاچالام (۲۰۱۱) ، جان کومونوری (۲۰۱۱) و محمود معین الدین وهمکاران (۲۰۱۲) می باشد.
۵-۲-۲) آزمون فرضیه دوم
” کیفیت افشاء بر درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی تاثیر دارد.”
نتیجه گیری و تفسیر:
مطابق با جدول ۴-۱۱ فصل چهارم، سطح معنی‌داری (sig) متغیر کیفیت افشاء (۰۲۸/۰) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t (671/2) مربوط به این متغیر بزرگتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه دوم تایید می گردد. از سوی دیگر با توجه به علامت مثبت ضریب متغیر کیفیت افشاء ۱۴۳/۱ می توان نتیجه گرفت به ازای هر یک واحد افزایش در کیفیت افشاء ، درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی ۱۴۳/۱ واحد افزایش می یابد.در تحلیل نتایج مزبور می توان گفت که افشای و شفافیت زیربنای اصلی برای حفظ منافع سهامداران محسوب می‌شوند. رویکردهای افشای کامل به همراه شفافیت در گزارشگری مالی می‌تواند شرایط مطمئنی را پدید آورد و اطمینان از حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین تحقیقات نشان داده است که افشای داوطلبانه اثر بر عملکرد شرکت دارد و بر حفظ منافع سهامداران و اشخاص ذینفع اثرگذار است. به‌عبارتی دیگر، نبود شفافیتِ اطلاعات و ابهام در گزارشگری ممکن است به بدگمانی و رفتارهای غیراخلاقی در راستای کاهش ارزش شرکت منجر شود (مادهانی ، ۲۰۰۹). افشای اطلاعات در سطح بالا، ریسک مرتبط با تصمیم‌گیری‌ها را کاهش می‌دهد. ریسک پایین نیز منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می‌شود و برخی شرکتها بدان‌جا می‌رسند که در قبال افشای اطلاعات شفاف، به شهرت مطلوبی دست پیدا ‌می‌کنند. در اغلب بازارهای سرمایه افشای اطلاعات حسابداری باعث تغییرات عمده در سیاستها و خط مشی های سرمایه گذاران و سایر ذینفعان شرکت می گردد و معمولا افشا اطلاعات به صورت داوطلبانه باعث جلب اعتماد عموم سرمایه گذاران در بازار های سرمایه بر سرمایه گذاری در شرکت دارد لذا افشای با کیفیت اطلاعات باعث افزایش اعتماد عموم به اطلاعات افشا شده شرکت و به تبع آن این امر منجر به استقبال سرمایه گذاران انفرادی(حقیقی) از بازار بورس خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هرچه کیفیت افشاء بالاتر باشد، درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی نیز افزایش می یابد.این نتایج تا حدودی منطبق بر نتایج تحقیقات شیوا راجگوپال و موهان ونکا تاچالام (۲۰۱۱) ، جان کومونوری (۲۰۱۱) و محمود معین الدین وهمکاران (۲۰۱۲) می باشد.
۵-۳ پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق
از آنجایی که طلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه است و سرمایه‌گذاران مخاطره آوردن سرمایه‌های به زحمت به‌دست‌آمده خود را به این بازارها پذیرفته و به اطلاعاتی که از طرف شرکت‌ها منتشر می‌شود تکیه می‌کنند. آنها به اطلاعات معتبر، به موقع و قابل فهم، در قالب‌هائی که به‌راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند به‌منظور بقا بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. بنابراین با توجه به نتایج فرضیه اول مبنی بر این کیفیت گزارشگری مالی بر درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی تاثیر مستقیم دارد، به نهاد های نظارتی همچون سازمان بورس، شرکت بورس اوراق بهدار و جمعه حسابداران رسمی پیشنهاد می گردد از طریق وضع قوانین و مقررات الزام آور و سخت گیرانه موجبات افزایش شفافیت اطلاعات مالی به ویژه کیفیت گزار شگری مالی را فراهم آورده تا از این طریق ضمن افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه، درصد مالیکت سرمایه گذاران انفرادی نیز افزایش یابد.
از آنجایی که طلاعات مایه حیات بازارهای سرمایه است و سرمایه‌گذاران مخاطره آوردن سرمایه‌های به زحمت به‌دست‌آمده خود را به این بازارها پذیرفته و به اطلاعاتی که از طرف شرکت‌ها منتشر می‌شود تکیه می‌کنند. آنها به اطلاعات معتبر، به موقع و قابل فهم، در قالب‌هائی که به‌راحتی قابل تجزیه و تحلیل باشد نیاز دارند به‌منظور بقا بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. بنابراین با توجه به نتایج فرضیه دوم مبنی بر این کیفیت افشاء بر درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی تاثیر مستقیم دارد، به نهاد های نظارتی همچون سازمان بورس، شرکت بورس اوراق بهدار و جمعه حسابداران رسمی پیشنهاد می گردد از طریق وضع قوانین و مقررات الزام آور و سخت گیرانه موجبات افزایش شفافیت اطلاعات مالی به ویژه کیفیت افشاء را فراهم آورده تا از این طریق ضمن افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه، درصد مالیکت سرمایه گذاران انفرادی نیز افزایش یابد.
۵-۴) پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌های آتی
به منظور انجام پژوهش‌های آتی در ارتباط با این پژوهش، موضوعات زیر پیشنهاد می‌شود:
بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی شرکت.
فرضیه اصلی: بین شاخص های کیفیت حسابرسی و درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین اندازه موسسه حسابرسی و درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین تخصص حسابرس در صنعت حسابرس و درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین دوره تصدی حسابرس و درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
بررسی تأثیر شفافیت گزارشگری مالی بر درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی شرکت.
فرضیه: بین رتبه شفافیت گزارشگری مالی و درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
بررسی تأثیر کیفیت سیستم حاکمیت شرکتی بر درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی شرکت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.