بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته در بورس …

۵۲۳۸/۰

۹۰۹/۱

بازده دارایی ها

ROA

۶۳۹/۰

۵۶۴/۱

پس از بررسی فروض کلاسیک در قسمت بعد نتایج حاصل از برازش مدل های‌ رگرسیونی تحقیق و به تبع آن فرضیه های تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.
۴-۶) آزمون فرضیات تحقیق
Individual Investors it = β۰۱ Financial Reporting Quality it-1 + β۲RET_VOLit-1۳ EARN_VOL it-1 +β۴ MTB it-1 +β۵Betait +β۶LogAsset it-1 +β۷Leverage it-1 ۸ROA it-1 i
Individual Investors it = β۰۱ Disclosure Quality it-1 + β۲RET_VOLit-1 +β۳ EARN_VOL it-1 +β۳ MTB it-1 +β۴Betait +β۵LogAsset it-1 +β۶Leverage it-1 ۷ROA it-1 i,t
پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جداول۴ -۹ تا ۴-۱۰ ارائه شده است. مقدار آماره های F نیز حاکی از معناداری کل مدل های رگرسیون می باشد. در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر نسبت سرمایه گذاران انفرادی شرکت ‌های مورد بررسی است.
نحوه داوری: در صورتی که مقدار sig محاسبه شده توسط نرم افزار کمتر از سطح اطمینان در نظر گرفته شده (در این پژوهش معادل ۵%) باشد، معنی‌داری متغیر مورد نظر تایید شده و فرضیه مرتبط با آن تایید می‌گردد. همچنین با توجه به مقدار آماره t، نیز اگر این آماره از مقدار معادل آن در جدول t استیودنت با همان سطح اطمینان (۵%) بیشتر باشد، فرضیه مرتبط با آن تایید می‌گردد.
۴-۶-۱) آزمون فرضیه اول
” کیفیت گزارشگری مالی بر درصد مالکیت سرمایه گذاران انفرادی تاثیر دارد.”
نتیجه آزمون:
مطابق با جدول ۴-۱۰، سطح معنی‌داری (sig) متغیر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها (۰۴۱/۰) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیر(۳۰۲/۲) بزرگتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه اول تایید می گردد.
جدول۴-۹) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون

Individual Investors it = β۰۱ Financial Reporting Quality it-1 + β۲RET_VOLit-1۳ EARN_VOL it-1 +β۴ MTB it-1 +β۵Betait +β۶LogAsset it-1 +β۷Leverage it-1 ۸ROA it-1 i
نام متغیر ضریب متغیر مقدار ضریب آماره t سطح معنی داری
عدد ثابت β۰