بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته در بورس …

 
قلمرو تحقیق
۱-۹-۱) قلمرو موضوعی تحقیق
بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱-۹-۲) قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق شامل اطلاعات مربوط به سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ (دوره ۶ ساله) می باشد.
۱-۹-۳) قلمرو مکانی تحقیق
مکان این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 
ساختار تحقیق
در این فصل مسئله و هدف تحقیق بیان شده و فرضیه‌های مبتنی بر مسئله تحقیق پایه‌گذاری و تعریف شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و روشهای جمع آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. این تحقیق شامل ۵ فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
قصل سوم: روش شناسی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
در پایان نیز پیوست ها و نگاره ها ارائه می شود.
چ
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه

با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کنند. بر این اساس تدوین کنندگان استاندادرهای حسابداری تلاش می‌کنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی بیفزایند. آنها هدف اصلی حسابداری را تأمین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می کنند (کرمی و عمرانی، ۱۳۸۸).
با توجه به مطالب ذکر شده، در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر تنظیم شده است:
بخش اول: مبانی نظری کیفیت گزارشگری مالی؛
بخش دوم: مبانی نظری ساختار مالکیت؛
بخش سوم: پیشینه پژوهش که در این قسمت پیشینه پژوهشهای انجام شده در دو بخش تحقیقات انجام شده در داخل کشور و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار می گیرد.

بخش اول: مبانی نظری کیفیت گزارشگری مالی

مفهوم کیفیت گزارشگری مالی

کیفیت گزارشگری مالی به محدوده ای اشاره دارد که در آن گزارش های مالی شرکت، وضعیت اقتصادی و عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازه گیری و به صورت صادقانه ارائه می کند. گرچه در ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به ویژه کیفیت سود با تاکید بر اصول حاکم بر گزارشگری مالی بطور ضمنی بر کیفیت صورت های مالی تمرکز شده است، اما بحث جامع در خصوص کیفیت گزارشگری مالی باید فراتر از کیفیت صورت های مالی باشد زیرا شرکت ها اطلاعات مالی خود را می توانند با استفاده از روش های دیگر نیز منتشر نمایند. از سوی دیگر گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء می باشد که کیفیت گزارشگری مالی در نهایت بستگی به کیفیت هر بخش از فرایند گزارشگری مالی دارد. این فرایند در شکل (۲-۱) ارائه شده است.
 

شکل ۲-۱): فرآیند گزارش گری مالی

رویکرد های متفاوت ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

در خصوص ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی دور رویکرد کلی وجود دارد:
رویکرد مبتنی بر نیاز استفاده کنندگان: این رویکرد بر مسائل مرتبط با ارزیابی و سودمندی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان تمرکز دارد. چارچوب نظری FASB اولین نمونه از این رویکرد می باشد که بر اساس اهداف کلی گزارشگری مالی یعنی فراهم کردن اطلاعات سودمند برای استفاده کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و نظایر آن تعریف شده است.
رویکرد مبتنی بر حمایت از سرمایه گذاران و سهامداران: این رویکرد بر مسائل مرتبط با نحوه اداره شرکت و مباشرت تاکید دارد. در این رویکرد کیفیت گزارشگری مالی بطور عمده بر حسب افشای کامل و منصفانه برای سهامداران و سرمایه گذاران تعریف می شود و کیفیت گزارشگری مالی عبارت است از اطلاعات مالی کامل و شفاف که مانع گمراهی یا ایجاد ابهام برای استفاده کنندگان شود (کوهن، ۲۰۰۴).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

شاخص های ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی