مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های …

که در مدل فوق کیفیت گزارشگری مالی (EQ) مبتنی بر کیفیت اقلام تعهدی براساس جزء اخلال مدل زیر اندازه گیری و ارزیابی می شود.

متغیرهای کنترل
RET_VOL = نوسان پذیری بازده سهام که از طریق انحراف معیار بازده روزانه سهام طی سال محاسبه می شود.
EARN_VOL = نوسان پذیری سود که از طریق انحراف معیار سود شرکت طی سال محاسبه می
MTB =نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
Beat = شاخص ریسک سیستماتیک که از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) محاسبه می شود.
LogAsset = اندازه شرکت که از طریق لگاریتم جمع دارایی های شرکت محاسبه می شود.
Leverage نسبت اهرمی که از طریق نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه می شود.
ROA = بازده دارایی ها که از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها بدست می آید.
مدل آزمون فرضیه دوم
Individual Investors it = β۰۱ Disclosure Quality it-1 + β۲RET_VOLit-1 +β۳ EARN_VOL it-1 +β۳ MTB it-1 ۴Betait +β۵LogAsset it-1 +β۶Leverage it-1 ۷ROA it-1 i,t
متغیر وابسته
Individual Investors = میانگین نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت در سال t .
متغیرهای مستقل
Disclosure Quality = کیفیت افشاء. در این تحقیق کیفیت افشاء طبق تحقیق ریب و ژائو[۹](۲۰۱۳)محاسبه می شود:
 
P = قیمت پایانی سهم در هر روز
VOL = حجم معاملات روزانه
AGVOL = میانگین حجم معاملات روزانه در ۶ ماه قبل
پس از برازش معادله رگرسیونی فوق برای هر شرکت در هر سال، ضریب برآوردی β۱ به عنوان معیار کیفیت افشاء در نظر گرفته می شود.
متغیرهای کنترل
RET_VOL = نوسان پذیری بازده سهام که از طریق انحراف معیار بازده روزانه سهام طی سال محاسبه می شود.
EARN_VOL = نوسان پذیری سود که از طریق انحراف معیار سود شرکت طی سال محاسبه می
MTB =نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.
Beat = شاخص ریسک سیستماتیک که از طریق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM) محاسبه می شود.
LogAsset = اندازه شرکت که از طریق لگاریتم جمع دارایی های شرکت محاسبه می شود.
Leverage نسبت اهرمی که از طریق نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها محاسبه می شود.
ROA = بازده دارایی ها که از طریق نسبت سود خالص به جمع دارایی ها بدست می آید.
 
روش تحقیق
این تحقیق به دلیل اینکه نتایج آن می تواند در تدوین قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرد از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. همچنین با توجه به اینکه این تحقیق به دنبال یافتن رابطه بین چندین متغیر می باشد روش شناسی آن از نوع پس رویدادی و از نظر نوع استنتاج، قیاسی- استقرایی و از نظر نوع روش آماری آزمون، همبستگی مقطعی بوده است. دراین تحقیق با توجه به نوع داده و روش های تجزیه وتحلیل آماری موجود، از روش «داده های ترکیبی» استفاده می شود.
 
روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این روش از مقاله‌های موجود در نشریات معتبر که از سایت‌های علمی اینترنتی اخذ گردیده است، به علاوه مجله‌های علمی، نمایه‌ها، پایان‌نامه‌های دکترا و کارشناسی ارشد و کتابهای مرتبط با موضوعات استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم افزارهای رهآور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.