مقاله – بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های …

کیفیت افشاء
نسبت سرمایه گذاران حقیقی
مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها
مدل آزمون فرضیات اول
Individual Investors it = β۰۱ Financial Reporting Quality it-1 + β۲RET_VOLit-1۳ EARN_VOL it-1 +β۳ MTB it-1 ۴Betait +β۵LogAsset it-1 +β۶Leverage it-1 ۷ROA it-1 i,t
متغیر وابسته
Individual Investors = میانگین نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت در سال t .
متغیر مستقل
Financial Reporting Quality= در این تحقیق مطابق با رج گوپال و ون کاتاچلم (۲۰۱۱) از دو شاخص: ۱) حجم اقلام تعهدی غیر عادی و ۲) کیفیت اقلام تعهدی برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی به شرح زیر استفاده می شود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۱٫ مدل کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر اقلام تعهدی غیر عادی
که در مدل فوق کیفیت گزارشگری مالی (EQ) مبتنی بر اقلام تعهدی غیر عادی براساس جزء اخلال مدل زیر اندازه گیری و ارزیابی می شود.

در این مدل میزان اقلام تعهدی اختیاری به شرح زیر برآرود و پیش بینی می شود:
TA=NI-CFO
کهTAکل اقلام تعهدی،CFOوجه نقد حاصل از عملیات وNI سود خالص می باشد.سپس مدل زیر در مورد کل اقلام تعهدی برازش می شود:
TAit=α(۱/Ait-1)+β(∆REVit/ Ait-1)+γ(PPEit/Ait-1)+εit
که در این رابطه TAit کل اقلام تعهدی در سالt برای شرکت i ،∆REVitمبلغ درآمدهای سال t منهای مبلغ درآمدهای سال قبل برای شرکت i، PPEitمبلغ دارایی های ثابت ناخالص در سالt، Ait-1کل دارایی هادر پایان سال قبل برای شرکت i،ضرایب α،βوγضرایب مدل جونز، و εitخطای مدل در سال tبرای شرکتi می باشد. اقلام تعهدی غیر اختیاری(NDAC)نیز از رابطه زیر به دست می آید:
NDACit= α (۱/Ait-1)+β(∆REVit-∆RECit/ Ait-1)+γ(PPEit/Ait-1)
که در این مدل ∆RECitحسابهای دریافتنی سال t منهای حسابهای دریافتنی سالt-1برای شرکت iبوده وα،βوγنیز از طریق روش حداقل مربعات در مدل کل اقلام تعهدی(TA)به دست می آیند که در نهایت با توجه به معادلات فوق، اقلام تعهدی اختیاری (DAC) از طریق مدل زیرمحاسبه می شود:
DACit=TACit-NDACit

۲٫ مدل کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر کیفیت اقلام تعهدی
VAR j,t = ۰β + ۱βEQ j,t +۲β INST j,t-1 +۳β CONC j,t-1+4β CFO j,t+1 + ۵βCFO j,t-1+ β۶VCFO j,t-1 +β۷BM j,t-1۸SIZE j,t-1۹LEV j,t-1+10 βRET j,t + ε jt