سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود …

نتیجه:

آثار تصادفی

آماره فیشر

۳٫۹۹۷

دوربین واتسون

۱٫۸۱

P – مقدار

۰٫۰۰۲۳

R2 تصحیح شده

۰٫۱۸

آماره فیشر بیانگر معنی داری مدل شماره ۲ در سطح خطای ۱ درصد است. R2 تصحیح شده این مدل، ۲۱ % می باشد و بیانگر آن است که متغیرهای مستقل تحقیق ۲۱ % سپرده های کوتاه مدت را بیان می کنند. همچنین مقدار آماره دوربین- واتسون برابر ۱٫۸۱میباشد که بین ۱٫۵ و ۲٫۵ قرار دارد و فرض استقلال خطاها را تائید میکند(جدول ۴-۹).
در این بخش به منظور سنجش رفتار افراد در کوتاه مدت و اتکای نتایج حاصل از برآورد مدل شماره ۲ تحقیق، آزمون های مورد نیاز انجام میشود. در این آزمون ها از متغیر سپرده های کوتاه مدت در صورت های مالی به عنوان متغیر وابسته تحقیق(به جای سپرده های بلند مدت) استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون چاو از بین مدل تلفیقی و اثرات ثابت، مدل آثار ثابت پذیرفته شد که این مدل باید آزمون هاسمن در مقابل مدل آثار تصادفی قرار میگیرد که نتیجه آزمون هاسمن انتخاب مدل اثرات تصادفی میباشد.
نتایج نشان می دهد رابطه منفی معنی داری بین شاخص سهام و سپرده های کوتاه مدت وجود دارد (ضریب ۰٫۰۷۸- و احتمال۰٫۰۵) که موئید فرضیه پنجم تحقیق است. بدین معنا که هر اندازه شاخص بورس بالاتر رود یعنی معاملات بیشتری در بازار بورس انجام گیرد، از سپرده گذاری های کوتاه مدت در بانک ها کاسته می شود که مطابق با تحقیقات قبلی نیز میباشد[۱۸۰]. افراد در این شرایط انگیزه ی کمتری به سپرده گذاری های کوتاه مدت نزد بانک ها دارند و ترجیح می دهند که وجوه خود را در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند تا از نتایج حاصل از افزایش شاخص آن بهرمند شوند[۱۸۱].
همچنین، رابطه منفی معناداری بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و حجم سپرده های کوتاه مدت وجود دارد( با ضریب ۰٫۰۳۱-و احتمال۰٫۰۲) که فرضیه ششم تحقیق را مورد تائید قرار می دهد. علامت منفی بدین معنا است که، هر اندازه هر اندازه نرخ سود سپرده های بلند مدت افزایش یابد، افراد به سپرده گذاری در این بخش تشویق می شوند و کمتر به سپرده گذاری های کوتاه مدت توجه می کنند.این نتیجه مطابق با نتایج حاصل از اجرای مدل شماره ۲ تحقیق برای فرضیه ششم است.
رابطه بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های کوتاه مدت به صورت مثبت و معناداری مورد تائید قرار گرفت. (با P -مقدار برابر ۰٫۰۲۷۸ )در سطح خطای ۵ درصد[۱۸۲] معنادار میباشد. این موضوع میتواند به این دلیل باشد که دیدگاه مردم در پس اندازهای سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت به میزان نرخ سپرده های پرداختی از طرف بانک ها بستگی دارد. این استدلال مطابق نتایج حسن زاده و احمدیان، (۱۳۸۸) میباشد. یافته های تحقیق آنها نشان میدهد که هر چه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بالاتر باشد حجم سپرده های کوتاه مدت در بانک ها نیز افزایش می یابد. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول شماره۴-۹ فرضیه هفتم تحقیق نیز تائید می شود.
با بررسی نتایج حاصل از اجرای مدل شماره ۲ و بررسی فرضیه هشتم تحقیق این نتیجه حاصل می شود که، ارتباط معناداری بین نرخ ارز آزاد و سپرده های کوتاه مدت موجود در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سطح اطمینان ۹۵ درصد وجود نداری ولی این ارتباط در سطح پایین تری از اطمینان وجود دارد(در سطح ۹۰ درصد). این ارتباط از نوع منفی می باشد بدین معنا که با افزایش نرخ ارز آزاد سپرده های کوتاه مدت موجود در بانک های خصوصی موجود در بورس کاهش می یابد و مردم تمایل به خرید ارز دارند. با توجه به مطالب گفته شده فرضیه هشتم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد تائید قرار نمی گیرد. درادامه فرضیه های نهم تا دوازدهم تحقیق تشریح و تجزیه و تجلیل می گردند.
فرضیه نهم: بین شاخص سهام و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دهم: بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه یازدهم: بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوازدهم: بین نرخ ارز و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
که به منظور بررسی فرضیه های ششم تا نهم از مدل رگرسیونی زیر استفاده می گردد.(مدل شماره۳)
جدول ۴-۱۰ نتایج حاصل از اجرای مدل شماره سه تحقیق

متغیر وابسته: نرخ سودآوری (مدل تلفیقی)
متغیرمستقل توضیحی
ضریبβ آماره t استیودنت
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir