بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود …

P – مقدار

۰٫۰۰۰۱۲

R2 تصحیح شده

۰٫۲۹۱

نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق با استفاده از تلفیق داده ها که با آزمون چاو از بین مدل تلفیقی و اثرات ثابت، پذیرفته شد، در مورد فرضیه اول نشان میدهد که رابطه منفی معنی داری بین شاخص سهام و سپرده های بلند مدت وجود دارد. (ضریب ۰٫۱۸۷- و احتمال۰٫۰۰۲۳).که فرضیه اول را تائید می کند. این نتیجه مطابق با فرضیه های تحقیق بوده و بدین معنا است که تغییر هر اندازه شاخص بورس بالاتر رود یعنی معاملات بیشتری در بازار بورس انجام گیرد، از سهم سپرده گذاری های بلند مدت در بانک ها کاسته می شود که مطابق با تحقیقات قبلی نیز میباشد[۱۷۸]. افراد در این شرایط انگیزه ی بالایی در سرمایه گذاری در بورس اوراف بهادار دارند تا اینکه به سپرده گذاری های کوتاه مدت نزد بانک ها بپردازند.
همچنین، رابطه مثبت معناداری بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و حجم سپرده های بلند مدت وجود دارد(ضریب ۰٫۰۱۹و p- مقدار۰٫۰۰۱۲). علامت مثبت به این معنی است که هرچه نرخ سود سپرده های بلند مدت حجم سپرده های بلند مدت نیز افزایش می یابد. به بیان دیگر یا افزایش نرخ سود سپرده های بلند مدت مردم به سمت سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت بانک ها تشویق شده و بازار سرمایه را رها می کنند. این نتیجه نیز مطابق با تحقیقات قبلی است، برای مثال جوئل پی. تراکمن (۲۰۰۹) در تحقیق خود دریافتند که افزایش در نرخ سود سپرده های بلند مدت در بازار سهام چین باعث افزایش سطح سپرده های بلند مدت در این بانک ها گردیده است. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق در جدول ۴-۹ ارائه شده است. مطابق با مطالب گفته شده فرضیه دوم نیز مورد تائید قرار می گیرد.
رابطه بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت به صورت منفی و معناداری مورد تائید قرار گرفت. (با P -مقدار برابر ۰٫۰۳۷۵ )در سطح خطای ۵ درصد[۱۷۹] معنادار میباشد. این موضوع میتواند به این دلیل باشد که دیدگاه مردم در پس اندازهای سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت به میزان نرخ سپرده های پرداختی از طرف بانک ها بستگی دارد. این استدلال مطابق نتایج حسن زاده و احمدیان، (۱۳۸۸) میباشد. یافته های تحقیق آنها نشان میدهد که هر چه نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بالاتر باشد حجم سپرده های بلند مدت در بانک ها کاهش می یابد. با توجه به نتایج ارائه شده در نگاره فوق فرضیه چهارم با ضریب ۰٫۰۰۲۱ و pمقدار ۰٫۴۲۲ مورد تائید قرار نمی گیرد. یعنی ارتباط معناداری بین نرخ ارز آزاد و سپرده های بلند مدت موجود در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود ندارد. ادامه فرضیه های پنجم تا نهم مورد تحلیل قرار میگیرند.
فرضیه پنجم: بین شاخص سهام و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد.
فرضیه هفتم : بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سپرده های کوتاه مدت رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه هشتم: بین نرخ ارز و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد.
که برای آزمون فرضیه های چهارم تا هشتم از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است: (مدل شماره ۲)
جدول ۴-۹ نتایج حاصل از اجرای مدل شماره ۲

متغیر وابسته: حجم سپرده های کوتاه مدت مدت (مدل آثار تصادفی)
متغیر توضیحی
ضریبβ آماره t استیودنت P- مقدار نتیجه فرضیه
: تغییرات شاخص سهام ۰٫۰۷۸- ۱٫۹۷۱- ۰٫۰۴۹ تائید فرضیه پنجم
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir