تحقیق – بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی …

۳-۱۱) جمعبندی
تنوع انواع مختلف ابزارها و نهادهای مالی و چگونگی ارتباط میان این نهادها در بازارهای مالی، موجبات تسهیل ارتباط میان متقاضیان و عرضهکنندگان منابع مالی در یک سیستم اقتصادی را به دنبال دارد و به تخصیص بهینه منابع در پروژههای سرمایهگذاری منجر میشود. از اینرو، برقراری ارتباط میان نظام بانکی و بازار سرمایه، میتواند یکی از راهکارهای مناسب جهت تعمیق بازارهای مالی و دستیابی به رشد سریع اقتصادی است. این امر در تجهیز و تخصیص منابع و رفع کمبودها در زمینه تأمین منابع مالی بنگاهها و سازمانهای متقاضی سرمایه کمک شایانی نموده و تا حدود زیادی، بار مالی بخشهای مختلف اقتصادی را در جهت تجهیز و تخصیص درست منابع به بخشهای گوناگون اقتصادی کاهش میدهد و رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
به دنبال تایید این مدعا، در این فصل مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و توسعه آنها با رشد اقتصادی در قالب چهار دیدگاه نظری عمده مورد شناسایی و تبیین قرار گرفت.

دیدگاه های عمده پیرامون ارتباط توسعه بازارهای مالی با رشد اقتصادی
ردیف دیدگاه محوراصلی دیدگاه
۱ طرف عرضه بازار مالی به عنوان نیروی محرک رشد اقتصادی
۲ طرف تقاضا شکوفایی بخش حقیقی اقتصاد، موتور محرک توسعه بازارهای مالی
۳ دیدگاه خوشبینانه ارتباط دو سویه میان رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی
۴ دیدگاه بدبینانه عدم ارتباط بین رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی و یا ارتباط معکوس میان رشد اقتصادی و توسعه بازارهای مالی

در میان این دیدگاهها، دیدگاه اول از طرفداران بسیاری برخوردار بوده است. اکثر مطالعاتی که در زمینه توسعه بازارهای مالی و ارتباط‌شان با رشد اقتصادی صورت گرفته است، حاکی از نقش کلیدی بازارهای مالی در رشد اقتصادی بخش حقیقی اقتصاد میباشند.
از سوی دیگر وجود ساختارهای مالی بانکپایه و بازارپایه در اقتصادها، یکی از مسائل مهم در مباحث مالی، به لحاظ نظری، عملی و اجرایی، ساختارهای مالی مناسب برای انجام فعالیتهای سالم و کارآمد مالی است و در این میان، یکی از دغدغههای موجود میان اقتصاددانان و متخصصان مالی این است که ساختار مالی بانکپایه بهتر میتواند اقتصاد را در دستیابی به اهداف خویش یاری رساند یا ساختار مالی بازارپایه.

نظریات عمده درخصوص کاربرد انواع ساختار نظام های مالی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir