بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی …

۲-۲) مبانی نظری ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی
۲-۲-۱) بازار مالی……………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۲ ) بازارهای مالی و رشد اقتصادی…………………………………………………………………….۲۲
۲-۲-۳) بازار مالی در ایران………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۴) بازارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………………………..۲۳
۲-۳) انواع بازار برای سرمایه گذاری………………………………………………………………………….۲۶
۲-۴) واسطه های مالی……………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۴-۱) انواع واسطه های مالی………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۵) اوراق بهادار…………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۶) مبانی نظری ساختارهای مالی و رشد اقتصادی……………………………………………………۲۹
۲-۶-۱) ساختار مالی بانکپایه (بانک محور)………………………………………………………………۳۰
۲-۶-۲) ساختار مالی بازارپایه (بازار محور)………………………………………………………………..۳۱
۲-۶-۳) نظریه ارایه خدمات مالی (تنظیمات مالی)……………………………………………………..۳۲
۲-۶-۴) نظریه مالی و حقوقی……………………………………………………………………………………۳۲
۲-۶-۵) دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی………………………………………………۳۳
۲-۶-۶) بانک؛ مکمل بازار سرمایه………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۶-۷) بانک؛ رقیب بازار سرمایه……………………………………………………………………………..۳۹
۲-۷) ارزیابی عملکرد بانک ها……………………………………………………………………………………۴۱
۲-۸) ساختار نظام بانکی در ایران…………………………………………………………………………….۴۲
۲-۹) صنعت بانکداری خصوصی و نقش آن در تامین منابع مالی…………………………………..۴۶
۲-۱۰) بازار سرمایه و نقش آن در تأمین منابع مالی…………………………………………………….۴۸
۲-۱۰-۱) امتیازات کلی بازار سرمایه……………………………….//……………………………………….۵۲
۲-۱۰-۲) ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه…………………………………………………………………۵۳
۲-۱۱) فرآیند تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها……………………………………………………۵۵
۲-۱۲) فرآیند «تبدیل سررسید» تعهدات کوتاه‌مدت به وام‌های بلندمدت…………………….۵۶
۲-۱۳) سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بازار سرمایه……………………………………………….۵۶
۲-۱۳-۱) صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکِ بانک‌ها…………………………………………………۵۷ ۲-۱۳-۲) ورود بانک مرکزی به بازار سرمایه………………………………………………………………….۵۸
۲-۱۳-۳) وضعیت ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه در اقتصاد ایران…………………………….۶۰
۲-۱۳-۴) خریدوفروش اوراق بهادار و پذیره‌نویسی توسط بانک‌ها در بازار سرمایه………..۶۲
۲-۱۳-۵) چالشهای بازار سرمایه در ایران………………………………………………………………….۶۴
۲-۱۴) عوامل موثر بر قیمت سهام……………………………………………………………………………..۶۶
۲-۱۵) کارکرد بازارهای مالی……………………………………………………………………………………..۶۸
۲-۱۶) مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه……………………………..۷۳
۲-۱۷) جمعبندی……………………………………………………………………………………………………..۸۶
فصل سوم : روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………۸۸
۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۲) مدل پیشنهادی تحقیق…………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۳) فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………۹۲
۳-۴) تعریف نظری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………..۹۳
۳-۴– ۱ متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………….۹۴
۳-۴-۲ متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………۹۶

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir