دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی …

بررسی رابطه بین وجه نقد حاصل از عملیات عامل سود حسابداری و بازده سهام

گریفین

عدم ارتباط بین هیچ کدام از دو عامل وجه نقد حاصل از عملیات و سود حسابداری با بازده سهام

توانایی سودهای گذشته برای پیش بینی جریان نقدی و سودهای آتی

فینگر (۱۹۹۴)

امکان پیش بینی سود آتی برای ۸۸ درصد از شرکت های نمونه با استفاده از مطالعات سود گذشته

بررسی اندازه نظام مالی، ترکیب نظام مالی و مالکیت در نظام های مالی

بارس و همکاران(۲۰۰۰)

تشویق توسعه بازارهای سرمایه برای جلوگیری از سلطه بانک بر فرایند واسطه گری مالی

جدول ۲: مطالعات و پژوهش های مرتبط
به منظور جلوگیری از سردرگمی و همچنین آسان نمودن مطالعه، بر اساس مرور و بررسی اصول و قواعد و همچنین نظریات گسترده ‏و متنوع پیرامون موضوع تحقیق حاضر، مدل زیر مطرح می گردد و بر پایه این مدل، فرضیات ‏تحقیق حاضر در فصل سوم مفروض می گردند.‏
مدل مفهومی که با بهره گیری از نظریات مختلف پیرامون در این تحقیق بدان پرداخته شده است، شامل دو نوع متغیر می باشد. متغیر مستقل و متغیر وابسته. که در این مدل، متغیر مستقل شامل نرخ ارز، سود سپرده های کوتام مدت و بلندمدت بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس و همچنین شاخص سهام (به عنوان متغیرهای اثر گذار بر نتیجه تحقیق) می باشند و متغیر وابسته عملکرد مالی بانک می باشد که با سودآوری بانک خصوصی در این تحقیق سنجیده می شود. نوآوری اصلی تحقیق حاضر در بکارگیری همزمان متغیرهای مستقل جهت تخمین تغییرات متغیر وابسته پژوهش حاضر در ایران می باشد.
مجموعه متغیرهای وابسته
مجموعه متغیرهای مستقل
مجموعه متغیرهای وابسته
مجموعه متغیرهای مستقل
تغییر سود سپرده های کوتاه مدت
حجم سپرده های کوتاه مدت و رفتار سپرده گذاران
حجم سپرده های بلندمدت و رفتار سپرده گذاران
تغییر سود سپرده های بلندمدت
نسبت مالی بانک خصوصی
تغییر نرخ ارز
تغییر شاخص سهام
نقدینگی واحدهای تولیدی(نقدینگی بانک های خصوصی)
سیاست تقسیم سود بانک های خصوصی
سیاست های تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار
تغییرات عملکرد بانک خصوصی
نمودار۲- ۴ : مدل مفهومی (بر پایه مطالعات نظری)
تغییرات هر یک از متغیرهای مورد بررسی براساس مدل مفهومی بدین صورت اثر گذار است که تغییر نرخ سود سپرده های کوتاه مدت، حجم سپرده های کوتاه مدت و رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین تغییر نرخ سود سپرده های بلند مدت بر حجم سپرده های بلند مدت و رفتار سپرده گذاران بلند مدت اثر گذار است.همچنین تغییرات نرخ ارز و شاخص سهام از طریق تاثیر خود بر رفتار سپرده گذاران کوتاه مدت و بلند مدت، نسبت های مالی بانک های خصوصی، سیاست های تعیین نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار، نقدینگی واحدهای تولیدی(نقدینگی بانک های خصوصی) و سیاست تقسیم سود بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد. از برآیند تاثیر این مجموعه تغییرات عملکرد مالی بانکهای خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در پایان پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد مالی صنعت بانکداری خصوصی در ایران ارائه می گردد و به طور کلی تغییرات متغیر های مورد بررسی(تغییر شاخص سهام، تغییر نرخ سود سپرده های بلند مدت، تغییر نرخ سودسپرده های کوتاه مدت و تغییر نرخ ارز) بدین صورت بر صورتهای بانک های خصوصی اثر گذار است که حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر تجهیز منابع بانک های خصوصی اثر می گذارد و بانک های خصوصی تخصیص منابع(تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی) خود را بر اساس تجهیز منابع مشخص می کنند و به دنبال آن تغییرات در تخصیص منابع موجب تغییر در سود تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی می شود. سرمایه گذاری های کوتاه مدت بانک های خصوصی و سرمایه گذاری های بلند مدت بانک های خصوصی در شرکت های وابسته نیز براساس حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانک های مذکور تعیین می شود که میزان و تغییرات در آن موجب تغییر در خالص سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری های بانک های خصوصی می گردد. همچنین حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر سپرده های ارزی و نرخ ارز در بازار آزاد ارز اثر می گذارد که این خود اثر خود را از طریق نتیجه معاملات ارزی بانک های خصوصی بر عملکرد مالی بانک های خصوصی اثر میگذارد. این عوامل به طور عمده حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی و به دنبال آن عملکرد مالی بانک های خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد.
حقوق صاحبان سهام بانک های خصوصی
سود تسهیلات اعطایی بانک های خصوصی
خالص سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری ها

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.