بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده …

جلالی نائینی، سیداحمدرضا و قالیباف اصل، حسن (۱۳۸۲)

ارتباط مستقیم تغییرات نرخ ارز با بازده سهام شرکت درایران با یک وقفه زمانی (شش ماهه)

بررسی رابطه بین سهام و سرمایه گذاری خصوصی درایران

جعفری صمیمی، احمد و همکاران (۱۳۸۳)

رابطه معنادار ومثبت بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی

بررسی وضعیت تشکیل سرمایه و پس انداز در کشور ایران

موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران(۱۳۸۳)

ضرورت شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از لوازم رشد اقتصادی

طراحی وتدوین الگوی ارزیابی آثار اعمال مدیریت دارایی وبدهی در بانکها

پورزرندی، محمدابراهیم و غلامرضا، منصوره(۱۳۸۵)

انطباق نتایج برنامه ریزی آرمانی بر الگوی تغییرات کل دارایی

عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی درایران باتاکید برعملکرد بازارهای مالی درایران

ابریشمی، حمید و رحیم زاده، محسن (۱۳۸۵)

بانک محور بودن نظام مالی ایران طی سه دهه اخیروسهم ناچیز اوراق بهادار دراین نظام و تاثیر منفی توسعه نظام مالی به صورت محدود و منحصربه توسعه کمی شاخصهای بانکی برپس انداز خصوصی در ایران

بررسی عوامل موثر برپس انداز بخش خصوصی درایران طی دوره (۱۳۸۰- ۱۳۷۴)

بهرامی، جاویدو اصلانی، پروانه (۱۳۸۶)

رابطه مثبت افزایش درآمد قابل تصرف و رابطه منفی توسعه یافتگی بازارهای مالی با پس انداز بخش خصوصی

مقایسه کارآیی اقتصادی بانکهای خصوصی و دولتی درایران با استفاده ازتحلیل پوششی داده ها

حسین زاده بحرینی، محمدحسین و همکاران (۱۳۸۷)

بیشتر بودن کارایی اقتصادی بانکهای خصوصی از بانکهای دولتی در شرایط استفاده از نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده

بررسی عوامل موثر برتفاوت نرخ سود بانکی در شبکه بانکهای دولتی

نظریان، رافیک و هاشمی نژاد، امیرعباس(۱۳۸۸)

تاثیر زیاد نسبت سپرده های دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیرتجاری بر تغییرات نرخ سود بانکی

مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری

طیبی، سیدکمیل و همکاران (۱۳۸۸)