سایت مقالات فارسی – بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده …

مطالعه دیگری نیز توسط موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران(۱۳۸۳) صورت گرفته است. در این مطالعه با استفاده از رابطه علیت نتیجه گرفته شده است که شکل گیری پس انداز و تجهیز آن به سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی به عنوان یک عامل تاثیر گذار، از جمله عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شوند. این مطالعه به بررسی وضعیت تشکیل سرمایه و پس انداز در کشور ایران پرداخته و نشان داده است که خانوارهای ایرانی، در شرایط فقدان فرهنگ پس اندار و شکل نگرفتن بازار و ابزارهای مالی توسعه یافته که از پشتوانه قانونی و اجرایی مناسب برخودار می باشند و پس انداز را در خرید کالاهای مصرفی با دوام و نزدیک به پول نقد خلاصه کرده اند.
پورزرندی، محمد ابراهیم و غلارضا، منصوره(۱۳۸۵)، در مطالعه ای با عنوان “طراحی و تدوین الگوی ارزیابی آثار اعمال مدیریت دارایی و بدهی در بانکها” با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی به ارایه تکنیک مدیریت دارایی و بدهی با ترکیب مدل برنامه ریزی آرمانی پرداخته اند. نتایج مطالعه آنها از این واقعیت حکایت می کند که نتایج برنامه ریزی آرمانی منطبق بر الگوی تغییرات کل دارایی است.
ابریشمی، حمید و رحیم زاده، محسن (۱۳۸۵)، مطالطه ای با عنوان “عوامل تعیین کننده پس انداز خصوصی در ایران با تاکید بر عملکرد بازارهای مالی در ایران” انجام داده اند. مهمترین نتایجی که از این مطالعه به دست آمده است عبارتند از اینکه نظام مالی ایران طی سه دهه اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم رنگ و ناچیز است. توسعه نظام مالی به صورت محدود و منحصر به توسعه کمی شاخص های بانکی تاثیر منفی بر پس انداز خصوصی در ایران داشته است.
بهرامی، جاوید و اصلانی، پروانه (۱۳۸۶)، مطالعه ای با عنوان”بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران طی دوره (۱۳۸۰- ۱۳۷۴)” انجام داده اند. نتایج تحقیق وی بیانگر رابطه مثبت افزایش درآمد قابل تصرف و رابطه منفی توسعه یافتگی بازارهای مالی با پس انداز بخش خصوصی می باشد، اما علیرغم رابطه مثبت نرخ بهره و حجم پس انداز به دلیل معناداری ضریب مورد نظر در سطح ۵ درصد می بایست در پذیرش آن با احتیاط برخورد کرد.
حسین زاده بحرینی، محمد حسین و همکاران (۱۳۸۷)، در مطالعه ای تحت عنوان “مقایسه کارآیی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها” با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران پرداخته اند. نتایج مطالعه آنها از این واقعیت حکایت می کند که با استفاده از نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده، کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است.
نظریان، رافیک و هاشمی نژاد، امیرعباس(۱۳۸۸)، در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی عوامل موثر بر تفاوت نرخ سود بانکی در شبکه بانک های دولتی” با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصاد سنجی به اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات آن پرداخته اند. آنها در پایان کار خود چنین نتیجه گیری می کنند که از میان متغیرهای بانکی، نسبت سپرده های دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیر تجاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات نرخ سود بانکی دارند.
طیبی، سید کمیل و همکاران (۱۳۸۸)، در مقاله ای با عنوان “مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری” به مقایسه کارایی بانک های خصوصی با بانک های دولتی به روش پارامتری برای دوره ۱۳۸۴- ۱۳۸۱ پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که بیشتر بانکهای خصوصی در کارایی سود و بیشتر بانک های دولتی در کارایی هزینه، در سطح بالاتری قرار داشته اند.
حیدری، هادی و همکاران(۱۳۸۹)، در مقاله ای با عنوان “بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانک ها” با استفاده از مدل ARDL به بررسی اثر شوک های کلان اقتصادی بر روی مطالبات معوق بانک ها در دوره زمانی ۱۳۷۹- ۱۳۸۷ پرداخته و نتیجه گرفته اند که تاثیر شوک متغیرهای اقتصادی که از اجرای سیاست های پولی و مالی به وجود می آید، نظیر تورم، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، حجم نقدینگی، نرخ سود تسهیلات به ترتیب دارای بیشترین تاثیرات بر روی مطالبات معوق بانک می باشند.
دلخواه جلیل و همکاران (۱۳۹۰)، در مقاله ای با عنوان “ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران” به مقایسه بانک های دولتی با بانک های خصوصی پرداخته اند. نتایج مقاله آنها حاکی از آن است که شاخص های کارایی بانک های دولتی به مراتب کمتر از بانک های خصوصی است.
رضایی پور، محمد و همکاران(۱۳۹۱)، در مقاله ای با “”عنوان بررسی رفتار سپرده گذاران بلندمدت نسبت به تغییرات نرخ بهره بانکی تاثیر نوسان های نرخ بهره بانکی بر حجم سپرده های بانکی بلندمدت در ایران را با استفاده از روس جوسلیوس (VAR) و مدل خطای برداری (VECM) طی دوره (۱۳۸۷-۱۳۵۲) مورد بررسی قرارداده و به این نتیجه رسیده اند که رابطه تعادلی بلندمدت بین نرخ بهره و حجم منابع مالی بانک ها معنادار بوده است و تاثیر افزایش نرخ بهره بر حجم منابع مالی بانک ها مثبت می باشد، البته اثر بلندمدت نرخ بهره بر حجم منابع مالی در مدل کوتاه مدت نیز نیز تأیید می گردد. از میان پژوهشهای مذکور، مطالعات و بررسی های صورت گرفته توسط تاجیک، جلالی نایینی و قالیباف، به ویژه پژوهش ابریشمی و رحیم زاده و رضایی پو

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ر و همکاران، تا حدود بسیار زیادی با پژوهش حاضر و اهداف آن انطباق دارند.
با توجه به مطالعات داخلی و خارجی این خلاء مطالعه ای که “چگونه تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در صنعت بانکداری اثر گذار است؟” قابل تامل است. لذا این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر شاخص بازار سهام و نرخهای ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در صنعت بانکداری است.

زمینه مطالعاتی پژوهشگر و سال انجام نتایج حاصله
بررسی عوامل مختلف موثر برپس انداز خصوصی ایران تاجیک،نیکو (۱۳۷۶) عدم تاثیر درآمد قابل تصرف و نرخ بهره واقعی بر پس انداز خصوصی در ایران
بررسی عوامل موثر بر پس انداز ملی ایران (۱۳۸۳-۱۳۳۸) رشیدی،خانعلی (۱۳۷۶) شناسایی عوامل موثر بر پس انداز ملی در دوره مزبور شامل درآمد قابل تصرف، درآمدسرانه، بارتکفل،تراز پرداختها، نرخ بهره واقعی و عوامل کیفی جنگ
تامین مالی شرکت ها در ایران، مسایل و چالشها مشکین(۱۳۷۸) اهمیت بیشتر تامین مالی غیر مستقیم( از طریق واسطه های مالی)
دسترسی شرکتهای بسیار بزرگ و با سابقه، برای تامین مالی به بازارهای اوراق بهادار و
رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام د ربازار بورس تهران مهرانی،ساسان و مهرانی،کاوه(۱۳۸۲) ارتباط معنی دار برخی از نسبتها نظیر بازده سهام و بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام با بازده
بررسی تاثیرنرخ ارز بر بازده سهام درایران