فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی …

عمومی: رونق اقتصادی، کاهش تورم، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی
مخاطرات:
نوسانات قیمت سهام، اطلاعات نهانی، اختلاس، جنگ، سیل و زلزله.
۲-۱۰-۲) ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه
به طورکلی درمباحث متعارف علم اقتصاد، اقتصادکلان هرکشور را به دو بخش واقعی[۱۰۳]و مالی[۱۰۴] تقسیم می‌کنند، به گونه‌ای که این دو بخش همزاد و قرینه یکدیگر می‌باشند[۱۰۵] و بخش مالی در واقع، مکمل بخش واقعی اقتصاد است[۱۰۶].بخش واقعی اقتصاد از یک سو، بیانگر جریان کالاها وخدمات از تولیدکنندگان به مصرفکنندگان و از سوی دیگر، جریان نیروی انسانی از جانب مصرفکنندگان (عرضهکنندگان)، به سمت تولیدکنندگان است. بخش مالی اقتصاد نیز شامل جریان وجوه، اعتبارات سرمایه از ناحیۀ دارندگان و عرضه‌کنندگان (پس‌اندازکنندگان)، مؤسسات اعتباری و مالی و صاحبان سرمایه به سوی تقاضا کنندگان وجوه و اعتبارات، یعنی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان کالاها، خدمات و یا دولت است. لازمۀ یک اقتصاد پویا و سالم این است که این دو بخش، همگام با یکدیگر رشد یابندو حرکت نمایند. نتیجۀ این همگامی و همسویی،رشدو توسعۀ اقتصادی خواهد بود[۱۰۷]. زیرا طبق نظریه‌های اقتصاد کلان، انباشت سرمایه فیزیکی یکی از شرایط لازم برای رشد اقتصاد ملی به حساب می‌آید. به عبارتی دیگر، بکارگیری مطلوب نیروی کار در فرآیند تولید، تا حد زیادی به میزان سرمایه موجود بستگی دارد و انباشت سرمایه در تعیین میزان افزایش ستانده کل و ستانده سرانه نیروی کار نقش مهمی ایفا می‌نماید. طوری که بسیاری از مطالعات اقتصادی، تأیید می‌کنند که در صورت فقدان سرمایه کافی، رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه می‌شود[۱۰۸]. از این‌رو، بازارهای مالی نیز به این منظور شکل گرفتهاندکه، بخش مالی اقتصاد قادر باشدوظیفۀ خود، یعنی جریان یافتن وجوه، اعتبارات و سرمایه از ناحیۀ پسانداز کنندگان، مؤسسات اعتباری و مالی و صاحبان سرمایه به سوی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان کالاها، خدمات و یا دولت را به درستی ایفا نماید.
در واقع نقش بازارهای مالی و ارتباط آنها باهم، نزدیک و همسو کردن پساندازکنندگان و سرمایهگذاران میباشد. به گونهای که بتوان وجوه را از واحدهای دارای مازاد پسانداز به واحدهای دارای کسری پسانداز انتقال داد و این امر، باعث فراهم آوردن زمینههای لازم برای سرمایهگذاریهای مولد میشود. بنابراین، اگر اقتصادی فاقد بازارهای مالی پویا باشد و یا از بازارهای مالی ضعیفی برخوردار باشد، امکان تحقق سرمایه‌گذاریهای مولد در سطح وسیع در آن وجود ندارد. [۱۰۹]
نظام مالی
خدمات مالی
بانکداری
بانکداری بازرگانی
مشاوران مالی
رتبه بندی اعتباری
حق العمل کاری
بیمه گری
پذیره نویسی
نزول گری
حواله پذیری
بازارسازی
ابزارهای مالی
۱٫بازار پول

  1. ابزارهای بازار سرمایه
  2. کوتام مدت
  3. میان مدت
  4. بلند مدت

بازارهای مالی
۱٫سازمان یافته
۲٫غیرسازمان یافته
۱٫اولیه
۲٫ثانویه

  1. بازار پول
  2. بازار سرمایه

نهادهای مالی
۱٫بانکی
۲٫غیربانکی

  1. توسعه
  2. ب
  3. منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است