بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87 1386)

دانشگاه تربیت معلم
دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی
گروه روان شناسی
پایان نامه:
برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
موضوع:
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور ( 87- 1386)
استاد راهنما:
دکتر شهرام محمدخانی
استاد مشاور:
دکتر مهرناز شهرآرای
پژوهشگر:
علیرضا هوایی
شهریور 1388
قدردانی و تشکر:
وظیفه ی خود می دانم که از تمامی کسانی که طی مراحل این پژوهش بنده را یاری نموده اند، تشکر و قدردانی نمایم.
از اساتید محترم آقای دکتر شهرام محمدخانی که زحمت راهنمایی اینجانب را برعهده داشتند و سرکار خانم دکتر مهرناز شهرآرای که استاد مشاور اینجانب بودند و مرا از راهنمایی های خود بهره مند نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
از اساتید محترم دکتر محمد فلسفی نژاد، دکتر عبدالکاظم نیسی، دکتر منیژه شهنی ییلاق و دکتر ولی ا… فرزاد که دروس روش تحقیق و آمار را از ایشان گرفتم صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.
از سرکار خانم دکتر پروین کدیور و خانم دکتر مهرناز شهرآرای که علاوه بر دروس مختلف به اینجانب درس اخلاق و تواضع دادند صمیمانه و با تمام وجود متشکرم.
از دوست و همکار عزیزم جناب آقای علی واسعی مشاور دبیرستان مالک اشتر نیشابور و مدرس تربیت معلم که باوجود زیاد زحمت برگزاری کارگاه های آموزش را کشیدند تشکر و قدردانی می نمایم.
از سرکار خانم مالدار، مدیر دبیرستان دین و دانش، آقای زهدی، مدیر دبیرستان فردوسی و مشاورین مدارس و معاونان آنان که راه را برای اینجانب هموار نمودند تقدیر و تشکر می نمایم.
چکیده:
هدف: چند برابر شدن افت تحصیل از ابتدایی به متوسطه ( آمار آموزش و پرورش سال تحصیلی 86- 1385) نشان دهنده ی مشکلات و معضلاتی است که فراروی دانش آموزان مقطع متوسطه قرار دارد. بدین روی این مقطع را می توان بستری برای تجربه ی هیجانات منفی تحصیلی قلمداد کرد. همچنین از جمله متغیر هایی که نقش واسطه ای در کاهش این هیجانات دارد احساس خودکارآمدی بالای دانش آموزان در مقابله با مشکلات است (كالاسن و همكاران، 2007). از سوی دیگر یکی از روش های مداخله جهت ارتقاء سطح خودکارآمدی و متعاقب آن کاهش استرس تحصیلی که مبتنی بر نظریه ی شناختی= اجتماعی بندورا، رفتار مشکل ساز جسر، ارتباطات متقاعد کننده و خوشه های همسال است، آموزش مهارت های زندگی است (بوتوین، 2000). لذا این پژوهش با هدف بررسی ” تاثیر آموزش مهارت های زندگی (مهارت های خودآگاهی، جرأت مندی، حل مسأله و مقابله با استرس)، بر اعتقادات خودکارآمدی و استرس تحصيلي دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان نيشابور (1387- 88) ” صورت گرفت.
روش: این طرح پژوهشی یک طرح دو مرحله ای بود. در مرحله ی اول تعداد 320 دانش آموز سال سوم دبیرستان (143 دختر و 177 پسر) از چهار دبیرستان با پرسش نامه های خودکارآمدی عمومی شرز (GSE), تنیدگی ناشی از انتظارات تحصیلی (AESI) و پرسش نامه ی محقق ساخته ی جمعیت شناختی مورد سنجش قرار گرفتند. سپس 72 نفر که نمرات استرس تحصیلی آنان یک انحراف استاندارد از میانگین بالاتر بود، انتخاب و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل گمارش شدند. دانش آموزان گروه آزمایش 10 جلسه در کارگاه آموزش مهارت های زندگی آموزش دیدند درحالی که گروه کنترل هیچ آموزشی نداشتند. در پایان دوره پرسش نامه های مذکور توسط هر دو گروه تکمیل شدند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که دوره ی آموزش گروهی مهارت های زندگی، به طور معنی داری خودکارآمدی را در گروه آزمایشی افزایش (001/0p=) و استرس تحصیلی را کاهش داده است (007/0p=). بین خودکارآمدی و استرس تحصیلی رابطه ی همبستگی منفی وجود دارد، اما این رابطه تنها در خرده آزمون استرس تحصیلی ناشی از انتظارات از خود از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین تفاوت هایی در نمرات خودکارآمدی و استرس تحصیلی با توجه به متغیر های جنسیت و رشته ی تحصیلی و دیگر متغیرهای جمعیت شناختی شناسایی شد.
نتیجه گیری: با وجود محدودیت هایی که در این پژوهش وجود داشت، نتایج حاکی از این بود که آموزش مهارت های زندگی در افزایش خودکارآمدی و کنترل هیجانات تحصیلی مؤثر است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
عنوان پژوهش ب
تقدیم