بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه گذاری بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۴

H1c
شکل ۱-۱ چهارچوب مفهومی تحقیق برگرفته از مدل یانهودای ۲۰۱۳
مدیریت سود
H1a
H1b

 

۱-۷فرضیه‌های تحقیق

 

 

 

  1. عدم تقارن اطلاعات بر مدیریت سود تأثیر دارد.

 

  1. طبقه‌بندی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بر مدیریت سود تأثیر دارد.

 

 1. کاهش عدم تقارن اطلاعات و مالکیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت بر مدیریت سود تأثیر دارد.

 

۱-۸ تعریف مفاهیم و واژه ه های کلیدی تحقیق

 

 

۱-۸-۱ مدیریت سود

 

در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است. ارائه تعریف مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود وکاربرد آن است.
حسابداری
اسچیپر[۶] (۱۹۸۹) مدیریت سود را گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوگیری تعریف می‌کند که بر اساس آن مدیران از روی تعمد و با تصمیم قبلی، در فرایند تصمیم‌گیری مالی مداخله نموده تا برخی منافع را عاید خود سازند.
هیلی و والن[۷] (۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود هنگاهی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت میگیرد، یا به منظور تأثیر بر نتایج قرارداد‌هایی است که انعقاد آن‌ ها منوط به دستیابی به سود مشخصی می‌باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
اسکات[۸] (۱۹۹۷) به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست‌های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیریت اشاره می‌کند.
دی جورج[۹] و همکاران (۱۹۹۹) مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخی مقاصد خاص (از جمله حصول پیش‌بینی تحلیل گران یا برآورد روند سود های قبلی برای پیش‌بینی سود‌های آتی) تعریف کرده‌اند.
بیتی[۱۰] (۱۹۹۴) مدیریت سود را به عنوان فرایند تصمیم‌گیری آگاهانه با رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری، به منظور رساندن سود گزارش شده به سطح مورد نظر، تعریف کرده است.(کاشانی پور،۱۳۸۹)
در این تحقیق ، مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته به کار می رود که بر اساس مدل DD(پیشنهاد شده توسط دیچو و دیچاو،۲۰۰۲) محاسبه می کنیم که در این مدل رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی ، برای اندازه گیری مدیریت سود در نظر گرفته می شود.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

۱-۸-۲ عدم تقارن اطلاعاتی

 

نظریه عدم تقارن اطلاعات، موضوعی مهم و بحث برانگیز در حسابداری مالی است که به طور معمول در بورس اوراق بهادار رخ می‌دهد.ویلیام آراسکات[۱۱] در کتاب تئوری حسابداری مالی، عدم تقارن اطلاعات را مزیت اطلاعاتی برخی از طرفهای معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می‌کند.وی یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن را اخلال در عملکرد درست بازارهامعرفی نمود.
پدیده عدم تقارن اطلاعات از آنجا ناشی می‌شود که سرمایه‌گذاران تصمیم‌های مالی خود را بر اساس اطلاعاتی می‌گیرند که بوسیله مدیریت شرکت تهیه شده است. در‌واقع بین استفاده کنندگان اطلاعات با تهیه‌کنندگان اطلاعات تضاد منافع وجود دارد.در این پژوهش، عدم تقارن اطلاعاتی یکی از متغیر‌های مستقل بوده که برای اندازه‌گیری آن از انحراف معیار ریسک ویژه استفاده خواهد شد.طبق نظریه دیرکنس(۱۹۹۱) و کانگ فو (۲۰۰۵)، برای هر شرکت در هر سال، پسرفت مدل بازار را محاسبه کرده و سپس انحراف استاندارد تفاوت بین بازده واقعی و بازدهی طبیعی تخمین زده شده توسط مدل بازار را بدست آورده و آن را به عنوان نماینده‌ای برای عدم تقارن اطلاعات استفاده خواهیم کرد.

 

۱-۸-۳سرمایه‌گذاران نهادی

 

سرمایه‌گذاران نهادی به سازمان‌ها و نهادهایی گفته می‌شود که تعداد عمده از سهام یک شرکت را در اختیار دارند مانند مؤسسات سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و امثال اینها.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
مطابق تعریف بوش (۱۹۹۸) عموماً این‌گونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و رویه‌های شرکت‌ها منجر شود. این امر از فعالیت‌های نظارتی که این سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند، نشأت می‌گیرد. همچنین بوش بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می‌کنند.
حساس یگانه، مرادی و اسکندر (۱۳۸۷) نشان دادند که سرمایه‌گذاران نهادی، ناظران فعال بر تصمیمات و رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیریت هستند و توان تنبیه مدیرانی را که در جهت منافعشان حرکت نمی‌کنند را نیز دارا هستند.

 

۱-۸-۴صندوق‌های سرمایه‌گذاری

 

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی و از جمله نهادهایی هستند که با فروش پیوسته واحد سرمایه‌گذاری خود عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن‌ ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزار‌های کوتاه‌مدت بازار پول و داراییهای دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. ترکیب دارایی های صندوق مشترک، پرتفوی یا سبد صندوق شناخته می‌شود و خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها،‌ نسبت به سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را بدست می‌آورند. هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه‌گذاران در دارایی های صندوق و در‌آمد ناشی از آن داراییهاست. طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صندوق سرمایه‌گذاری «نهاد مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن نسبت به سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان شریک‌اند.»

 

۱-۹ قلمرو تحقیق

 

– قلمرو موضوعی تحقیق به بازار های سرمایه و مسائلی برمی گردد که شرکت ها با آن مواجه هستند،که یکی از این موضوعات بسیار مهم که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد، تکنیک مدیریت سود و تأثیرعدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت صندوق های سرمایه‌گذاری[۱۲] بر مدیریت سوددر بازار سرمایه می‌باشد.
– قلمرو مکانی تحقیق، بازار سرمایه کشور مشخصاٌ صندوق های سرمایه گذاری مشترکمی‌باشد که بر اساس داده های مورد نیاز از گزارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده است.
– قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ (دوره پنج ساله) می‌باشد.

 

۱-۱۰روش تحقیق و جمع آوری داده ها و اطلاعات

 

تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است که در آن از اطلاعات واقعی موجود و روش‌های آماری برای آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌شود و روش انجام آن از نوع توصیفی بوده و به منظور تدوین فرضیه‌ها و یا آزمون آن از روش همبستگی استفاده شده است. (روش تحقیق، توصیفی-همبستگی می‌باشد).
روش گرد‌آوری اطلاعات را می‌توان در دو دسته طبقه بندی کرد:‌ روش های کتابخانه‌ای و روش های میدانی.در این تحقیق بخشی از اطلاعات که عمدتاً جهت تهیه و تدوین مبانی نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، به روش کتابخانه‌ای جمع‌ آوری شده است. بدین منظور از کتب، پایان‌نامه‌های تحصیلی داخلی و مقالات خارجی جهت مطالعه ادبیات موضوع و بررسی پیشینه تحقیق استفاده شده است. بخش دیگری از اطلاعات مورد نیاز که در ارتباط با متغیر‌ها می‌باشد، به روش میدانی جمع‌ آوری گردیده است. از این جهت از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم‌افزار‌های موجود در و سایت‌های اینترنتی استفاده شده است. که اطلاعات جمع‌ آوری شده بصورت فایل‌های اطلاعاتی در اکسل وارد شده و پس از جمع‌ آوری و انجام محاسبات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل آماده شده است و برای تجزیه و تحلیل نهایی داده‌ها و نتایج بدست آمده در تحقیق نیز از نرم‌افزار Eviews استفاده شده است.

 

۱-۱۱ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

 

نتایج این تحقیق می‌تواند برای اشخاص حقیقی یا حقوقی زیر، قابل استفاده باشد.

 

 

  1. سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران هنگام استفاده از صورتهای مالی برای تصمیم‌گیری در رابطه با سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها یا فروش سهام باید به پدیده‌ی مدیریت سود توجه نمایند. اتکا به سود هر سهم، بدون در نظر گرفتن اثرات احتمالی مدیریت سود می‌تواند دارای نتایج نا‌مطلوبی باشد.شناخت پدیده مدیریت سود توسط سرمایه‌گذاران می‌تواند به درک بهتر مفهوم سود حسابداری، شناخت ویژگیها و محدودیت‌های آن، کمک نماید.

 

  1. جامعه حسابداران رسمی: نتایج تحقیق حاضر به این دلیل مهم است که به موضوع افشاء در گزارشگری مالی، مربوط می‌شود. به لحاظ نظری، محتمل است که استفاده‌ی وسیع از پدیده ی مدیریت سود، زمینه‌ساز افشاهای گمراه‌کننده برای گزارشگری مالی باشد. به جامعه حسابداران رسمی که بخش قابل ملاحظه‌ای از شرکتهای بورس را حسابرسی می‌کنند، توصیه می‌شود در تدوین برنامه‌ی حسابرسی و اجرای روش‌های حسابرسی، به گونه‌ای مناسب به احتمال انجام مدیریت سود توسط شرکت‌های مورد حسابرسی توجه نمایند.

 

  1. سازمان حسابرسی: به دلیل اینکه امکان بکارگیری اقلام تعهدی سود حسابداری برای انجام مدیریت سود توسط مدیر وجود دارد، لذا این سازمان به عنوان تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی باید به این انگیزه‌ی مدیران، هنگام تدوین استاندارد توجه نمایند. همچنین، باید توجه داشت که برخی از استانداردها نسبت به استانداردهای دیگر، به دلیل نیاز به اعمال قضاوت بیشتر در مورد آن‌ ها و امکان برداشت‌های متفاوت از آنها، دارای زمینه‌ی بهتری برای انجام مدیریت سود هستند. بنابرین، سازمان حسابرسی باید محدوده‌ی هر استاندارد را تا حد ممکن، مشخص کند تا از این طریق بتواند آزادی عمل مدیران را کاهش دهد. البته باید توجه داشت که محدود کردن بیش از حد استانداردها ممکن است باعث کاهش سودمندی گزارشگری مالی شود. لذا وظیفه‌ی این سازمان، آن است که بین آزادی عمل مدیران و احتمال انجام مدیریت سود تعادل برقرار کند. از سوی دیگر، به دلیل وابستگی بیشتر مالکان حقوقی شرکتهای بورسی به دولت، دولت نقش مالک، حسابرس و تصمیم گیرنده‌ی اصلی شرکتهای مورد تحقیق را ایفا می‌کند. این موضوع می‌تواند موجب کاهش شفافیت اطلاعات مالی شود. بنابرین، یکی از راه حل‌های کاهش احتمال انجام مدیریت سود، کم کردن درصد مالکیت دولت در شرکتهای مورد تحقیق است. یکی از نتایج مثبت این راه حل، این است که موجب افزایش استقلال حسابرسی و آزادی عمل او می‌شود و این موضوع، افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی و کاهش احتمال انجام مدیریت سود را در پی دارد.

 

 1. سازمان بورس اوراق بهادارتهران: این سازمان باید نظارت کافی بر گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعمال کند. نتایج این تحقیق می‌تواند به این سازمان برای متمرکز کردن نظارت بر شرکتهایی که احتمال مدیریت سود برای آن‌ ها بیشتر است کمک کند. همچنین این سازمان می‌تواند برای افزایش شفافیت گزارشگری مالی، زمینه‌ی حضور تحلیل‌گران مالی و بازارگردان‌ها را هرچه بیشتر فراهم آورد.(سجادی،۱۳۸۴)

 

۱-۱۲ ساختار کلی تحقیق

 

در فصل اول به معرفی کلیات پژوهش در قالب بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و بیان اهداف پرداخته شده و در ادامه فصل تشریح فرضیات پژوهش و همچنین تعریف متغیرهای اصلی و قلمرو تحقیق و چهارچوب مفهومی تحقیق ارائه گردید و در پایان فصل هم شیوه پژوهش و کاربرد نتایج آن ارائه گردیده است.در فصل دوم،‌ابتدا مبانی نظری و ادبیات موضوعی تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد و در انتهای آن نیز پیشینه تحقیق بیان می‌گردد. در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه و نمونه آماری بیان می‌شود. همچنین در این فصل فرضیه‌های تحقیق و متغیر‌ها و شیوه محاسبه آنها آورده خواهد شد و روش گرد‌آوری اطلاعات و مدل‌های آماری استفاده شده به طور مبسوط تشریح خواهد شد. در فصل چهارم، داده‌های جمع‌ آوری شده تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیه‌های تحقیق آزمون خواهد شد و سر انجام در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل‌های انجام شده بیان گردیده و پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی ارائه می‌شود.
فصل دوم

 

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

۲-۱ مقدمه

 

گزارش‌های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری های اقتصادی به شمار می روند که مدیران، سرمایه‌گذاران ، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان جهت رفع نیاز‌های اطلاعاتی خود از آن‌ ها استفاده می‌کنند. از آنجایی که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده‌ کنندگان قرار نمی‌گیرد، بین مدیران و سرمایه‌گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می‌شود. عدم تقارن اطلاعات وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه‌گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جنبه‌های مختلف شرکت در آینده می‌باشند. همین امر سبب می‌شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند.
مدیریت سود زمانی روی می‌دهدکه مدیریت قضاوت شخصی خود را در گزارشگری مالی و ساختار معاملات اعمال می کند. به گونه‌ای که گزارش‌های بدیل و جایگزینی را در رابطه با عملکرد شرکت جهت گمراه کردن برخی ذینفعان ارائه می کند.مدیریت سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعریف می‌شود به گونه ای که سود شرکت عادی به نظر برسد و مدیران به دلایل مختلف سود را هموار می‌کنند.
که با توجه به این مطالب در این فصل در قسمت اول ابتدا مبانی نظری مربوط به مدیریت سود و الگوها و انگیزه‌های آن و بعد مبانی نظری مربوط به عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر مدیریت سود و در پایان سرمایه‌گذاران نهادی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و معایب و مزایای آن و تأثیر آن بر مدیریت سود تشریح می‌گردد و در قسمت دوم پیشینه تحقیق بیان می‌شود.

 

بخش اول : مبانی نظری تحقیق

 

 

۲-۲مدیریت سود

 

گسترش فزاینده فعالیتهای اقتصادی و پیچیدگی روز افزون آن‌ ها از یک سود و لزوم توجه به اطلاعات دقیق حسابداری و گزارشگری مالی از سود دیگر، منجر به ایجاد تغییرات بنیادی مهم در تفکر و نظریه‌های حسابداری و بوجود آمدن روش های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. یکی از مهمترین این تغییرات تأکید و توجه بیشتر بصورت سود و زیان است که بیش از این تأکید برروی ترازنامه بود که این امر منجر به ایجاد مقوله‌ای به نام مدیریت سود گردید.
مدیریت سود[۱۳] به عنوان فرایند برداشتن گام‌های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح سود مورد نظر تعریف شده است که عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف از طریق دستکاری حسابداری انجام می‌گیرد. (کریمی زند، ۱۳۸۶)
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش‌های حسابداری به شمار می‌رود، به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتور‌های مهم تصمیم‌گیری، توجه خاصی به رقم سود دارند. پژوهش‌ها نشان داده است که نوسان کم و پایداری سود حکایت از کیفیت آن دارد، به این ترتیب سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری، اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام آن شرکتهایی می‌کنند که روند سود با ثبات‌تری داشته باشند. لذا در این راستا، مدیریت سود را می‌توان روشی برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مالی مطلوب شرکتها دانست که از طریق مداخله در فرایند تعیین سود به انجام می‌رسد. (سپاسی، ۱۳۸۴)
امکان انتخاب رویه‌های حسابداری به مدیریت فرصت می‌دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه‌گیری هزینه‌ها و درآمدها تصمیم‌گیری کند.مدیریت انگیزه دارد با بکارگیری رویه‌های غیر محافظه‌کارانه حسابداری،‌رشد سود شرکت را پایداری بخشد. این اعمال نظر مدیریت، کیفیت سود حسابداری را کاهش می‌دهد. وجود مدیریت سود در شرکتهای عضو باعث فاصله گرفتن سود اظهار شده از سود واقعی می‌گردد و این کاهنده کیفیت سود گزارش شده می‌باشد، با توجه به اهمیت این رقم در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، انجام تحقیقات برای تعیین وجود مدیریت سود و شناسایی انگیزه‌های آن و نیز شناسایی شاخصه‌های نشان دهنده آن می‌تواند مفید و با اهمیت باشد.
تحلیل‌گران مالی انتظار دارند که شرکتها به پیش‌بینی‌های انجام شده برسند و مغایرتی نداشته باشند،‌این مهم برای شرکتهایی که قابل اتکاتر هستند، بیشتر صادق است. تحلیل‌گران مالی و سرمایه‌گذاران از انحراف میان مقادیر پیش‌بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد. (کولینگ وود[۱۴]، ۲۰۰۱)
هانت مویر و شلوین[۱۵] (۱۹۹۷) بررسی کرده‌اند که آیاصلاح دید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می‌شود، بر ارزش شرکت اثری دارد یا خیر؟یافته‌های پژوهش آن‌ ها نشان داد که نشان دادن رقم پایین‌تر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می‌شود. آشکار است هنگامی که نظرات شخصی مدیریت باعث کاهش سود می‌شود، یکپارچگی داده‌های ارائه شده در صورتهایمالی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
بازی با «ارقام مالی» (نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود بکار می‌سود)، می‌تواند تأثیر کاملاً منفی، در هنگام کشف شدن باقی گذارد. با بهره گرفتن از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می‌‌تواند تصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت‌اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نا‌مناسب قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می‌شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را بدست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سهام عادی شرکت خواهد شد. (کاشانی پور،۱۳۸۹)

 

۲-۲-۱ تعریف مدیریت سود

 

برای اولین بار توسط مک نیچلسون[۱۶](۱۹۸۸) عبارت «مدیریت سود» جایگزین عبارت «هموارسازی سود) شد. از این جهت، مدیریت سود در کانون توجه قرار گرفت. بر این اساس که می‌تواند در تهیه خلاصه‌ای از عملکرد شرکت اعمال نفوذ کند و نتایج مورد نظر خود را منعکس کند. (جان جانی، ۱۳۸۹)
در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی در مورد مدیریت سود توسط محققین ارائه شده است. ارائه تعریف مناسب از مدیریت سود مستلزم شناخت هدف و انگیزه از مدیریت سود و کاربرد آن است.
فرن[۱۷] و همکاران (۱۹۹۴) دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوری‌های مربوط به سود مورد انتظار مانند پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران، برآورد‌های قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی سود‌ها را به عنوان مدیریت سود تعریف می‌کند.
هیلی و والن(۱۹۹۹) معتقدند مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنندوساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست‌کاری می‌نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سهام در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت صورت می‌‌گیردیا به منظورتأثیربرنتایج قراردادهایی است که انعقادآنها منوط به دست‌یابی به سود مشخص می‌باشد.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *