بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا- قسمت ۵

۱-۸-۳-۲) مهارت پروازی
به مجموعه تواناییهای فرد اطلاق میشود و مشتمل بر مهارتهای ادراکی، انسانی و فنی (تخصصی) است (بختیاری، ۱۳۹۰، ۷۱). این ابعاد در فصل دوم تفصیل شد. مهارت های پروازی نیز در این پژوهش مشمول مهارتهای فنی و ادراکی است که به طور تخصصی تر می تواند تعریف شود.
در تعریف عملیاتی مهارت پروازی عبارت است از: توانایی استفاده از دانش پروازی در امر هدایت و کنترل یک وسیله پرنده. منظور از مهارت پروازی مهارتهایی شامل مهارت در انجام پرواز نرمال، مهارت در انجام پرواز تاکتیکی، مهارت در انجام پرواز در شرایط متفاوت جوی، مهارت در انجام پرواز ناوبری IFRو شبانه، مهارت در انجام پرواز ناوبری VFR، مهارت در انجام پرواز حالات اضطراری و مهارت در تقویت حس پرواز است که در فصل دوم تفصیل شده است.
۱-۸-۳-۳) نگرش پروازی
نگرش نشاندهنده‏ی اثر شناختی و عاطفی به جای تجربه‏ی شخصی از شیء یا موضوع اجتماعی مورد نگرش و یک تمایل به پاسخ در برابر آن شی‏ء است (کریمی،۱۳۷۷). نگرش در این معنی یک «مکانیسم پنهانی» است که رفتار را هدایت می‏کند. نگرش، نظری است که درباره افراد، چیزها یا رویدادها ابراز میگردد و منعکسکننده نوع احساس فرد درباره آن است (رابینز، ترجمه پارسائیان، ۱۳۷۶: ۴۵).
در حوزه تخصصی موضوع نگرش پروازی عبارت است از: ایجاد باور مثبت کارکنان پروازی نسبت به واقعی بودن پرواز با شبیه ساز در تمام حوزه های پروازی و تغییر رویکرد مدیران و فرماندهان عالی رتبه سازمانی به کاهش هزینه های پروازی است. در فصل گذشته مجموعه این عوامل به منظور روشن کردن ابعاد نگرش پروازی با استفاده از تحقیق در کتب تخصصی مرتبط، توزیع فرم و انجام مصاحبه استخراج شد. مؤلفه های باور نسبت به واقعی بودن پرواز با شبیه ساز، تغییر رویکرد سازمانی به کاهش هزینه های پروازی، قضاوت صحیح در پرواز[۶]، علاقه مندی به پرواز و کسب مهارت و دانش بیشتر، اعتماد به نفس در پرواز و تصمیم گیری به موقع در پرواز دربرگیرنده ابعاد تخصصی نگرش پروازی هستند. خلاصه گویه های عملیاتی مشروحه در جدول زیر قابل مشاهده است.
جدول( ۱-۱) تعریف عملیاتی متغیرها در گویه های مورد سنجش

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر گویه نوع متغیر
آموزش شبیه ساز پروازی  

 

  • وجود یادگیری مستمر در میان کارکنان

 

  • تشویق به توسعه و مدیریت یادگیری

 

  • باز بودن کانالهای ارتباطی با عرضه بازخورد مؤثر به دیگران

 

  • کیفیت طراحی زمان بندی و برنامه‌ریزی دوره شبیه ساز

 

  • به روز بودن منابع مطالعاتی دوره و بهره‌گیری از مدرسان مجرب و توانمند

 

  • مناسب بودن فضای فیزیکی آموزش دوره شبیه ساز زبان هوانوردی

 

  • به روز بودن تجهیزات و دستگاههای شبیه ساز

 

  • میزان تشابه پرواز شبیه ساز با پروازهای واقعی

 

 • لزوم به کارگیری مهارتهای پروازی در حین استفاده از شبیه ساز
مستقل
دانش پروازی  

 

  • مدیریت کابین (CRM)

 

  • فیزیولوژی انسان

 

  • قوانین و مقررات هوایی

 

  • آلات دقیق و ابزار

 

  • آیرودینامیک وسیله پرنده

 

  • ناوبری و مسیریابی در پرواز

 

  • زبان هوانوردی

 

  • قابلیتهای فنی و پروازی وسیله پرنده

 

  • آگاهی از توازن یا تعادل وزنی و عملکرد

 

 • دانش هواشناسی
وابسته
مهارت پروازی  

 

  • انجام پروازهای نرمال (فرودها، برخاستن ها، هاور)

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *