بررسی تأثیر آموزش شبیه ساز بر ارتقای توانمندسازی کارکنان پروازی هواپیمایی ناجا- قسمت ۱۳

(پیتر و همکاران ۲۰۰۲)
در ذیل برخی از فاکتورهای مهم در این رویکرد شرح داده میشود:(بختیاری، ۱۳۹۰)
۲-۵-۳-۱) مهارتهای کارکنان
در ادبیات مدیریتی به مجموعه توانایی ها و قدرت درک پیچیدگی‌ها و جایگاه عملیات فرد در سازمان، مهارت گفته می‌شود. مهارت، توانایی به کارگیری تجربه و دانش صریح در زمان و مکان مناسب است. به کارگیری مؤثر مهارتها نیازمند مدیریت جریان کار و افراد سازمان است. مهارت ها در انجام مؤثرتر و کاراتر امور نقش دارند. به طور کلی مهارت بر سه گونه است: (بختیاری، ۱۳۹۰)

 

 

 1. مهارتهای ادراکی[۸۲] : یعنی احساس و درک سازمان به صورت یک کل و درک موقعیت های مرتبط با آن به صورت کلی و یکجا است. عناصر این نوع مهارت عبارتند از: قدرت تصور سازمان به صورت کل، شناسایی روابط متقابل شغلی و شناخت تأثیر تغییرات محیطی بر فعالیت ها. برخی از این مهارتها عبارتند از: تشخیص، تفکر خلاق، ابتکار عمل، تدوین استراتژی، قابلیت تجزیه و تحلیل مسائل و …

 

امیر‌مؤمنان حضرت علی(ع) می‌فرمایند:

 

دِرَاسَهُ الْعِلْمِ لِقَاحُ الْمَعْرِفَه و ‏لِقَاحُ الْعِلْمِ التَّصَوُّرُ وَ الْفَهْ

 

درس دادن علم، موجب پیدا شدن معرفت مى‏شود و بارور شدن علم، تصور و فهم صحیح است.‏[۸۳]
در سازمان‌های کارامد، اولین گام در جهت تحول، این است که باورهای نیروی انسانی سازمان در راستای حرکت‌های کارامد قرار گیرد. در غیر این صورت با ایجاد هر حرکت تازه، نیروی انسانی سازمان از خود مقاومت نشان خواهد داد. بنابراین اگر مدیریت کارامد سازمان بخواهد نیروی انسانی را در مسیر تحول حرکت دهد، ابتدا باید آنها را از اهداف این عملیات آگاه سازد تا از لزوم تحقق آن با خبر شوند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. مهارتهای انسانی[۸۴]این نوع مهارتها شامل قابلیتهای فردی مدیر است که باعث ایجاد کوشش دسته جمعی در درون یک سازمان یا گروه می شود. برخی از این مهارتها عبارتند از :مهارتهای رهبری، حل تضاد و تعارض، تیم سازی، ایجاد انگیزش، ایجاد تفاهم، توانایی درک دیگران و …

 

 1. مهارتهای فنی[۸۵]این نوع مهارتها شامل درک و فهم و تسلط داشتن در فعالیت های خاصی است که از جمله می توان به شیوه های عملی کار، مراحل اقدام و تکنیک ها اشاره کرد. به عبارت دیگر مهارتهای فنی ظهور دانش و تجربیات ویژه در انجام فعالیت های سازمانی است. برخی از این مهارتها عبارتند از: استادی در حوزه فعالیتی خاص، دانش رایانه، تسلط درکاربرد ابزار خاص، بکارگیری دانش فنی و …

 

مهارت های پروازی نیز در این پژوهش مشمول مهارتهای فنی و ادراکی است که به طور تخصصی تر می تواند تعریف شود.
در واقع مهارت پروازی عبارت است ازتوانایی استفاده از دانش پروازی در امر هدایت و کنترل یک وسیله پرنده. به طور جزیی تر و عملیاتی تر منظور از مهارت پروازی مهارتهایی شامل (مهارت در انجام پرواز نرمال، مهارت در انجام پرواز تاکتیکی، مهارت در انجام پرواز در شرایط متفاوت جوی، مهارت در انجام پرواز ناوبری IFR، مهارت در انجام پرواز ناوبری VFR، مهارت در انجام پرواز حالات اضطراری و مهارت در تقویت حس پرواز است که در ذیل به آنها اشاره ای مختصر و مفید می گردد.

 

 

 1. پرواز نرمال:

 

به کلیه پروازهایی که با استفاده از قدرت معمول وسیله پرنده و با استفاده از تجهیزات صورت می گیرد، پرواز نرمال گویند. به منظور اندازه گیری میزان تأثیر آموزش سیمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پروازهای نرمال با استفاده از روش توزیع فرم و انجام مصاحبه از سه مؤلفه نمودار زیر که در مجموع در برگیرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پروازهای نرمال باشد استفاده می کنیم.

 

 

 1. پروازهای تاکتیکی

 

پروازهای تاکتیکی به پروزاهایی اطلاق می گردد که به منظور پشتیبانی از یگانهای زمینی و نقل و انتقال آنها از راه هوا و سایر مأموریتهای واگذاری در زمان جنگ یا در زمان صلح برای اجرای مانورها انجام می گردد.
به منظور اندازه گیری متغیر تاثیر آموزش سیمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پروازهای تاکتیکی با استفاده از توزیع فرم و انجام مصاحبه از دو مؤلفه نمودار زیر که در مجموع در برگیرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پروازهای تاکتیکی باشد استفاده می کنیم.

 

 

 1. پرواز در شرایط متفاوت جوی

 

مجموع گازهایی که کره زمینی را احاطه کرده است جو یا اتمسفر گفته می شود که تا ارتفاع یک هزار کیلومتری زمین امتداد دارد. مجموعه این گازها تحت تأثیر دما، ارتفاع، فشار، چرخش وضعی و انتقالی زمین- نیروی کوریولیس زمین شرایط متفاوتی را از نظر آب و هوایی ایجاد می کند به این حالات شرایط متفاوت جوی گویند.
به منظور اندازه گیری تأثیر آموزش سیمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز در شرایط متفاوت جوی با استفاده از روش مشاهده میدانی، توزیع فرم و انجام مصاحبه از مؤلفه های زیر که در مجموع در برگیرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز در شرایط متفاوت جوی است استفاده می کنیم.

 

 

 1. پرواز ناوبری به روش IFR

 

IFR[86] که به معنی مقررات پرواز با آلات دقیق است و به هر نوع پروازی که بر طبق این مقررات صورت گیرد پرواز IFRگفته می شود. پرواز ناوبری به پروازهایی گفته می شود که در یک مسیر طولانی(معمولا خارج از شعاع ۵۰ ناتیکال مایلی فرودگاه) بین دو نقطه روی زمین و نقشه صورت می گیرد. و می توان به صورت VFRیا IFRانجام شود.
به منظور اندازه گیری میزان تأثیر آموزش سیمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز ناوبری به روش IFR با استفاده از توزیع فرم و انجام مصاحبه ۳ مؤلفه که در مجموع دربرگیرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز ناوبری به روش IFRباشد قابل استخراج است.

 

 

 1. پرواز ناوبری به روش VFR

 

VFR[87]سمبلی است به معنی مقررات با دید، و به هر نوع پروازی که بر طبق این مقررات صورت گیرد پرواز VFRگفته می شود.
به منظور اندازه گیری میزان تأثیر آموزش سیمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز ناوبری به روش VFRبا استفاده از توزیع فرم و انجام مصاحبه از سه مؤلفه نمودار زیر که در مجموع دربرگیرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز ناوبری به روش VFRباشد استفاده می کنیم.

 

 

 1. پروازهای حالات اضطراری[۸۸]

 

به پروازهایی می گویند که در اثر نقص در یک بخش یا چند سیستم وسیله پرنده خلبان را مجبور به فرود اجباری یا احتیاطی می کند.
فرود اجباری: عبارت است از نشستن اجباری به علت از کار افتادن یکی از سیستمهای اصلی وسیله پرنده یا دستگاه های دیگری که ادامه پرواز در این صورت غیر ممکن به نظر می رسد.
فرود احتیاطی: عبارت است از نشستن احتیاطی به علت جلوگیری از اتفاقات احتمالی بعدی که ادامه پرواز ممکن ولی عاقلانه نیست.
به منظوراندازه گیری متغیر تأثیر آموزش سیمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز حالات اضطراری با استفاده از مشاهده میدانی، توزیع فرم و انجام مصاحبه از سه مؤلفه: نمودار زیر که در مجموع دربرگیرنده سطح مهارت خلبانان در انجام پرواز حالات اضطراری باشد استفاده می کنیم.

 

 

 1. حس پرواز[۸۹]

 

یک نوع توانایی ذاتی در امر پرواز که از طریق بهترین پاسخ منطقی مغز و بدن به تغییر وضعیتهایی که نسبت به افق حین پرواز از طریق وسیله پرنده به بدن وارد شده و هم چنین از طریق برخی از حواس پنجگانه دریافت و نهایتاً باعث کنترل وسیله پرنده به وسیله خلبان می گردد را اصطلاحاً حس پرواز گویند.
به منظور اندازه گیری تأثیر آموزش سیمولاتور بر سطح مهارت خلبانان در تقویت حس پرواز با استفاده از توزیع فرم و انجام مصاحبه از سه مؤلفه نمودار زیر که در مجموع دربرگیرنده سطح مهارت خلبانان در تقویت حس پرواز باشد استفاده می کنیم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *