تحقیق دانشگاهی – بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای …

احمدی و همکاران در تحقیقی که به سال ۱۳۹۱ با عنوان “بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان” انجام داد، این موضوع را مورد بررسی قرار داد. رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که وی به خاطر ویژگی های مختلف کالا کسب می کند و منبع سود آوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است. رفتار و نگرش کارکنان سازمان به عنوان یک جزء مهم، در تعامل با مشتریان، می تواند تاثیر مثبت و یا منفی بر تصمیم مشتری در دریافت خدمت مجدد (وفاداری) داشته باشد. در واقع کارکنان سازمان از طریق ابعاد مختلف رفتار همچون نوع دوستی، رفتار مدنی و جوانمردی می توانند درک مشتری از کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار دهند. در این تحقیق، پس از بررسی رفتار شهروندی سازمانی و شناسائی ابعاد آن در یک موسسه مالی و اعتباری در استان قزوین، میزان تاثیر این رفتار بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات ( رضایت مشتری )، دریافت خدمات مجدد و وفاداری مشتری، از طریق آزمون فریدمن و آزمون آماری تی مشخص گردید. سپس، مدل معادلات ساختاری تبیین کننده تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر میزان وفاداری مشتریان در موسسه مالی و اعتباری استخراج شد. از نرم افزار ای کیو اس برای تجزیه وتحلیل استفاده و نتایج حاکی از آن است که رضایت مشتری باعث افزایش سطح وفاداری مشتری می شود و افزایش رفتارهای شهروندی کارکنان بر میزان رضایت مشتریان و تصمیم آنان مبنی بر دریافت مجدد خدمات ( وفاداری مشتری ) از سازمان، تاثیر مثبت و قوی دارد.
علامه و همکاران در تحقیقی که به سال ۱۳۹۱ با عنوان “بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری” انجام دادند این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت‌ها قرار دارند و وفاداری آنان عامل اصلی‌ کسب مزیت رقابتی سازمان‌ها است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین وفاداری مشتریان و یکی از متغیرهای کلیدی آن یعنی کیفیت خدمات بوده و متغیرهای اعتماد و رضایت مندی نیز به عنوان‌ متغیرهای واسطه مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر نوع توصیفی است و برای سنجش‌ اطلاعات از پرسشنامه با طیف لیکرت ۷ گزینه‌ای استفاده شده است. جامعه‌ی آماری مهمانان هتل‌های ۴،۵ ستاره اصفهان بوده و حجم نمونه ۶۷ برآورد شد که برای انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده‌ استفاده شده است. یافته‌های پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت و معناداری میان کیفیت خدمات و وفاداری‌ مشتری است.به علاوه یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، متغیرهای اعتماد و رضایتمندی نقش میانجی را در رابطه کیفیت خدمات و وفاداری ایفا می‌کنند و خود نیز تأثیر مثبت و معناداری بر ایجاد وفاداری دارند.
اردکانی و همکاران نیز در سال ۱۳۹۱ این موضوع را بررسی کردند. این تحقیق با عنوان “بررسی رابطه بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری” انجام شد. در دنیای امروز که دگرگونی های بسیار زیاد، با گسترش رقابت در زمینه های گوناگون همراه می باشد، مؤسسات تجاری به خوبی می دانند که حیات آن ها بسته به وجود و رضایت مشتریان، جذب مشتریان جدید وحفظ مشتریان وفادار است و از طرفی از دست دادن مشتریان و به دنبال آن کسب و کار بسیار آسان است. با بررسی تحقیقاتی که در زمینه رابطه بین رضایت و وفاداری مشتری انجام شده است، این گونه برداشت می شود که در این تحقیقات صرفاَ عوامل خارجی، به عنوان عوامل مؤثّر بر رضایت و در نتیجه وفاداری مشتری مورد توجه قرار گرفته اند؛ در صورتی که تحقیقات زیادی رابطه های معنادار بین عوامل داخلی سازمان و رضایت مشتریان را نیز به اثبات رسانده اند. بنابراین تأثیر این عوامل را بر رضایت و وفاداری مشتری نباید نادیده گرفت. این تحقیق در صدد است چارچوبی جامع که نشانگر ترکیبی از تأثیر عوامل داخلی و خارجی سازمان بر رضایت و وفاداری مشتری میباشد، ارائه نماید.
همچنین در تحقیقی که سیدجوادین و جاویدان نژاد به سال ۱۳۹۰ با عنوان “بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان” انجام داد این موضوع را مورد بررسی قرار داد. این پژوهش به به رابطه بین وفاداری مشتریان و یکی از متغیرهای کلیدی آن یکی یعنی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان می پردازد. با توجه به حاصل پژوهش های محققین دیگر , مدلی ارایه شده که در آن روابط بین ۵ متغیر به صورت فرضیه در نظر گرفته شده است. با استفاده از تکنیک مدلسازی معادله ساختاری صحت روابط مدل مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر مثبت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان به لحاظ آماری تایید شد .
ابراهیم زاده در تحقیقی که به سال ۱۳۹۰ با عنوان “رفتار شهروندی سازمانی کارکنان” انجام داد، این موضوع را مورد بررسی قرار داد. در این مقاله سعی شد تا به یکی از مفاهیم نسبتا جدید رفتار سازمانی یعنی رفتار شهروندی سازمانی با یک دید جامع نگریسته شود، ابتدا تعریفی از رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ارائه شد و بعد، انواع این رفتار را در سازمان بیان گردید. بنابراین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان براساس تقسیم بندی ارگان، در پنچ بعد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان را مطرح شد.
نجاتی در مقاله ای که به سال ۱۳۹۰ با عنوان “تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات” انجام داد به بررسی این موضوع پرداخت. با توجه به تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری به وجود آمده و به دلیل رقابت زیاد بین آن ها و اینکه در این تحقیق رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات می باشد که با توجه به ابعاد آن از ۹ فرضیه جهت دقت در کار که مبین این است که آیا بین رفتار شهروندی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد و اهداف این تحقیق بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات بانک پاسارگاد و بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و ارائه راه کارهایی به بانک پاسارگاد جهت افزایش رفتارهای شهروندی در جهت بهبود کیفیت خدمات می باشد و روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده و برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی که با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ولیزرل انجام می شود و برای پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرونباخ و میزان تبیین پذیری هر متغیر توسط سوالات تحقیق از مدل تحریری و بررسی فرضیات از معادلات ساختاری استفاده شد. این مقاله نشان می دهد که رضایت مندی شغلی کارکنان و اعتماد مدیر به نحو قابل ملاحظه ای با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط بوده و فعالیت بیشتر رفتار شهروند ی سازمانی رابطه مستقیم و مثبتی بر کیفیت خدمات دارد.
جعفری به سال ۱۳۹۰ در مقاله ای با عنوان “بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان” این موضوع را مورد بررسی قرار داد. یکی از مهمترین خصیصههای هر سازمان برای کار در شرایط متغیر امروزی، داشتن افرادی است که مایلند در تغییرات موفقیتآمیز سازمان مشارکت داشته باشند، یعنی همان رفتار شهروندی سازمانی را بروز دهند. در این پژوهش سیرت نیکو به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی در نظر گرفته شد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان بوده است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه اصفهان بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران مشخص شد و نمونهگیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده پرسشنامه بود که برای سنجش رفتار شهروندی از پرسشنامه ارگان و برای سنجش سیرت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تایید مدل از مدل معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آموس ۱۸ و اس پی اس اس ۱۸  استفاده شد. نتایج نشان داد که سیرت نیکوی مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه اصفهان تأثیر مثبت دارد.
کاخکی و دیگران در تحقیقی که به سال ۱۳۹۰ انجام دادند، “رفتار شهروندی سازمانی (گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری)” را مورد بررسی قرار دادند. همزمان با اوج گیری نهضت مشتری مداری و ظهور زوایای جدید در مطالعات مدیریتی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی نیز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است؛ مبنی بر اینکه که نگرش ها و رفتارهای (رفتارهای شهروندی سازمانی) کارکنان می تواند تاثیری مثبت و یا منفی بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات داشته باشد. در مطالعات اخیر ارتباط میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتری مورد تاکید قرار گرفته است. بخاطر تاثیر مثبت و مستقیم وفاداری مشتری بر سودآوری سازمان، توجه به این گونه از رفتارها می تواند یکی از راه های افزایش اثربخشی سازمان ها باشد که تاکنون بدان توجه چندانی نشده است. به منظور بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت مشتری، نیات رفتاری و وفاداری مشتری به عنوان متغیرهای وابسته، از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی در ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت، نیات رفتاری و وفاداری اهمیت خاصی دارد.
۲-۴-۲ مطالعات خارجی
کوکس[۳۱] در سال ۲۰۱۲ با تحقیقی به عنوان “رفتار شهروندی سازمانی: گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری” به بررسی این موضوع پرداخت. همزمان با اوج گیری نهضت مشتری مداری و ظهور زوایای جدید در مطالعات مدیریتی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی نیز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است؛ مبنی بر اینکه که نگرش ها و رفتارهای (رفتارهای شهروندی سازمانی) کارکنان می تواند تاثیری مثبت و یا منفی بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات داشته باشد. در مطالعات اخیر ارتباط میان کیفیت خدمات و وفاداری مشتری مورد تاکید قرار گرفته است. بخاطر تاثیر مثبت و مستقیم وفاداری مشتری بر سودآوری سازمان، توجه به این گونه از رفتارها می تواند یکی از راه های افزایش اثربخشی سازمان ها باشد که تاکنون بدان توجه چندانی نشده است. به منظور بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت مشتری، نیات رفتاری و وفاداری مشتری به عنوان متغیرهای وابسته، از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی در ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت، نیات رفتاری و وفاداری اهمیت خاصی دارد.
در تحقیق دیگری که باون[۳۲] به سال ۲۰۱۲ با عنوان “رابطه رضایت و وفاداری مشتریان” در صنعت هتل داری انجام داد این موضوع را مورد بررسی قرار داد. توسعه و پیاده سازی یک روش برای هتل ها در واقع برای شناسایی ویژگی های است که وفاداری مشتری را افزایش دهد. سایر هتل ها می توانند روش مورد استفاده در این مطالعه را تکثیر کند. بر اساس بررسی هایی که بر روی ۵۶۴ نفر از مهمانان هتل، انجام گرفت محققان دریافتند ارتباط بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری غیر خطی بود.
زلارز[۳۳] و همکاران در سال ۲۰۱۱ در این زمینه به تحقیق پرداختند. موضوع مورد بررسی در این تحقیق “رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و سرپرستان” بود. آن ها معتقدند بین رفتار شهروندی سازمانی زیردستان و رفتار توهین آمیز سرپرستان گارد ملی هوایی ارتش در آمریکا رابطه ی منفی وجود دارد. هم چنین در این تحقیق میزان رفتار شهروندی سازمانی در میان سرپرستان بیش از زیردستان گزارش شده است.
در تحقیقی که یان[۳۴] به سال ۲۰۱۱ با عنوان “رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان” در مراکز درمانی مالزی انجام داد این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. امروزه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، توجه مدیران و محققان را به خود جلب کرده است. توجه به این گونه رفتارها می تواند یکی از راه های افزایش اثر بخشی سازمان ها باشد. هدف این پژوهش، تعیین رابطه ی رفتار شهروندی سازمانی و هریک از ابعاد چهارگانه آن، و توانمند سازی کارکنان است. چهار بعد رفتار شهروندی سازمانی هم ارزیابی شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. در مراکز درمانی مالزی از میان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، ابعاد نوع دوستی، وجدان و رادمردی و گذشت در سطح مطلوبی قرار دارد، ولی بعد رفتار مدنی پایین تر از سطح مطلوب است. بالاترین سطح مربوط به بعد وجدان می باشد و بین رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان رابطه ی معنی داری وجود دارد. در این صورت می توان نتیجه گرفت توجه به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی و کمک به استقرار آن ها در سازمان، در رابطه ی معنی دار توانمند سازی کارکنان، می تواند در جهت رشد نیروی انسانی مراکز بهداشتی، درمانی مفید باشد.
در تحقیق دیگری نیز که هالوول[۳۵] به سال ۲۰۱۱ با عنوان “رابطه رضایت مندی و وفاداری مشتریان و سود سازمانی” انجام داد این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. یافته های یک مطالعه که بر روی داده ها از عملیات خرده فروشی، بانکداری یک بانک بزرگ انجام شده است. نشان دهنده رابطه رضایت مشتری به وفاداری مشتری و وفاداری مشتری به سودآوری سازمان می باشد. برآورد اثرات افزایش رضایت مشتری نشان می دهد که افزایش قابل حصول رضایت می تواند به طور چشم گیری بهبود سودآوری را در سازمان به همراه داشته باشد.
آلن و فکتیو[۳۶] در سال ۲۰۱۰ نیز با تحقیق خود تحت عنوان “مصاحبه ی ساختارمند جهت اعتباریابی ابعاد رفتار شهروند ی سازمانی بعد وظیفه شناسی را با ۲۵/۰SD= و ۵۶/۳=x بیش از حد متوسط ارزیابی کرد ند ومعتقدند که بعد مذ کور با تعاون، همدلی و نوآوری های فردی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد.
تانگ و ابراهیم[۳۷] در مطالعاتی که به سال ۲۰۱۰ انجام دادند، از طریق یک نمونه ۱۵۵ نفری در آمریکا و ۳۷۸ نفری در عربستان و مصر به ارزیابی “پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی” در آمریکا، عربستان صعودی و مصر پرداختند. آنان با استفاده از روش توصیفی- همبستگی بیان داشتند که بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت درونی و بیرونی، عزت نفس، کاهش استرس کاری و تحقق اهداف فردی رابطه ی مستقیم و معنادار وجود دارد.
آلتین[۳۸] و همکاران در سال ۲۰۱۰ به بررسی ارتباط سطوح اعتماد سازمانی پرستاران و رفتار شهروندی آن ها پرداختند و نشان دادند که اعتماد سازمانی کارکنان به مدیران و همکارانشان بر نوع دوستی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی و وظیفه شناسی اثر می گذارد، در حالی که بر جوانمردی هیچ تأثیری ندارد.
جی آر، براون، وایلهت و ولر[۳۹] در مطالعاتی که در سال ۲۰۰۹ در یک شرکت تولیدی محصولات کشاورزی انجام دادند به بررسی عوامل انگیزاننده ی رفتار شهروندی سازمانی پرداختند و نتیجه گرفتند بین انگیزش های درونی وبیرونی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداروجود دارد اما تأثیر عوامل انگیزشی درونی در تقویت رفتار شهروندی سازمانی بیش از عوامل انگیزشی بیرونی می باشد.
کیم[۴۰] نیز در تحقیقی که به سال ۲۰۰۹ با موضوع “ارزیابی انگیزش بخش خدمات عمومی کشور کره و رفتار شهروندی سازمانی” انجام داد این موضوع را مورد بررسی قرار داد و بیان می دارند که میزان نوع دوستی بیش از سطح شهروندی سازمانی متوسط بوده که با رضایت شغلی، تعهد عاطفی انگیزش و پذیرش عمومی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
۲-۵ پشتوانه تئوریکی استفاده مولفه های رفتار شهروندی سازمانی
در این پژوهش برای تعریف ابعاد رفتار شهروندی کارکنان از رویکرد نت مایر و دیگران (لیپین[۴۱]، ۲۰۰۲) استفاده شده است که در آن رفتار شهروندی کارکنان به چهار دسته تقسیم می شود:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  1. گذشت و فداکاری
  2. داشتن نیت پاک و خوب
  3. وجدان کاری
  4. نوع دوستی

۲-۶ پشتوانه تئوریکی استفاده مولفه های وفاداری مشتری
دکتر سیدجوادین در مقاله خود تحت عنوان بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان مولفه های کیفیت درک شده خدمت از جانب مشتری، رضایت مشتری، تصمیم مشتری مبنی بر دریافت مجدد خدمت و عملکرد و نتایج سازمان به عنوان مولفه های رضایت مشتری استفاده نمودند. (سیدجوادین و دیگران، ۱۳۸۵)
۲-۷ مدل مفهومی پژوهش
با توجه به فرض مطرح شده و روابط بین متغیرها مدل پیشنهادی که مبنا و اساس این کار تحقیقاتی است به شکل زیر ترسیم می شود.لازم به ذکر است که همانطور که در قسمت عملیاتی کردن متغیر ها توضیح داده شده است. شاخص های سنجش وفاداری مشتری خود به چهار دسته کیفیت درک شده خدمت از جانب مشتری، رضایت مشتری، تصمیم مشتری مبنی بر دریافت مجدد خدمت و عملکرد و نتایج سازمان می باشد. همچنین متغیر رفتار شهروندی نیز توسط شاخص های گذشت و فداکاری، داشتن نیت پاک و خوب، وجدان کاری و نوع دوستی است.

گذشت و وفاداری کارکنان