بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در …

۰۱/۰

رد

نیت پاک و خوب کارکنان

۰۳/۰

رد

وجدان کاری کارکنان

۰۲/۰

رد

نوع دوستی کارکنان

۰۴/۰

رد

تمامی متغیر هابا توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع غیرنرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون کوچکتر از ۰۵/۰ میباشد. بنابراین فرض یک تأیید می شود و می توان از آزمون های ناپارامتریک برای تحلیل روابط استفاده نمود.
۴-۳-۲٫ آزمون فرضیات تحقیق
در این بخش به دلیل حجم کم نمونه آماری (کوچکتر مساوی از ۱۵۰ ) از نرم افزار pls برای تحلیل داده ها استفاده شده است.
هر یک از فرضیه‌های تحقیق به تفکیک با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین در نهایت مدل کلی تحقیق نیز با استفاده از همین تکنیک به بوته آزمون قرار داده شده است. در تکنیک حداقل مربعات جزئی چند نکته از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است:
۱- قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از ۳/۰ باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر می‌شود. بارعاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰ قابل قبول است و اگر بزرگتر از ۶/۰ باشد خیلی مطلوب است.
۲- زمانیکه همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد. برای بررسی معناداری همبستگی‌های مشاهده شده از روش‌های خودگردان سازی (بوت استراپ[۴۸]) و یا برش متقاطع جک نایف[۴۹] استفاده می‌شود. در این مطالعه از روش خودگردان سازی استفاده شده است که آماره t را به دست می‌دهد. در سطح خطای ۵% اگر مقدار آماره بوت استراپینگ تی ولیو بزرگتر از ۹۶/۱ باشد همبستگی‌های مشاهده شده معنادار است.
به طور کلی روابط بین متغیرها در تکنیک حداقل مربعات جزئی دو دسته است:
۱- مدل بیرونی[۵۰]: مدل بیرونی هم ارز مدل اندازه‌گیری (تحلیل عامل تاییدی) در معادلات ساختاری است و روابط بین متغیرهای پنهان با متغیرهای آشکار را نشان می‌دهد.
۲- مدل درونی[۵۱]: مدل درونی هم ارز مدل ساختاری (تحلیل مسیر) در معادلات ساختاری است و روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر را بررسی می کند (داوری و رضازاده، ۱۳۹۲).
۴-۳- ۲-۱٫ مدل بیرونی (مدل اندازه‌گیری)
همانطور که بیان شد مدل بیرونی هم ارز تحلیل عامل تاییدی است. یعنی جهت بررسی مدل، نخست برای سنجش روابط متغیرهای پنهان با گویه‌های سنجش آن ها از از مدل بیرونی استفاده شده است. در واقع تا ثابت نشود متغیرهای مشاهده گر، متغیرهای پنهان را به خوبی اندازه‌گیری کرده‌اند، نمی‌توان روابط را مورد آزمون قرار داد. برای آنکه نشان داده شود متغیرهای پنهان به درستی اندازه گیری شده‌اند از مدل بیرونی استفاده شده است. نتایج مدل اندازه‌گیری در جدول ارائه شده است.
کدگذاری متغیرها در نمودار مدل کلی به شرح جدول ۴-۶ می باشد:
جدول ۴-۶٫ کدگذاری متغیرها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متغیرها کدها