فایل – بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای ملت شهرستان …

وجدان کاری کارکنان

۱۲/۳

۰۰/۳

۷۰/۰

۴۹/۰

۲۳/۰-

۱۶/۰

نوع دوستی کارکنان

۶۵/۳

۶۷/۳

۷۷/۰

۵۹/۰

۲۳/۰-

۴۶/۰-

منبع: دادههای پژوهش
با توجه به جدول ۴-۴، متغیر نوع دوستی کارکنان بیشترین میانگین (۶۵/۳) و متغیر گذشت و وفاداری کارکنان (۰۹/۳) کمترین میانگین را دارا می باشد. با توجه به ضرایب چولگی؛ تمامی متغیرهای تحقیق دارای چوله به چپ می باشند (ضریب چولگی منفی). همچنین از آن جایی که قدر مطلق ضریب چولگی متغیر گذشت و وفاداری کارکنان بیشتر از ۵/۰ می باشد لذا از نظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است ولی سایر متغیرها دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال می باشند. ضریب کشیدگی متغیر نوع دوستی کارکنان منفی می باشد که نشان دهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع نسبت به توزیع نرمال است و چون قدر مطلق ضریب کشیدگی متغیر گذشت و وفاداری کارکنان بیشتر از مقدار ۵/۰ می باشد دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است درصورتی که توزیع کشیدگی سایر متغیرها تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد (قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از ۵/۰).
۴-۳ آمار استنباطی
آزمون نرمال بودن داده ها
در این مرحله از پژوهش برای تعیین نوع آمار استنباطی ابتدا از آزمون کولموگروف – اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن داده ها استفاده می شود.
۴-۳-۱ آزمون کولموگروف اسمیرنف
این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.
H0دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
H1دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (۰۵/۰) باشد توزیع دادهها نرمال میباشد. نتیجه این آزمون در جدول ۴-۵ نشان داده شده است.
جدول ۴-۵٫ سطح معنی‌داری آزمون کولموگروف – اسمیرنف شاخص ها

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مولفه ها سطح معناداری Sig نتیجه آزمون
گذشت و وفاداری کارکنان