دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای …

رفتار شهروندی سازمانی

مستقل

۱۰

وفاداری مشتریان

وابسته

۱۰

جهت اندازه گیری متغیرها نیز از طیف لیکرت که به شکل خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد امتیاز بندی شده اند، استفاده شده است. نحوه امتیاز بندی نیز به شرح زیربوده است:
۳-۶ پایایی و روایی ابزار اندازه گیری
۳-۶-۱ پایایی (اعتماد) ابزار اندازه گیری
هدف و منظور از سنجش پایایی و ثبات پرسش نامه این است که چنان چه این تحقیق توسط فرد دیگری یا توسط همان محقق در زمان و مکان های مختلف دوباره انجام شود به نتایج مشابهی با نتایج فعلی دست یابد. یکی از متداول ترین روش ها برای تعیین اعتبار استفاده از آلفای کرونباخ است. آلفا مبنی بر سازگاری داخلی یک آزمون است، یعنی مبتنی بر همبستگی متوسط اقلام درون یک آزمون است.
ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه می شود:
 
که در آن :
n : تعداد سوال تست
: واریانس سوال i
: واریانس کل تست
چون می تواند به عنوان ضریب همبستگی تعیین شود، دامنه آن می تواند از صفر تا ۱ در نوسان باشد. آلفای به دست آمده در تمامی پرسشنامه ها برای تایید شدن پایایی نباید از ۷۰% کمتر باشد تا بتوانیم ادعا کنیم که شاخص های انتخاب شده متغیر مورد نظر را می سنجد و می توان به آن ها اعتماد کرد.
۳-۶-۲ روایی(اعتبار)ابزار اندازه گیری
روایی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حدی قادر است خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت ( سرمد، ۱۳۷۸).
روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد که در این پژوهش از روش ذیل استفاده شده است.
روایی محتوا: نوعی روایی است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. روایی محتوایی یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد ( سرمد،۱۳۷۸).
اعتبار ابزار اندازه گیری در این پژوهش از روش اعتبار محتوا آزمایش شده است. به این صورت که پرسشنامه پیش از توزیع در اختیار ۱۲ نفر از خبرگان ( ۳ نفر از اساتید دانشگاه، ۵ نفر از روسای بانک ها و ۴ نفر از معاونان بانک ها) قرار گرفته و طبق پیشنهادات آنان اصلاحات لازم روی آن صورت گرفته و در نهایت نیز به تایید اساتید راهنما رسیده است.
۳-۷ روش تحلیل داده ها
در این پژوهش از روش میدانی پیمایشی استفاده و برای تایید روایی و پایایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ استفاده می‌گردد. برای تایید و آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای تحلیل آن‌ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و آزمون ضریب همبستگی و تکنیک معادلات ساختاری استفاده شده است.
۳-۸ تکنیک معادلات ساختاری
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می باشد. از طریق این رویکرد می توان قابل قبول بودن مدل های نظری را در جوامع خاص آزمون کرد و از آن جایی که اکثر متغیرهای موجود در تحقیقات مدیریتی به ویژه رفتار سازمانی به صورت مکنون یا پوشیده و پنهان می باشد، ضرورت استفاده از این مدل ها روز به روز بیشتر می شود. داده های بدست آمده در این تحقیق، توسط معادلات ساختاری جهت بررسی دقیق روابط علت و معلولی بین ابعاد مدل مفهومی تحقیق تحلیل شده اند. مدل معادلات ساختاری یک تحلیل متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به محقق این امکان را می دهد که مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد.
تحلیل ساختارهای کواریانس یا مدل سازی علی یا مدل معادلات ساختاری یکی از اصلی ترین روش های تحلیل ساختارهای داده ای پیچیده و به معنی تحلیل متغیر های مختلفی است که در ساختارهای مبتنی بر نظریه، تأثیرات همزمان متغیرها را بر هم نشان می دهد. این روش، ترکیب ریاضی و آماری پیچیده ای از تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر است که در سیستم پیچیده گرد هم آمده تا پدیده های پیچیده را تحلیل کند.
در این تحقیق بنا به تو ضیحاتی که در بالا داده شد و مزایا و کاربردهایی که مدل معادلات ساختاری دارد، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱ مقدمه
در این فصل دادههای گردآوری شده با توجه به سوالات و هدف‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونهها از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات ارائه شده سپس با استفاده از جداول توزیع فراوانی، درصد، نمودار و شاخص های مرکزی و پراکندگی، متغیرهای تحقیق توصیف شده‌اند. آنگاه برای پاسخ به سوال های تحقیق، داده‌ها تحلیل و با استفاده از آزمونهای مناسب آمار استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۴-۲ یافته‌های جمعیت شناختی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.