بررسی ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان در بانکهای …

(نت مایر و دیگران، ۱۹۹۷)
شکل ۲-۲٫ مدل مفهومی پژوهش
سید جوادین و همکاران در مقاله خود با عنوان بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر میزان وفاداری مشتریان، از مدل فوق استفاده کرده اند. ( سیدجوادین و دیگران، ۱۳۸۵)
فصل سوم
مواد و روش ها
۳-۱مقدمه
در این فصل به روش و متد تحقیق اشاره می کنیم. طرح تحقیق، متغیرهای تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری و ابزار جمع آوری اطلاعات در این فصل بیان خواهد شد.
برخی عقیده دارند که علم همان روش است در هر حال می توان پذیرفت که هیچ علمی فاقد روش نیست و دست آوردهای هر پژوهش علمی به همان نسبت حائز ارزشند که با رو ش هائی درست اخذ شده باشند (ساروخانی،۱۳۸۲ .( از رهگذر پژوهش و تجربه است که ناآزموده در بته آزمایش قرار می گیرد و در ژرفای تاریک ناآگاهی، بارقه روشن اکتشاف و آگاهی تلألو می یابد.
روش معادل فارسی واژه متد به معنای دقیق “در پیش گرفتن راهی” و یا معین کردن گام هائی است که برای رسیدن به هدفی می باید با نظمی خاص برداشت (خاکی،۱۳۷۸) . پژوهش و روش علمی اگر یک چیز نباشند کاملا نزدیک و وابسته به یکدیگرند (هومن، ۱۳۸۵).
روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرایند جستجوی منظم برای مشخص ساختن یک موقعیت نامعین است) .بازرگان و دیگران، ۱۳۷۶ (.
دست یابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرید. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش(خاکی، ۱۳۷۸ ).
۳-۲ طرح تحقیق
پژوهش با تحقیقی از نوع کاربردی مواجه می باشد که به بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان پرداخته است.
۳-۳ متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سوال های تحقیق و یا آزمون فرضیه ها تشخیص متغیرها امر ضروری است. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق به دو دسته متغیرهای مستقل و وابسته تقسیم می شوند.
الف. متغیرهای مستقل : آن متغیری که تاثیر آن بر سایر متغیرها مورد سنجش قرار می گیرد. در پژوهش مذکور در این پژوهش متغیر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مستقل است.
ب. متغیر وابستهمتغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد.(سرمد، ۱۳۷۸). در این پژوهش متغیر میزان وفاداری مشتریان وابسته است.
۳-۴ جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات مختلف مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشد.
جامعه عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند.
محقق باید قبل از آغاز کار پژوهش، چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید.جامعه آماری را جامعه‌ی هدف نیز می گویند (دلاور،۱۳۸۰).
آن چه که در پژوهش مهم است این است که حجم جامعه با دقت و به صورت کامل تعریف شود. تعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عناصری باشد که به جامعه تعلق دارند و آن را می سازند. جامعه آماری این پژوهش ۲۵۰ نفر از مدیران و کارکنان بانک های ملت شهرستان آمل است.
نمونه‌ها به دو روش کلى انتخاب مى‌شوند. روش احتمالى که از ارزش علمى برخوردار است و به روش تصادفى موسوم است و روش غیراحتمالى که به روش وضعى معروف است (حافظ نیا، ۱۳۸۲).
نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه ی تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه، به عبارت دیگر نمونه گیری عبارت از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه است و در مقابل سر شماری از جامعه متناهی، بررسی است که تمام واحدهای جامعه را در بر می گیرد که در این پژوهش همان گونه که ذکر شد تعداد مدیران و کارکنان شعب بانک های ملت شهرستان آمل، ۲۵۰ نفر می‌باشد، با استفاده از نمونه گیری طبقه ای، نمونه آماری مناسب برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران و در سطح خطای ۰۵/ ، ۱۵۰ نفر درنظر گرفته شد.
۳-۵ ابزار اندازه گیری و جمع آوری داده‌ها
به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از منابع زیر استفاده شده است:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

  1. اطلاعات کتابخانه ای: شامل کتب و مقالات فارسی و لاتین و منابع موجود در اینترنت جهت تدوین مباحث تئوریک و مرور ادبیات موضوع در فصل دوم.

۲٫تحقیق میدانی: شامل پرسشنامه جهت بهره گیری از نظرات جامعه ی آماری پژوهش. نحوه تهیه پرسشنامه به این صورت بوده است که با مطالعه کتب و مقالات مختلف، شاخص های سنجش هر یک از متغیرها استخراج شده است.
ابزار گرداوری داده‌ها و اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می‌باشد، که پرسش‌نامه مذکور محقق ساخته بوده و با مطالعه کتب، مقالات و تحقیقات اخیر جمع‌آوری گردید است.
جدول ۳-۱٫ جدول تناظرمتغبرهای تحقیق با سوالات

متغیر نوع متغییر تعدادسوال