بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های- قسمت ۴۱

۴۱

 

 

۲۷٫۷

 

 

۲۶

 

 

۱۷٫۶

 

 

 

آشنایی با فرصت های اشتغال در خارج از دانشگاه

 

 

۸

 

 

۵٫۳

 

 

۲۲

 

 

۱۴٫۷

 

 

۴۲

 

 

۲۸٫۰

 

 

۳۶

 

 

۲۴٫۰

 

 

۴۲

 

 

۲۸٫۰

 

 

۴-۳- بخش دوم : تجزیه تحلیل استنباطی فرضیات پژوهش
در این قسمت به بررسی فرضیات پژوهش پرداخته شده است و با توجه به شاخص‌های آماری مناسب، فرضیات پژوهش بررسی و تجزیه و تحلیل شده است.
۴-۳-۱-فرضیه ۱:درس عملیات کشاوری برای دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاههای شهرستان خرم اباد اثربخش بوده است(میزان اثر بخشی درس عملیات در دانشگاههای شهرستان خرم اباد در حد مطلوبی است).
جدول ۴-۱۸: نتایج آزمون tتکنمونهای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاههای شهرستان خرم اباد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر تعداد میانگین انحراف استاندارد مقدار t درجه آزادی سطح معنیداری
درس عملیات ۱۴۲ ۲٫۹۰ ۸۶٫ ۴٫۹۶- ۱۴۱ .۰۰۱
میانگین نظری : ۳

 

برای بررسی این فرضیه از آزمون t تک‌نمونهای استفاده گردید. در جدول (۴-۱۸)، نتایج آزمونt تک نمونه‌ای در زمینه بررسی اثر بخشی درس عملیات در دانشگاههای شهرستان خرم اباد ارائه شده است. یافتهها نشان میدهد که میانگین اثر بخشی درس عملیات از دیدگاه دانشجویان برابر با ۲٫۹۰ و میانگین مورد انتظار (نظری) برابر با ۳ بود. مقدار t برابر ۴٫۹۶-و سطح معناداری حاصل Sig= 0.001 گزارش شد (P < 0.05).با توجه به اینکه مقدار t در سطح خطای کمتر از۰٫۰۵ معنیدار بود، لذا نتیجه گرفته می‌شود که میانگین تجربی با میانگین نظری تفاوت معنی داری دارد. همچنین از آن‌جا که میانگین تجربی کمتر از میانگین نظری بود، میتوان گفت فرض پژوهش مبنی بر اثر بخشی درس عملیات در دانشگاههای شهرستان خرم اباد ، تأیید نشد.
۴-۳-۲-فرضیه ۲: درس عملیات کشاوری برای دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاه لرستان اثربخش بوده است (میزان اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه لرستان در حد مطلوبی است).
جدول ۴-۱۹: نتایج آزمون tتکنمونهای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه لرستان

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *