بررسی اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی در مدارس پسرانه ابتدایی …

رضایی، کوروش. کوهستانی، حمیدرضا. نجات، نازی. ابراهیمی فخار، حمیدرضا. (۱۳۹۱). مقایسه تأثیر نقشه مفهومی و فرایند پرستاری بر یادگیری خود تنظیم، خودکارآمدی و راهبردهای شناختی دانشجویان پرستاری، مجله دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، (۲) ۱۰، صص ۲۱۸-۲۰۹٫
رنج دوست، شهرام. (۱۳۹۰). کاربرد نظریه ساخت و ساز گرایی در تدوین کتاب های درسی علوم تجربی دوره راهنمایی از دیدگاه کارشناسان، سرگروه های آموزشی و معلمان شهر تهران، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال هشتم، دوره دوم، شماره ۳۰، صص ۲۷-۱۱٫
سرهنگی، فروغ. معصومی، معصومه. عبادی، عباس. سید مظهری، مرجان. رحمانی، آزاد. (۱۳۸۹). مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر سخنرانی و نقشه مفهومی بر سطوح یادگیری شناختی، مجله پرستاری مراقبت ویژه، دوره۳، شماره۱، صص۵-۱٫
سرهنگی، فروغ. معصومی، معصومه. عبادی، عباس. سید مظهری، مرجان. رحمانی، آزاد. (۱۳۸۹). تأثیر روش تدریس نقشه مفهومی بر مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری، مجله پرستاری مراقبت ویژه، دوره۳، شماره۴، صص ۱۴۸-۱۴۳٫
سعیدی، علی. سیف، علی اکبر. اسدزاده، حسن. ابراهیمی قوام، صغری. ( ۱۳۹۱). تأثی مطالعه به کمک نقشه های مفهومی بر درک مطلب دانش آموزان سال سوم متوسطه، فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات درعلوم تربیتی، سال سوم، شماره اول، صص ۱۴۳-۱۳۱٫
سیف، علی اکبر.(۱۳۸۳). روان شناسی پرورشی، چاپ یازدهم، تهران: آگه.
سیف، علی اکبر. (۱۳۸۷). روانشناسی پرورشی نوین، ویرایش ششم، تهران: دوران.
شعاری‌نژاد، علی‌اکبر(۱۳۶۴)؛ فرهنگ علوم و فن‌آوری، تهران: انتشارات امیرکبیر.
شعبانی، حسن. (۱۳۹۱). مهارت های آموزشی، چاپ هشتم، تهران: سمت.
فاضلی، فائزه، آقا لطیفی، اعظم. (۱۳۸۹). بررسی تأثیر استفاده از نقشه مفهومی در آموزش بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه راهنمایی حضرت زهراء دماوند، سومین همایش ملی آموزش، دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی.
فردانش، هاشم. (۱۳۸۰). بازنمایی دانش در رویکرد یادگیری ساخت گرایی و دلالت های آن برای طراحی آموزشی، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال هشتم، شماره های ای ۳و۴، صص ۱۲۴-۱۰۷٫
کدیور، پروین. (۱۳۸۷). روانشناسی تربیتی، تهران: سمت.
کرامتی، محمدرضا. حیدری رفعت، ابوذر. عنایتی نوین فر، علی. هدایتی، اکبر. (۱۳۹۱). تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان، فصلنامه نوآوری های آموزشی، سال یازدهم، شماره۴۴، صص ۹۸-۸۳٫
میرز .لاورنس اس ،گلن گامست، ا.جی. گارینو.(۱۳۹۱). پژوهش چند متغیری کاربردی ( طرح و تفسیر)، ( ترجمه ی حسن پاشا شریفی و همکاران) ، تهران: نشر رشد.
لطف آبادی، حسین. (۱۳۸۶). روانشناسی تربیتی، تهران: سمت.
مصرآبادی، جواد. استوار، نگار. (۱۳۸۸). اثر بخشی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در دروس زیست شناسی، روانشناسی و فیزیک، اندیشه های نوین تربیتی، (۱)۵، صص ۱۱۴-۹۳٫
مصرآبادی، جواد. حسینی نسب، داوود. فتحی آذر، اسکتدر. مقدم، محمد. (۱۳۸۶). اثر بخشی راهبرد یاددهی- یادگیری نقشه مفهومی بر بازده های شناختی-عاطفی در یادگیری درس زیست شناسی، فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال دوم، شماره ۸، صص ۱۳۲-۱۰۹٫
مصرآبادی، جواد. حسینی نسب، داوود. فتحی آذر، اسکتدر. مقدم، محمد. (۱۳۸۸). تآثیر ساخت و ارائه نقشه مفهومی و سبک یادگیری بر یادداری، درک و حل مسئله در زیست شناسی، مطالعات تربیتی و روانشناسی، (۱۰)۳، صص ۱۶۲-۱۴۱٫
مصرآبادی، جواد. فتحی آذر، اسکندر. استوار، نگار.(۱۳۸۴).اثر بخشی ارایه، ساخت فردی و ساخت گروهی نقشه مفهومی به عنوان یک راهبرد آموزشی، نوآوری های آموزشی،(۴)۱۳، صص۹-۳۱٫
نجات، نازی. کوهستانی، حمید رضا. رضایی، کورش. (۱۳۹۰). بررسی تأثیر نقشه مفهومی بر رویکردهای یادگیری دانشجویان پرستاری، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(حیات)، دوره ۱۷، شماره۲، صص ۳۱-۲۲٫
فهرست منابع انگلیسی:
Amiri, B. M. Fazlalizadeh, S.(2011). The Impact of Applying Concept Mapping Techniques on EFL Learners’ Knowledge of Tenses, JOURNAL OF, ENGLISH STUDIES Azad University, Science Research Branch, 1(2), pp 39-61.
Asan .Askin ,.(2007). Concept Mapping in Science Class, Educational Technology & Society, 10(1),p 186-195.
Atherton, J. S. (2002). Learning and teaching: Deep and surface learning. Retrieved from http://www.dmu.ac.uk/-jamesa/lerning/deepsurf.htm.
Beissner, K. L. (1992). Use of concept mapping to improve problem solving. Journal of Physical Therapy Education, ۶(۱),pp 22-27.
Bozorgzad, P., Ebadi, A., Moin, M., Sarhangi, F., Nasiripour, S., Soleimani, M. A. (2013). The Effect of Educating the Use of Spray by Visual Concept  Mapping Method on the Quality of Life of Children With Asthma, ORIGINAL ARTICLE Iran J Allergy Immunol۱۲(۱),pp 63- 67.
Brandsfor. J. D. (2001). How people learn: Brain, mind, experience and schoolWashingtonD. National Academy Press. Retrieved fro http:/www.nap.edu
Chang.K.E, Y. T. Sung S.F. Chen.(2001). Learning through Computer-based, Concept Mapping with Scaffolding aid, Journal of Computer Assisted Learning, ۱۷,pp 321-330.
Chiou, C. C. (2008). The effect of concept mapping on students’ learning achievements and interests. Innovations in Education and Teaching International, ۴۵(۴), pp375-387.
Coffy,W.John.(2007). A meta-cognitive tool for courseware development, maintenance, and reuse, Computer & Education, 48 . pp 548-566

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

.
Daley, B. Y. , Shaw, C.R., Balistrieri, T., Glasenap. D., Piacentine, L. (1999). A Strategy to Teach and Evaluate Critical Thinking, Journal of Nuersing Education, 38(1),pp 42- 47.
Fajonyomi M.G.(2002). concept mapping student’s locusof control as gender as determination of Nigerians high school student’s achievement in biology, African journals online, 2(10). pp 423-431.
Francis, R. (2007). Demonstrating Scholarship and effectiveness of through the application of data collected from concept maps. Journal of University Teaching and Practice, 4(2), 64-71.
Gomes, A. P. Dias-Colho, U. C., Covalheiro, P. O., Batista, R. S., (2011). The Role of Maps In the Medical Education, REVISTA BRASILEIRA DE EDUCACAO, MEDICA ۳۵(۲), pp275-282.
Hall, K., H. Bowman, and J. Myers.(1999).Metacognition and Reading Awareness Among Samples of Nine-Year-Olds in Tow Cities, Educational Research, 41(1), pp
Horton P.B., Mcconny A.A., Gallo M.(1993). An investigation of the effectiveness of concept mapping as an instructional tool, Science edu.77(1) , pp.95- 111.
Huber, F. E. (2001). Effects of concept mapping on learning anatomy and transfer of anatomy knowledge to kinesiology in health sciences students Doctoral dissertation, West Virginia University.
Jamess E.. Barttlet, II Joe W. Kotrlik Chaadwiickk C.. Hiiggiinss. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. Information Technology, Learning, and Performance Journal,19(1), pp 43-50.