بررسی اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی در مدارس پسرانه ابتدایی …

۱۱۸

۹۳۳/۹۶۰

درون گروهی

۱۱۹

۴۶۷/۱۰۶۵

کل

در جدول ۴-۱۶ جدول خلاصه تحلیل واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی در سطح کاربست که با روش تدریس نقشه های مفهومی وروش های معمول ارائه شده است.همان طور که مشاهده می شود مقدار F برابر با (۸۳۶/۱۲) است که این مقدار از لحاظ آماری معنادار می باشد(۰۵/۰≥P) پس می توان نتیجه گرفت که بین دو گروه در سطح کاربست تفاوت وجود دارد.
شکل۴-۱۰: نمودار خطی میانگین های دو گروه آموزش علوم تجربی در کاربست
در نمودار ۴-۱۰ نمودار خطی میانگین های دو گروه ارائه شده است. همان طور که مشاهده می شود میانگین گروه آزمایش (۲) و میانگین گروه کنترل (۰) می باشد که تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتایج جدول و نمودار بالا نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین میانگین اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش در سطح کاربست وجود دارد. بنابراین می توان گفت که تدریس با نقشه های مفهومی در سطح کاربست تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش (تدریس با نقشه مفهومی) و کنترل (روش های مرسوم دیگر) ایجاد کرده است.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
در فصل پیشین مشاهده گردید که نقشه مفهومی در آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی تأثیر مثبت دارد. در این فصل مروری دوباره نسبت به نتایج تحقیق و سنجش و ارزیابی آن نسبت به تحقیقات مشابه انجام گردیده و در پایان موانع و محدودیت هایی که بر سر راه اجرای تحقیق وجود داشته ، به همراه پیشنهادها و توصیه هایی جهت محققان آتی ارائه می گردد.
۵-۲ بحث و نتیجه گیری سؤال های تحقیق
۵-۲-۱ سؤال اول: آیا آموزش به روش نقشه های مفهومی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در علوم تجربی ششم ابتدایی اثر بخش است؟
نتایج این تحقیق نشان داد که در گروه های آزمایش و کنترل از لحاظ پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی تفاوت وجود دارد. بنابراین نقشه مفهومی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی تأثیر گذار است. فاضلی و آقا لطیفی ( ۱۳۸۹) نیز در پژوهش انجام شده، در میان دانش آموزان راهنمایی شهرستان دماوند، به این نتیجه دست یافتند که، ارایه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روش های سنتی تدریس بر نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه آزمایش تأثیر مثبت داشته است. همچنین اسان)۲۰۰۷) نشان داد که نقشه های مفهومی در موفقیت دانش آموزان در درس علوم تجربی تأثیر قابل توجهی دارد. فاجی نیومی (۲۰۰۲) نیز نشان داد که روش نقشه مفهومی در مقایسه با روش سخنرانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر بیشتری دارد. نیز هارتون[۵۷] و همکاران(۱۹۹۳) نیز در فرا تحلیل ۱۹ مطالعه کیفی به این نتیجه رسیدند که در کل، نقشه مفهومی اثرهای مثبتی هم بر پیشرفت تحصیلی و هم بر نگرش افراد دارد. جنا (۲۰۱۲) نیز در تحقیقی نشان داد که نقشه های مفهومی خیلی بهتر از روش های دیگر باعث می شود دانش آموزان به یادگیری معنادار در درس علوم تجربی دست یابند. نانسی (۲۰۱۳) در تحقیقی با عنوان نقشه های مفهومی برای یادگیرندگان در تمام مقاطع سنی، بیان می کند: نقشه های مفهومی ابزاری بسیار خوب برای نمایش یکسان سازی و تطابق دانش در دانش آموزان است و به آن ها کمک می کند کج فهمی های خود را در مورد مفاهیم مختلف تغییر دهند.
کریشناو همکاران (۲۰۱۳) نیز نشان دادند آن دسته از دانشجویانی که در برنامه های ابتکاری از نقشه های مفهومی که روشی جدا از روش های سنتی است استفاده کردند رای مثبت بالاتری به برنامه ابتکاری دادند.
۵-۲-۲ سؤال دوم:
آیا آموزش به روش نقشه های مفهومی در یادداری مفاهیم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی اثر بخش است؟
نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در سطح دانش درس علوم تجربی معنادار نیست. یعنی پس از خارج کردن اثر پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین نمرات دانش آزمون گروه آزمایش( تدریس با نقشه مفهومی) و دانش آموزان گروه کنترل ( تدریس با روش های دیگر) وجود ندارد. ، این نتیجه با نتایج تحقیق سرهنگی و همکاران (۱۳۸۹) که در آن تفاوت معناداری در نمرات سطح دانش دانشجویان پرستاری در دو گروه که در یک گروه با نقشه مفهومی و در گروه دیگر با روش سخنرانی تدریس شده بود مشاهده نشده بود همسو است. همچنین هابر (۲۰۰۱)، نیز در مطالعه ای به بررسی تأثیر نقشه کشی مفهومی بر یادگیری آناتومی در دانشجویان رشته بهداشت حکایت از عدم تفاوت بین گروه کنترل و آزمایش ( استفاده کنندگان از نقشه مفهومی و یادگیرندگان به روش سنتی) داشت. همچنین مارکوف و لونینگ[۵۸] (۱۹۹۸)، نشان دادند که هیچ گونه تفاوتی بین نمرات دانشجویانی که از نقشه مفهومی استفاده کردند با دانشجویانی که از نقشه مفهومی استفاده نمی کردند وجود ندارد.وهمچنین بسینر[۵۹] )۱۹۹۲)، نیز برتری نقشه مفهومی را نسبت به توانایی حل مسئله بدون نقشه مفهومی نشان نداد.
این بخش از پژوهش با یافته های تعدادی از پژوهش ها مبنی بر اثر بخش بودن نقشه مفهومی بر سطح دانش تناقض دارد ( مصرآبادی و همکاران، ۱۳۸۸). علت آن شاید این مطلب باشد که ما در این پژوهش از نقشه های از قبل آماده استفاده می کردیم و اگرشاید خود دانش آموزان نقشه مفهومی را طراحی می کردند نتایج بهتری در سطح دانش بدست می آمد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

r/>در تبیین یافته های این سؤال می توان گفت که چون سطح دانش پایین ترین سطح حیطه شناختی است و در روش های تدریس دیگر نیز بیشتر بر این سطح از حوزه شناختی تأکید می شود بنابراین می توان انتظار داشت که در گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنی داری در این سطح مشاهده نشود. همچنین در روش های مرسوم تدریس بر حفظ طوطی واری مطالب تأکید زیادی می شود و مطالب به صورت جدا از هم یاد گرفته میشوند و این باعث می شود که در ظاهر دانش آموزان در سطح دانش عملکرد مناسبی داشته باشند. این در حالی است که نقشههای مفهومی نمایش فضایی از مفاهیم و رابطه بین آنها برای فهمیدن و نمایش دادن ساختار دانشهایی است که انسانها در مغزشان ذخیره میکنند (اسان ، ۲۰۰۷).
۵-۲-۳ سؤال سوم :
آیا آموزش به روش نقشههای مفهومی در درک مفاهیم علوم تجربی پایه ششم ابتدایی اثر بخش است؟
نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت بین میانگین نمرات دانش آموزان در درس علوم تجربی در سطح فهمیدن در گروه آزمایشی و گروه کنترل در مرحله پس آزمون معنی دار است. یعنی با توجه به کنترل متغیر مداخله گر، آموزش علوم تجربی با استفاده از نقشه مفهومی در مرحله پس آزمون میزان نمرات دانش آموزان را در سطح فهمیدن، گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش داده است. همچنین سعیدی و همکاران (۱۳۹۱) نشان دادند که ارایه نقشه های مفهومی از قبل آماده نسبت به مطالعه متن ها بدون نقشه مفهومی، درک مطلب آزمودنی ها را به طور معناداری افزایش میدهد. و همچنین اثرتون (۲۰۰۲) نشان داد که نقشه مفهومی باعث پرورش خلاقیت در دانش آموزان شده که بر اساس آن از روش های پردازش خبر دار شده و این باعث یادگیری در سطح عمیق تر در آنان می شود.
همچنین این یافته با یافته های تحقیقی که توسط خامسان و برادران (۱۳۹۰) با عنوان مقایسه آموزش زبان با استفاده از نقشه مفهومی فردی و مشارکتی با شیوه سنتی انجام گرفت نتایج پژوهش نشان داد میزان یادگیری واژگان و درک مطلب گروه ترسیم نقشه مفهومی مشارکتی در مقایسه با روش سنتی به طور معنادار بالا تر بود. این نتایج نشان می دهد که به کار گیری نقشه های مفهومی ، به ویژه به روش مشارکتی، در آموزش زبان دوم می تواند به عنوان روشی مناسب در افزایش یادگیری واژگان و درک مطلب فراگیران مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین نتایج تحقیق سرهنگی و همکاران ( ۱۳۸۹) با عنوان مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر روش سخنرانی و نقشه مفهومی بر سطوح یادگیری شناختی نشان داد که روش نقشه مفهومی برای دست یابی به سطوح بالای یادگیری و یادگیری معنادار موثرتر از روش سخنرانی است.
مصرآبادی و همکاران(۱۳۸۸)نیز نشان دادند که ارایه نقشه مفهومی در شرایطی که سبک یادگیری آزمودنی ها وابسته به زمینه باشد نسبت به ساخت تأثیر بیشتری دارد و ساخت نقشه مفهومی در شرایطی که آزمودنی ها دارای سبک نابسته به زمینه باشند بر ارایه نقشه مفهومی برتری دارد.
در تبیین یافته های این سؤال می توان بیان کرد که چون سطح فهمیدن حوزه شناختی مستلزم آن است که دانش آموزان بتوانند مفاهیم را درک کنند ، روابط بین آنها را بیان کنند و چون نقشه های مفهومی می تواند به عنوان یک راهبرد یادگیری قدرتمند که هم روابط بین عناصر محتوا و هم رابطه بین دانش جدید و قدیم را بازنمایی یا ترسیم کند، در نظر گرفته شود. نقشه مفهومی افزون بر اینکه اطلاعات پایه را منتقل می کند، ارتباط ها، ساختارها و ویژگی هایی را که قابل مشاهده نیستند نیز نمایش می دهد. بنابراین این روش، به خاطر سپردن، بازیابی و باز خوانی اطلاعات را به صورت دراز مدت آسان تر ساخته، امکان بازیابی ایده ها و ارتباط بین آنها را ایجاد می کند. از سوی دیگر، نقشه مفهومی می تواند به عنوان ابزار در نظر گرفته شود که مشخص کننده درک فراگیرنده از موضوع باشد( وکیلی فرد و همکاران، ۲۰۰۶).