بررسی اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی در مدارس …

۳۰

۳۶/۴

۳/۲۱

۷/۰

پس آزمون

۳۰

۸۸/۴

۸۹/۱۴

۷۱/۰

همان طور که در جدول ۳-۳ مشاهده می شود پایایی پیش آزمون ۷/۰ می باشد. در این جدول همچنین پایایی پس آزمون نیز همان طور که دیده می شود ۷۱/۰ به دست آمده است.
۳-۸-۲ روایی : منظور از روایی[۵۶] آن است که ابزار اندازه گیری واقعاً خصیصه ی مورد نظر را می سنجد و روایی شرط لام و کافی است. به عبارتی منظور از روایی آزمون این است که آیا یک وسیله برای اندازه گیری آنچه مورد نظر بود مناسب است یا نه؟ و به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه ی مورد نظر را می سنجد (سیف، ۱۳۸۳).
برای سنجش روایی پیش آزمون و پس از آزمون از روایی محتوایی و روایی ملاکی استفاده شد. بدین منظور جدول مشخصات پیش آزمون (کتاب علوم تجربی پنجم) و جدول مشخصات فصل های ۶ و ۷ کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی (مطالب تدریس شده در طول تحقیق) تهیه گردید (جدول ۳-۴ و جدول ۳- ۵ پیوست تحقیق می باشد). و همچنین برای روایی ملاکی همبستگی نزدیک ۷۲/۰ بین نمرات کلاسی دانش آموزان در درس علوم تجربی برای پیش آزمون و ۷/۰ برای پس آزمون بدست آمد.
بدین منظور در ابتدا با توجه به جدول مشخصات برای هر یک از سطوح یادداری و درک و کاربست تعداد ۱۰ سؤال و در مجموع ۳۰ سؤال طراحی شد و قبل از اجرای اصلی در یک کلاس ۳۰ نفری از دانش آموزان کلاس ششم دبستان نبوت شهر خوی (مدرسه ای به غیر از گروه های کنترل و آزمایش) اجرا شد و پایایی آزمون ها محاسبه گردید. و اشکالات آزمون ها بر طرف شد و بعد پیش آزمون قبل از شروع تحقیق و پس آزمون پس از اجرای تحقیق در گروه های کنترل و آزمایش اجرا شد.
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.در بخش آمار توصیفی از محاسبه فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و در بخش آمار استنباطی آزمون لون و آزمون تحلیل واریانس اختلاف نمرات پیش آزمون از پس آزمون و MANOVA استفاده شده است. داده ها در این تحقیق وارد رایانه و از طریق نرم افزار آماری spss20 مورد تحلیل قرار گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش پرداخته شده است. ابتدا اطلاعات توصیفی مربوط به آزمودنیهای پژوهش ارائه شده است و سپس با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند.
۴-۲ داده های توصیفی
در این بخش به توصیف آماری داده ها می پردازیم.
جدول۴-۱: آماره های توصیفی نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در علوم تجربی

واریانس انحراف استاندارد میانگین تعداد آزمون
کاربست
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.