ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های- قسمت 6

تعریف عملیاتی ارزیابی عملکرد بر اساس EFQM:
در اين بخش ابتدا مروري بر مفاهيم و تعاريف عملياتي ارزيابي عملكرد انجام و برخي مطالعه هاي انجام شده در زمينه ي طراحي مدل ارزيابي عملكرد در سازمان هاي اجر ايي كشور بررسي مي شوند.
هر سازماني اعم از انتفاعي و غير انتفاعي براي دستيابي به اهدافي تشكيل شده است كه توسط ذي نفعان آن تعيين مي شوند. از سوي ديگر دستيابي به عملكرد برتر و كسب نتايج مطلوب بدون برخورداري از برنامه اي در قالب يك سيستم يكپارچه و مدون امكان پذير نخواهد بود. اين سيستم بايد قادر به طرح ريزي عملكرد و تدوين و اجراي برنامه ها از طريق نظام هاي اجرايي بوده و با كمك نظام هاي ارزيابي به بهسازي عملكرد منجر شود. تأكيد بر موضوع ارزيابي و سنجش عملكرد از گذشته هاي دور و همزمان با
شكل گيري نخستين جوامع بشري به چشم مي خورد. مديران و مالكان منابعي را در اختيار فعاليت هاي سازماني قرار مي دهند و از سوي ديگر مشتريان سازماني نيز انتظارات و خواسته هايي دارند . يك سازمان زماني موفق خواهد بود كه با بهره گيري صحيح از منابع بتواند خواسته هاي ذي نفعان خود را برآورده ساخته و اهداف سازماني را پوشش دهد. به اين دليل مأموريت اصلي هر نظام ارزيابي عملكرد سنجش ميزان موفقيت سازمان در دستيابي به اهداف آن است. در ادبيات و مباني نظري تعاريف گوناگوني از اصطلاح ارزيابي عملكرد ارايه شده. از آن جمله نلي ( 1995 ) اندازه گيري عملكرد را به صورت فرآيند كمي كردن كارآيي و اثربخشي اعمال تعريف كرده است سايمونز معتقد است:
نظام هاي كنترل و سنجش عملكرد رويه ها و امور رسمي اطلاعات محوري است كه مديران براي حفظ يا اصلاح الگوهاي فعاليت سازماني به كار مي گيرند . بر اساس اين تعريف هر نظام ارزيابي عملكرد چهار هدف اصلي دارد:
– هدف تمامي نظام هاي كنترل و سنجش عملكرد انتقال اطلاعات است.
– نظام هاي كنترل و سنجش عملكرد، رويه ها و امور رسمي را نشان مي دهند.
– نظام هاي كنترل و سنجش عملكرد بايد براي استفاده مديران طراحي شده باشند (مديريت دولتي، دوره 2، شماره 5، پاييز و زمستان (1389
1-9- قلمرو تحقیق
با ایجاد شناخت در خواننده نسبت به مکانی که تحقیق در آن صورت گرفته است این شرایط فراهم می آید تا او بتواند روشهای انجام کار، آزمودنی ها و نتایج را در بسته خود مورد توجه قرار دهد (خاکی،روش تحقیق، 1387،ص 156)
قلمرو حدود مطالعاتی این تحقیق شامل ارکان و سرفصل هایی است که تحقیق و راستای آن ها انجام می پذیرد با این تعاریف قلمرو مکانی این تحقیق دفاتر بیمه می باشد.
و از نظر زمانی این تحقیق مربوط به سال 1392 است که از حدود 1 سال قبل1391 فعالیت جمع آوری و اطلاعات و مطالعه مبانی علمی، به طول انجامید.
از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه علوم رفتاری می باشد و با توجه به اینکه سازمان های مجری مدل EFQM محدود هستند از تمامی آن ها نظر خواهی صورت خواهد گرفت
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد میباشد
فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
دکتر حیدر امیران عضو هئیت عملی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر عامل شرکت مشاورین کیفیت ساز،در مقدمه کتاب راهنمایی گام به گام سرآمدی سازمانی بر اساس مدل های EFQM/INQA می گوید:
وقتی به حرکت های کیفیت خواهی در ایران نگاه می کنیم ،پی می بریم که ما در زمینه مفاهیم کیفیت یک قصور بزرگ داشته ایم و آن اینکه متاسفانه اقدامی برای بومی کردن مفاهیم عمدتا وارداتی کیفیت (که صد البته ضروری و لازم هم هستند) نکرده ایم و این خلائی بسیار بزرگ است که هر روز عمق آن بیشتر و بیشتر می شود .
ایشان اضافه می کند که حال نوبت اندیشمندان و صاحبنظران کیفیت است که کیفیت ایرانی بر پایه اصول ،باورها و راهکار خاص ایرانی طراحی کرده و به هموطنان خود عرضه کنیم البته این کار خود بسیار دشوار تر از وارد کردن مفاهیم آماده غربی و تلاش در جهت رشد و اشاعه آن میان هموطنان است اما چه باک که حلاوت این کار سنگین و دشوار پذیر کیفیت و تصاحب و جان ایرانیان در کلیه عرصه های کسب و کار است.
2-2- مدل پيشرفته مديريت كيفيت جامع
براي اينكه روشي جامع و سيستماتيك جهت پياده سازي مديريت كيفيت جامع داشته باشيم بايستي در ابتدا مدلي مفهومي را توسعه دهيم . اين مدل بايستي ساده ، منطقي و به قدر كافي جامع و فراگير باشد همچنين اين مدل بايد توانايي تحمل و كاربرد در شرايط بسيار متغير بخش هاي جديد را نيز داشته باشد .
مدل مديريت كيفيت جامع پيشرفته به منظور حمايت از سيستم مديريت كيفيت جامع از يك روش يكپارچه و هماهنگ استفاده مي كند . اين سيستم مديريتي در واقع يك فرآيند بهبود مستمر مي باشد كه سازمان را متعهد مي كند بر اينكه خود را بر اساس كيفيت مديريت كند . (فلاورجانی،1388)
مدل ژاپني 5 اس
در واقع 5 اس تكنيكي است به منظور ايجاد و حفظ محيط كاري سالم با كيفيت بالا در سازمان ، اين كلمه در واقع نشانه دهنده پنج كلمه ژاپني مي باشد . معاني معادل اين كلمات در انگليسي و نمونه هاي خاصي از آن ارائه شده است
نمونه هاي خاص مفهوم معادل انگليسي كلمه ژاپني :
دور انداختن چيزهايي بي ارزش سازماندهي Structurise seiri
بازيابي يك پرونده در 30 ثانيه روشمند كردنsystematize section
مسئوليت شخصي تميز كردن سلامت كردنsanitize seiso
شفافيت در ذخيره سازي داده ها استاندارد كردن standardize seiketsu
انجام روزانه 5 اس ايجاد نظم و ترتيب self-discipline shitsuke
تكنيك 5 اس :

اين تكنيك به صورت گسترده اي در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت . بيشتر كساني كه از اين تكنيك استفاده كرده اند ، معتقدند كه اين روش تنها براي زيبايي و بهبود فيزيكي محيط كار مناسب نيست ، بلكه استفاده از آن به منظور بهبود فرآيندهاي سازمان نيز بسيار مفيد خواهد بود . ظاهراً تكنيك هاي 5 اس در تمام جنبه هاي زندگي كاربرد دارد . (www.betsa.ir)
2-3- گروه كنترل كيفيت (QCC)
دايره كنترل كيفيت در واقع يك گروه كوچك متشكل از افراد و كارمندان سازماني مي باشد كه با يكديگر همكاري دارند تا از اين طريق به مواردي همچون بهبود عملكرد سازمان ، احترام به افراد و كاركنان ، ايجاد گروه هاي كاري با روحيه بالا از طريق توسعه و بهبود پتانسيل بي حد و حساب اعضاي گروه كمك كنند .
ژاپني ها تجربه كرده اند كه در حدود 95% از مشكلات مربوط به كيفيت در بسياري از سازمانها مي تواند از طريق روش هاي كنترل كيفيت ساده اي همچون هفت ابزار كنترل كيفيت به طور كامل برطرف گردد . (Inshikawa,1986)
اين هفت ابزار عبارتند از :

  • نمونه دارهاي پاراتو