ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های- قسمت 13

2- معيار كاركنان
3-معیار شرکت ها و منابع
معيارهاي نتايج كه شامل موارد ذيل مي باشد :
1-معيار نتايج مشتري
2-معيار نتايج كاركنان
3-معيار نتايج جامعه
4-معيار نتايج كليدي عملكرد
توانمند سازها:
پنج معیار اول این مدل بوده ،عواملی است که سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی ،توانمند می سازد .
معيارهاي توانمند ساز ، آنچه را كه يك سازمان انجام مي دهد پوشش مي دهند و معيارهاي نتايج آنچه را يك سازمان بدست مي آورد نتايج بر اثر اجراي توانمندسازها بدست مي آورند و توانمند سازها با گرفتن بازخور از نتايج بهبود مي يابند . (امیران،گام به گام سرآمدی،1381)
نتایج:
انتایجی هستند که سازمان سرآمد در حوزه های مختلف به آن ها دست پیدا می کندو بیان کننده دستاوردهای حاصل از اجرای مناسب توا نمندسازها هستند
الف)مقياس هاي اداركي
اين مقياس ها ، بيانگر ادراكات جامعه از سازمان است. (به عنوان مثال اين اندازه ها از طريق نظر سنجي ها ، گزارش ها، نشريات ، گردهمايي هاي عمومي و مراجع رسمي و دولتي به دست مي آيند)، برخي از اندازه ها كه به عنوان مقياس اداركي مطرح شده است قابل طرح در شاخص هاي عملكردي هستند و بالعكس.
ب)شاخص هاي عملكردي
اين شاخص ها، شاخص هايي داخلي هستند كه توسط سازمان به منظور پايش، درك، پيش بيني و بهبودعملكرد سازمان و پيش بيني ادراكات جامعه به كارگرفته مي شوند.(امیران،1383 )
معيار 1. رهبري
رهبران تعالي ، آرمان و مأموريت را تدوين و دستيابي به آن ها ارزش ها و سيستم هاي مورد نياز براي موقعيت پايدار سازمان را ايجاد كرده و با عمل و رفتار مناسب خود آن ها را به اجرا در مي آورند .
رهبران ، مأموريت ، آرمان ها ، ارزش ها و اصول اخلاقي سازمان را ايجاد كرده و نقش الگو در فرهنگ تعالي را يفا مي كند .
الف) رهبران، ماموريت ، آرمان، ارزشها و اصول اخلاقي سازمان را ايجاد كرده و نقش الگو در فرهنگ تعالي را ايفا مي كنند.
ب)رهبران، شخصاً براي اطمينان يافتن از ايجاد، توسعه و استقرار سيستم هاي مديريت و بهبود مستمر آنها مشاركت دارند.
ج)رهبران ، با مشتريان ، شركاي تجاري و نمايندگان جامعه تشريك مساعي مي كنند. www.betsa.ir
د)رهبران، فرهنگ تعالي را در ميان كاركنان تقويت مي كنند.
ه) رهبران، تغييرات سازماني را شناسايي و راهبري مي كنند.
معيار2: خط مشي و استراتژي
سازمان هاي متعالي ماموريت و آرمان خود را از طريق ايجاد و تدوين يك استراتژي متمركز بر منافع ذينفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشي كه در آن فعاليت مي كنند، به اجرا در مي آورند. خط مشي ها ، اهداف و فرآيندها به منظور تحقق استراتژي ها تدوين و جاري مي شوند.
الف)خط مشي و استراتژي براساس خواسته ها و انتظارات حال و آينده ذينفعان پايه ريزي مي شوند.
ب)خط مشي و استراتژي براساس اطلاعات حاصل از اندازه گيري عملكرد، تحقيقات، يادگيري و فعاليتهاي خلاقانه، پايه ريزي مي شوند.
ج – خط مشي و استراتژي ، تدوين شده ، مورد بازنگري قرار گرفته و به روز مي شوند .
د – خط مشي و استراتژي از طريق چارچوب فرآيندهاي كليدي اشاعه داده شده و به اجرا در مي آيد.
معيار 3 : كاركنان
سازمان هاي متعالي تمامي توان بالقوه كاركنان خود را در سطوح فردي ، تيمي و سازماني اداره كرده ، توسعه بخشيده و از آن بهره مي گيرند . آنها عدالت و برابري را ترويج كرده ، كاركنان را در امور مشاركت داده و به آنها تفويض اختيار مي كنند . اين سازمانها ، به گونه اي به كاركنان خود توجه كرده ،‌ارتباط برقرار ساخته و آنها را مورد تشويق و تقدير قرار مي دهند كه در آنها انگيزه و تعهد براي استفاده از مهارت و دانششان در جهت منافع سازماني ايجاد شود.
الف – منابع انساني برنامه ريزي و مديريت شده و بهبود مي يابند .
ب – دانش و شايستگي كاركنان شناسايي شده ، توسعه يافته و نگهداري مي شود.
ج – كاركنان مشاركت داده شده و به آنان تفويض اختيار مي شود .
د – كاركنان و سازمان گفتمان دارند.
ه – كاركنان مورد تشويق و تقدير قرار گرفته و به آنها توجه مي شود .
معيار 4 : شراكت ها و منابع
سازمان هاي متعالي ، مشاركت ها و همكاري هاي تجاري بيروني ، تامين كنندگان و منابع داخلي خود را به منظور پشتيباني از خط مشي و استراتژي ، اجراي اثربخش فرايندهايشان برنامه ريزي و مديريت مي كنند.