ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت
پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت بازرگانی
گرایش: بیمه
عنوان:
ارزیابی عملکرد بیمه‌های(ایران و پاسارگاد) بر مبنای مؤلفه‌های
نتایج مدل EFQM
(مطالعه موردی: نمایندگی و شرکت های بیمه ایران وپاسارگاد)
استاد راهنما:
دکتر اشرف شاه‌منصوری
نگارنده:
مونا روشنی
شهریور 1393
 
صورتجلسه دفاع
 
تقدیر و تشکر
با سپاس از سه وجود مقدس:
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…
موهایشان سپید شد تا ما رو سفید شویم….
و عاشقانه سوختند تا گرما بخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند ….
پدرانمان؛
مادرانمان؛
استادانمان.
تقدیم به
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم
به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان سبز مادرم
بی دریغ ترین محبت مهسای عزیزم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم
قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان
را سپاس نتوانم بگویم
امروز هستی ام به امید شماست و
فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
را آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،