اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير- قسمت 59

Ashori, M., Jalil-Abkenar, S.S., Hasanzadeh, S., & Pourmohamadrezatajrishi, M. (2013). Effectiveness of life skill instruction on the mental health of hearing loss students. Journal of Rehabilitation, 13, 48-57.
Buss, A.H. (1980). Shyness and sociability. Journal of Personality and Social Psycholpgy, 41,330-9.
Caldarella, P., & Merrell, K. W. (2008) .Common dimensions of social skills of children and adolescents: A taxonomy of positive behaviors. School Psychology Review, 26, 264-278.
Cambera, C. (2007). Acceptance of deaf students by hearing students in regular classrooms. American Annals of the Deaf, 147, 266-28l.
Cappelli, M. D., & Tina, M. (2005). Social development of children with hearing impairments who are integrated into general education classrooms. The Volta Review, 97, 197-208.
Celest, M. (2007) Social skills intervention for a child who is blind. Journal of Visual Impairment and Blindness, 100,521-532.
Cheek JM, Buss AH. Shyness and socialbility. (1981). Journal of Personality and Social Psycholpgy , 41, 330- 9.
Colman, A. M. (2011). The dictionary of psychology. Oxford university press.
Sourtchy, Hussein. (1386). Impact of motor skills, sensory integration therapy on children
Dogra , A. & Veera raghavan, V.( 1994). A study of psychological. intervention of children with aggressive conduct disorder. In d. journal of clinical psychology , 21 , P. 28 – 32.
Dupré, E. (2005). “Pathologie de l’imagination ET de l’émotivité”. Payot.
Elhageen, A. A. (2009). Effect of interaction between parental treatment styles and peer relations in classroom on the feeling of loneliness among deaf children in Egyptian schools. Doctoral Dissertation, University of Tubingen.
Eriksson, L.J., Garvill and A.M. Nordlund (2014). Acceptability of travel demand management measures: The importance of problem awareness, personal norm, freedom, and fairness. Journal Environmental psycology, 26, 15-26.
Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
Friese , M., & Hofmann ,W. (2009). Control me or I will control you: Impulses, trait self-control and the guidance of behavior. Journal of Research in Personslity,43,795-805.
Fujiki, M., & Brinton, B. (2009). Social skills of children with specific language impairment. Brigham Young University, Provo, U, T.
Gallagher, M.H., Rabian. A.B., Mccloskey, S.M. (2009). A brief group cognitive-behavioralintervention for social phobia in childhood. Journal of Anxiety disorders, 18, 459-479.
Gartland, D., & Strosnider, R. (2007). Learning disabilities and young children: Identification and intervention. Learning Disability Quarterly, 30, 63-72.
Gijantali, S. (2009). A Comparative study of the personality characteristics of primary-school student with learning disabilities and their non learning disabled peers. Learning Disability Quarterly, 27, 127-140.
Gilman, R., Huebner, E.S & Laughlin, J.E. (2010) . A First study of the multidimensional students life satisfaction scale with adolescents , social indicators research, 52 . 1 35-160.
Goldfried M, Davison, G.C. (2000). Clinical behavior. Journal of Anxiety disorders, 3. 20, 215-20.
Gomes, R., & Mclaren, S. (2007). The inter-relations of mother and father attachment, selfesteem, and aggression during late adolescence. Aggressive Behavior, 33, 160-169.
Gresham, F. M., & Elliot, S. N. (2010). The social skills rating system. Circle Pines, MN: American Guidance Services.
Harland, P., Reijneveld, S.A., Brugman, E., Verloove-Vanhorick, S.P, Verhulst, F.C., (2007). Family factors and life events as risk factors for behavioural and emotional problemsin children. European child and Adolescent psychiatry, 11,179-84.
Henderson, L. & Zimbardo, P. (1998a). Encyclopedia of Mental Health. San Diego: Academic Press.
Huebner, E.S and ash, C., & Laughlin, J.E ( 2011). Life Experinces , locus of control and school satisfaction in adolescence, social indicators research, 55, 167-183.
Hulbert–Williams, L., & Hastings, R. p. (2008). Life events as a risk factor for psychological problems individuals with intellectual disabilities: a critical review. Journal of Intellectual Disabilities Research , 52, 883 -895.
Hyatt, K. H., & Filler, Y. W. (2007). A Comparison of effects of two social skills training approaches on teacher and child behavior. Journal of Research in Childhood Education, 22, 85-93.
Jones, W.H., Briggs, S.R., Smith, T.G. (1986). Shyness: Conceptualization and measureement. Journal of Personality Social Psycholigy, 51,629-39.
Kendall P.C, Braswell, L .(1982). Cogkitive – behavioral self-control therapy for children: A components analysis, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 672 – 689.
Koydemir, S., Demir, A. (2008). Shyness and cognitions: An examination of Turkish university students. Journal of Psycholology, 142, 633-44.
Kot, S. (1995). Intensive play therapy with child witnesses of domestic violence unpublished dissertation , university of North Texas, Denton, tx.
Kushalnagar, P., Krull, K., Hannay, J., Metha, P., Caudle, S., Oghalai, J. (2007). Journal of Intelligence, parental depression and behavior adaptability in Deaf children being considered for cochlear implantation. Journal of Deaf Study Deaf Education. 21, 364-369
Land , K.C., Lamb, V.L., & Mustillo, S.K ,( 2011) , child and youth well-being in the united states 1975 – 1998 : some findings from a new index. Social indicators Research, 56, 241-320
Locascio, G., Mahone, E. M., Eason, S. H., & Cutting, L. E. (2010). Executive dysfunction among children with reading comprehension deficits. Journal of Learning Disabilities, 43, 441-54.
Maknien, J.A., & pychyl, T.A (2011). The differential effects of project stress on life satisfaction . social indicators research. 53, 1-16.