اثربخشی بازي درماني در افزایش مهارت‌های شناختي، اجتماعي و حركتي دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير- قسمت 50

نمودار 4-4. نتایج تحلیل کوواریانس روی میانگین نمره های نمره های پيشرفت اجتماعی شدن
نتایج جدول و نمودار بالا که مربوط به تحلیل کوواریانس می باشد نشان می دهد که چون مقدار آماره F (000/0 ;Sig.= 30/11F=) کوچکتر از 05/0 است، لذا فرضH0 رد و فرض H1 تأیید میشود. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که بازي درماني بر پيشرفت اجتماعی شدن در دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير مؤثر می باشد. این یافته را با 99% اطمینان می توان به جامعه آماری مورد مطالعه تعمیم داد.
فرضیه پنجم: بازي درماني بر پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان كم توان ذهني آموزش پذير مؤثر می باشد.
جدول 4-20. بررسی مفروضه همگنی شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره در پیشرفت تحصیلی گروه های آزمایش و کنترل

F سطح معنی داری
61/2 056/0

نتایج حاصل از جدول بالا که مربوط به آماره F می باشد نشان می دهد که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره پيشرفت تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار نمی باشد (056/0 >ρ و 61/2= f). بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیب رگرسیون پیش آزمون و پس آزمون نمره پيشرفت تحصیلی در گروه ها برابر است.
جدول 4-21. میانگین و انحراف معیار پیش آزمون و پس آزمون فرضیه اول در بین آزمودنی های دو گروه

گروه ها
شاخص های آماری
گروه آزمایش گروه گواه
میانگین پیش آزمون 32/15 24/14
پس آزمون 00/19 28/14